Show simple item record

dc.contributor.authorBojar, Wioletta
dc.date.accessioned2016-01-19T20:21:55Z
dc.date.available2016-01-19T20:21:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16668
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę kwantyfikacji wpływu czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na przeciętne trwanie życia. Od 1992 r. obserwuje się wzrost średniego trwania życia, będący skutkiem spadku umieralności niemowląt, jak również postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Zjawisko to wpływa na zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludności, co w konsekwencji prowadzi do przyrostu udziału osób starszych w populacji. W świetle poczynionych spostrzeżeń oszacowano modele makroekonomiczne, przy ustaleniu zbioru zmiennych statystycznie istotnych kierowano się zasadą redukcji współliniowości.pl_PL
dc.description.abstractThe article deals with quantifying the influence of environmental and socioeconomic factors on life expectancy in Poland, that has been increasing since 1992 as a result of falling infant mortality rate, the development of civilisation and improving quality of life, among others. The process brings about changes in the number and demographic structure of the population, one outcome of which is an expanding share of elderly people. The research goal was focused on estimating econometric models, in order to fix a final list of regressors the principal of reduction collinearity was employed.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została dofinansowana z grantu Urzędu Miasta Łodzi, nr 91/03/2014pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;315
dc.subjectśrednie trwanie życiapl_PL
dc.subjectmodelpl_PL
dc.subjectstarzenie demograficznepl_PL
dc.subjectaverage life expectancypl_PL
dc.subjectdemographic changespl_PL
dc.titlePrzeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinantypl_PL
dc.title.alternativeFurther Life Expectancy in Poland and Its Determinantspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[19]-27pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Demografii i Gerontologii Społecznej, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesFlorczak W. (2006), Makroekonomiczne determinanty płodności w Polsce. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe Nr 5a, SCENEO, Kielce, s. 426–437.pl_PL
dc.referencesOkólski M. (1990), Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empirycznych, Monografie i Opracowania nr 308, SGPiS, Warszawa, s. 161–172.pl_PL
dc.referencesOrszag P., Im słabsza gospodarka, tym dłużej żyjemy, http://forsal.pl/artykuly z dnia 30.03.2012 r.pl_PL
dc.referencesRoczniki Demograficzne z lat 1989–2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus.pl_PL
dc.referencesSzlendak T.(2012), Socjologia rodziny, WN PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymczak A., Niśkiewicz I., Krela-Kaźmierczak I., Linke K. (2009), Wpływ alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego. „Nowiny Lekarskie” 78, s. 222–227.pl_PL
dc.referencesŚmigielski W., Zróżnicowanie przeciętnego dalszego trwania życia między Europą Środkowowschodnią i pozostałą częścią kontynentu, tekst referatu wygłoszonego podczas International Summer School Lodz zatytułowanej Regionalizacja w zglobalizowanym świecie, z dnia 12 lipca 2011.pl_PL
dc.referencesTablice trwania życia w 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/ trwanie -zycia-w-2014-r-2,9.html.pl_PL
dc.referencesWysocki J. M., Sakowska I., Car J. (2005), Miary obciążeń zdrowotno- społecznych – nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności, „Przegląd Epidemiologiczny” 59, s. 125–134.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.315.02
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record