Show simple item record

dc.contributor.authorMazurek-Wardak, Magdalena
dc.contributor.authorWardak, Zbigniew
dc.date.accessioned2016-06-21T10:33:18Z
dc.date.available2016-06-21T10:33:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18476
dc.description.abstractArtykuł stanowi glosę aprobującą do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 219/14. W szczególności zwrócono uwagę na płynącą z tego wyroku konieczność ustalenia rzeczywistego wpływu środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierowcy w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu pod wpływem tego środka odurzającego. Autorzy proponują użycie testów służących do oceny upośledzenia psychomotorycznego u kierowców podejrzanych o użycie substancji działających podobnie do alkoholu.pl_PL
dc.description.abstractThe article is an approving gloss on the resolution of the Supreme Court of December 3, 2014, Ref. No. II KK 219/14. The article particularly focuses on the need arising from this decision to establish the real impact of an intoxicant on a driver’s psychomotor performance in the event of their committing a crime against the traffic safety under the influence of this intoxicant. The authors propose using tests assessing psychomotor impairment in drivers suspected of using substances acting similarly to alcohol.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectśrodki odurzającepl_PL
dc.subjectśrodki działające podobnie do alkoholupl_PL
dc.subjectzdolność psychomotorycznapl_PL
dc.subjectnarkotesterypl_PL
dc.subjectintoxicantspl_PL
dc.subjectsubstance acting similarly to alcoholpl_PL
dc.subjectpsychomotor capacitypl_PL
dc.subjectnarcotestspl_PL
dc.titleGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 219/14pl_PL
dc.title.alternativeCommentary on the sentence of the Supreme Court – December 3, 2014, Ref. No. II KK 219/14pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Magdalena Mazurek-Wardak, Zbigniew Wardak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[167]-182pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMagdalena Mazurek-Wardak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Postępowania Karnegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZbigniew Wardak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistykipl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesChowaniec, Czesław. 2000. „Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (Suplement) 50: 159−164. http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=105 [dostęp 30.10. 2015].pl_PL
dc.referencesChudzikiewicz, Ewa, Piotr Adamowicz, Maria Kała, Wojciech Lechowicz, Ewa Pufal, Marzena Sykutera, Karol Śliwka. 2005. “Possibilities of using saliva for testing drivers for estazolam, doxepin and promazine. Możliwości wykorzystania śliny w badaniach kierowców na obecność estazolamu, doksepiny i promazyny”. Problems of Forensic Sciences 62: 166−177.pl_PL
dc.referencesĆwiklińska, Monika, Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz. 2015. „Medyczno-sądowe oraz prawno- karne aspekty opiniowania i orzekania w przypadkach intoksykacji środkami odurzającymi i działającymi podobnie do etanolu”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 65 (2): 77–89.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Kardas, Małgorzata, Piotr Kardas. 1999. „Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r. Cz. II”. Palestra 3−4: 35−51.pl_PL
dc.referencesDąbrowski, Jacek. 2009. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 2: 128−133.pl_PL
dc.referencesEngelgardt, Piotr, Ewa Pufal, Karol Śliwka. 2006. “Evaluation of preliminary medical examination in the assessment of drugged drivers. Przydatność wstępnego badania lekarskiego w ocenie kierowców będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu”. Problems of Forensic Sciences 68: 368−377.pl_PL
dc.referencesGirdwoyń, Piotr. 2012. „Stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – dopuszczalne analogie? Uwagi na tle art. 178a § 1 i art. 87 § 1 kw”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4. http://www.npw.gov.pl/dokumenty/WPP/2012-4/2012-4-18.pdf [dostęp 30.10.2015].pl_PL
dc.referencesHanausek, Tadeusz. 1974. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7−8: 351−354.pl_PL
dc.referencesHołda, Zbigniew. 1973. „Glosa do uchwały SN z 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72”. Problemy Praworządności 10: 43−46.pl_PL
dc.referencesHuminiak, Tomasz. 2004. „Stan «pod wpływem środków odurzających» i stan «po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu» u kierującego pojazdem”. Paragraf na Drodze 3: 5−16.pl_PL
dc.referencesHuminiak, Tomasz. 2005. „Pojęcia «środek działający podobnie do alkoholu» i «środek odurzający ». Kolejne uwagi”. Paragraf na Drodze 5: 5−15.pl_PL
dc.referencesHuminiak, Tomasz. 2007. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06, w sprawie pojęcia środka odurzającego”. Paragraf na Drodze 6: 5−12.pl_PL
dc.referencesJoachimiak, Sławomir. 2014 „Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., sygn. IV KK 136/13”. Paragraf na Drodze 9: 18−23.pl_PL
dc.referencesKachel, Grzegorz. 2008 „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2: 139−142.pl_PL
dc.referencesKała, Maria. 2004. „Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy”. Paragraf na Drodze 11: 41−68.pl_PL
dc.referencesKała, Maria, Piotr Adamowicz, Ewa Chudzikiewicz, Wojciech Lechowicz, Ewa Pufal, Marzena Sykutera, Wojciech Piekoszewski, Janusz Pach, Karol Śliwka. 2005. “Substances acting similarly to alcohol in the organism of drivers. Środki działające podobnie do alkoholu w organizmach kierowców”. Problems of Forensic Sciences 62: 133−144.pl_PL
dc.referencesKochanowski, Maciej, Maria Kała. 2005. “Determination of tetrahydrocannabinols in saliva. Oznaczanie tetrahydrokannabinoli w ślinie”. Problems of Forensic Sciences 62: 178−187.pl_PL
dc.referencesKorczyńska, Małgorzata, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Joanna Nowicka, Sebastian Rojek, Anna Uttecht-Pudełko. 2011. „Stan „pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych” – porównanie wyników badań toksykologicznych z oceną lekarską w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 61: 35−42.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Stefan. 2003. „Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego”. Państwo i Prawo 11: 30−42.pl_PL
dc.referencesLechowicz, Wojciech, Vanessa Bunker. 2005. “Hair as a complementary material in drug testing of drivers for benzodiazepines. Włosy jako materiał komplementarny w badaniach kierowców na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do narkotyków”. Problems of Forensic Sciences 62: 157−165.pl_PL
dc.referencesŁucarz, Katarzyna, Anna Muszyńska. 2008a. „Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym”. Państwo i Prawo 6: 91−102.pl_PL
dc.referencesŁucarz, Katarzyna, Anna Muszyńska. 2008b. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Przegląd Sądowy 3: 122−130.pl_PL
dc.referencesMałek, Roman. 2007. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4: 96−100.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski, Wojciech. 2002. „Zakresy ustawowych znamion niektórych przestępstw i wykroczeń komunikacyjnych”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1: 39−43.pl_PL
dc.referencesNowak, Paweł. 2013. „Wykładnia znamion «stan pod wpływem środka odurzającego» oraz «stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu» w świetle konstytucyjnego wzorca kontroli”. Paragraf na Drodze 1: 11−34.pl_PL
dc.referencesOlszewski, Artur Tomasz. 2008. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Prokuratura i Prawo 12: 154−159.pl_PL
dc.referencesPaprzycki, Lech K. 2012. „Stan po użyciu i stan pod wpływem środka odurzającego”. Paragraf na Drodze 1: 25−29.pl_PL
dc.referencesPawlik, Renata. 2013. „Społeczna szkodliwość czynu – wybrane zagadnienia na przykładzie wykroczenia typizowanego w art. 87 KW”. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 10 (4): 38−54.pl_PL
dc.referencesPawlik, Renata. 2014. „Znamię stanu pod wpływem środka odurzającego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego”. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 13 (Zeszyt Specjalny): 46−65.pl_PL
dc.referencesRedo, Sławomir. 1976 „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1973 r., VI KZP 78/72”. Państwo i Prawo 5: 175−179.pl_PL
dc.referencesRok-Błeszyńska, Magdalena. 2003. „Kierowca pod wpływem narkotyków a bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Problemy Współczesnej Kryminalistyki 7 (1): 147−155.pl_PL
dc.referencesSabatowski, Sławomir. 2003. „Czy wolno jeździć pod wpływem LSD?”. Problemy Współczesnej Kryminalistyki 7 (1): 157−170.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2004. „Jeszcze raz krytycznie o środkach działających podobnie do alkoholu”. Paragraf na Drodze 11: 13−21.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2006. „O potrzebie zmian w określeniu znamion przestępstwa i wykroczenia związanych z używaniem środków działających podobnie do alkoholu”. Paragraf na Drodze 2: 22−29.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2007. „Jeszcze o problemie braku rozgraniczenia znamion «środek działający podobnie do alkoholu» i «środek odurzający» w kontekście badań laboratoryjnych materiału pobranego od kierowców”. Paragraf na Drodze 11: 32−38.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2012a. „Problem powracający jak bumerang, czyli ponownie o środkach działających podobnie do alkoholu”. Paragraf na Drodze 8: 5−12.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2012b. „Glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 128/06”. Lex/el.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2012c. „Glosa do postanowienia SN z dnia 31 maja 2011 r., V KK 398/10”. Lex/el.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2014a. „Problematyka «środków działających podobnie do alkoholu» − po raz «enty» (część 1)”. Paragraf na Drodze 2: 25−31.pl_PL
dc.referencesSkowron, Andrzej. 2014b. „Problematyka «środków działających podobnie do alkoholu» − po raz «enty» (część 2)”. Paragraf na Drodze 3: 20−26.pl_PL
dc.referencesStefański, Ryszard A. 1999. „Prawna ocena stanów związanych z używaniem środków odurzających w ruchu drogowym”. Prokuratura i Prawo 4: 18−24.pl_PL
dc.referencesStefański, Ryszard A. 2007. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Państwo i Prawo 8: 130−135.pl_PL
dc.referencesStefański, Ryszard A. 2008a. „Prawo o ruchu drogowym. Komentarz”. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesStefański, Ryszard A. 2008b. „Glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 128/06”. Przegląd Sądowy 6: 152–158.pl_PL
dc.referencesStefański, Ryszard A. 2014, „Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., sygn. IV KK 136/13”. Orzecznictwo Sądów Polskich 5: 644−658.pl_PL
dc.referencesSybirska, Halina, Jerzy Szczepański, Joanna Kulikowska. 1999. „Substancje odurzające we krwi uczestników ruchu drogowego – doświadczenia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach”. Problems of Forensic Sciences 39: 65−76.pl_PL
dc.referencesWachowiak, Roman. 2005. “Diagnostic and interpretation problems resulting from the presence of psychoactive compounds in a car driver body. Problemy diagnostyczno-interpretacyjne wynikające z obecności związków psychoaktywnych w organizmach kierowców pojazdów samochodowych”. Problems of Forensic Sciences 57: 145– 156.pl_PL
dc.referencesWachowiak, Roman, 2008. “Aktualne możliwości diagnostyczno-interpretacyjne w opiniowaniu sądowo-lekarskim wpływu wybranych związków psychoaktywnych na zdolność psychomotoryczną człowieka”. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/zabezpieczenie-materialu-do-badan-zielona-gora4.pdf [dostęp 30.10.2015].pl_PL
dc.referencesWiergowski, Marek, Zbigniew Jankowski, Ewa Tomczak, Jacek Sein Anand, Rafał Ziółkowski, Janusz Staniszewski. 2012. „Propozycja testów oceniających zdolności psychomotoryczne kierowcy oraz protokołu do zastosowania w trakcie pobrania i badania śliny, krwi oraz moczu w przypadku podejrzenia przyjęcia środków działających podobnie do alkoholu”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 62 (3): 186−197.pl_PL
dc.referencesWojtanowska, Katarzyna. 2008. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I KZP 36/06”. Prokuratura i Prawo 12: 141−153.pl_PL
dc.referencesWolski, Stanisław, Ewa Lewandowska, Małgorzata Kurzejemska-Parafiniuk. 2013. „Przydatność wstępnego badania lekarskiego w sprawach dotyczących podejrzanych o kierowanie pojazdami pod wpływem amfetaminy i jej analogów lub Δ9-tetrahydrokannabiolu na podstawie materiałów Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”. Annales Academiae Medicae Stetinesis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2: 147−156.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalencja01@outlook.compl_PL
dc.contributor.authorEmailzbigniew.wardak@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record