Spis treści


ARTYKUŁY

1. Analyze of farm nitrogen budget in the geographical and historical land of Wielkopolska in 1843–2012 / Analiza budżetu azotu w gospodarstwach historyczno-geograficznej krainy Wielkopolski w latach 1843–2012
Jerzy Mirosław Kupiec
2. Banks in Łódź and Their Pre-1918 Activities / Banki łódzkie i ich działalność do 1918 roku
Jarosław Kita
3. Ziemianki Królestwa Polskiego i polityka (przełom XIX i XX wieku). Konteksty, uwikłania, wybory / Landladies of the Kingdom of Poland and politics (the turn of the 19th and 20th century). Background, implications and choices
Ewelina Maria Kostrzewska
4. Żydzi w Stargardzie powiatu szadzkiego w XIX i XX wieku – uchwycenie już nieobecnych / Jews in Szadzko county’s Stargard in 19th and 20th century – capturing the already absent
Justyna Żukowska-Łyko
5. Inteligencja i rewolucja w Łodzi w latach 1905–1907 / The Intelligentsia and the Revolution in Lodz in the years 1905–1907
Marzena Iwańska
6. Włocławska Fabryka Sulfit-Celulozy I. & M. Cassirer w latach 1898–1920 / Sulfit-Cellulose I. & M. Cassirer’s Factory in Wloclawek in the years 1898–1920
Tomasz Dziki
7. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim w latach Drugiej Rzeczypospolitej / The Municipal Committee of Physical Education and Military Training in Tomaszow Mazowiecki in the years of Second Polish Republic
Witold Jarno
8. Poziom wykształcenia ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej / The level of education of people in Łódź voivodship in the Second Polish Commonwealth
Arkadiusz Rzepkowski
9. Jerzego Giedroycia idea ULB – geneza, założenia, próby realizacji. Zarys problematyki / Jerzy Giedroyc’s ULB Idea – Genesis, Premises, Attempts of Implementation. Outlline of Issues
Przemysław Waingertner
10. Źródła do dziejów Podlasia w Archiwum rodziny Bartoszewiczów / Sources for the History of Podlasie in the family Bartoszewicz’ Archive
Ilona Florczak
11. Zagadnienie metodologii badań w naukach historycznych i medycznych – problem interdyscyplinarności / The issue of research methodology in historical and medical sciences – the problem of interdisciplinarity
Aleksandra Rybińska


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

12. „Zapamiętane z Brückstädt. Wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi uniejowskiej”, pod red. Tomasza Wójcika, Uniejów 2014, ss. 438
Leszek Olejnik
13. Piotr Wysocki, „Cmentarz prawosławny w Łowiczu”, przedmową opatrzył Marek Wojtylak, Łowicz–Łódź 2013, ss. XII + 132 + 16 (wkładka)
Jan Chańko
14. „Lesestunde / Lekcja czytania”. Redakcja tekstów niemieckich Ruth Leiserovitz i Stephan Lehnstaedt; redakcja tekstów polskich Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec, Deutsches Historisches Institut Warschau, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Neriton, Warszawa 2013, ss. 492 (nakład 400 egz. numerowanych)
Krzysztof Paweł Woźniak
15. Violetta Wiernicka, „Prawosławni w Łodzi”, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2015, ss. 265 + [3]
Piotr Wysocki


SPRAWOZDANIA NAUKOWE

16. „W kręgu kultury historycznej: Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny”, Ciechanów 5 września 2015 r.
Ewelina M. Kostrzewska

Recent Submissions