Show simple item record

dc.contributor.authorFilipczak, Mateusz
dc.date.accessioned2016-06-21T10:40:10Z
dc.date.available2016-06-21T10:40:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18478
dc.description.abstractNa niniejszy tekst składają się rozważania o pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego, które jest elementem konstrukcji tzw. przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Są to rozważania interdyscyplinarne, obejmujące filozoficzno-teoretyczno-dogmatyczne konotacje tzw. przedpola naruszenia dobra prawnego. W tym zakresie dokonano krytycznej analizy teorii uzasadniających przestępstwa abstrakcyjnego narażenia i zaproponowano nową koncepcję potencjalnego zagrożenia w ujęciu ontologicznym in conreto czynu. Omówiono naukę o dobru prawnym i zaproponowano model semantyczno-ontologiczny dobra prawnego, jako nowe narzędzie metodologiczne teorii prawa karnego.pl_PL
dc.description.abstractThis paper is about a controversy of an abstract danger of legal good, which is an element of a construction of a type of a crime – the so called crime of an abstract exposure to danger. The discussion includes a philosophical-theoretical-dogmatical connotations of a rechtsgutschutz- based prohibited behaviour. In the scope of this a critical analysis has been made concerning theories justifying the crime of an abstract exposure to danger and a new conception of an ontological potential in concreto conduct danger. Moreover, the legal good doctrine (Rechtsgutlehre) has been described and an ontological-semantic model of the legal good has been suggested, which ought to be understood as a new methodological tool or attitude in a theory of criminal law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectdobro prawnepl_PL
dc.subjectteoria prawa karnegopl_PL
dc.subjectteoria kryminalizacjipl_PL
dc.subjectprzestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwopl_PL
dc.subjectlegal goodpl_PL
dc.subjecttheory of criminal lawpl_PL
dc.subjecttheory of criminalisationpl_PL
dc.subjectcrimes of an abstract exposure to dangerpl_PL
dc.titleO pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego. Rozważania z pogranicza dogmatyki i teorii prawa karnegopl_PL
dc.title.alternativeAbstract exposure of legal good to danger. Considerations between criminal and legal dogmatics and a theory of criminal lawpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Mateusz Filipczak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[183]-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesAlexy, Robert. 2010. Teoria praw podstawowych. Tłum. B. Kwiatowski, J. Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.pl_PL
dc.referencesAmelung, Knut. 1972. Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft. Frankfurt am Mein: Athenäum Verlag.pl_PL
dc.referencesAnastasopoulou, Ioanna. 2005. Deliktstypen zum Schutz kollektiver Rechtsgüter. Münchener Universitätsschriften Bd. 196. München: Beck.pl_PL
dc.referencesBrożek, Bartosz. 2012. Normatywność prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesChalmers, David. 2010. Constructing the world. Oxford.pl_PL
dc.referencesChurchland, Patricia. 2013. Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności. Tłum. Natalia Marek, Mateusz Hohol. Kraków: Copernicus Center Press.pl_PL
dc.referencesDe̜bski, Ryszard. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDębski, Ryszard. 1999. ,,Karalność usiłowania nieudolnego”. RPEiS LXI: 101−117.pl_PL
dc.referencesDuff, R. A. 2005. “Theorizing Criminal Law: A 25th Anniversary Essay”. Oxford Journal of Legal Studies 25 (3): 353–367. doi:10.1093/ojls/gqi018.pl_PL
dc.referencesFilipczak, Mateusz. 2016. ,,Uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2014 r. (SK 35/12) z perspektywy nauki o dobru prawnym i filozofii polityki prawa”. Przegląd Sądowy 2: 83−101.pl_PL
dc.referencesGizbert-Studnicki, Tomasz. 2013. „Pozytywistyczny park jurajski”. Forum Prawnicze 1: 19−28.pl_PL
dc.referencesGiezek, Jacek. 2002. „Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego”. Przegląd Prawa i Administracji L: 113−134.pl_PL
dc.referencesGiezek, Jacek, 2013. Świadomość sprawcy czynu zabronionego. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesGiezek, Jacek, Piotr Kardas. 2002. „Sporne problemy przestępstwa działanie na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki”. Palestra 9−10: 7–26.pl_PL
dc.referencesGraul, Eva. 1991. Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumptionen im Strafrecht. Berlin.pl_PL
dc.referencesGreco, Luis. 2011. „Gibt es Kriterien zur Postulierung eines kollektiven Rechtsguts?”. W Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011: Strafrecht als Scientia Universalis. Ed. Heinrich Jäger Schünemann. Walter de Gruyter.pl_PL
dc.referencesGrobler, Adam. 2006. Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Aureus; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.pl_PL
dc.referencesGruszecka, Dagmara. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia: Analiza karnistyczna. Warszawa.pl_PL
dc.referencesHefendehl, Roland. 2002. “Die Materialiesierung von Rechtsgut und Deliktsstruktur”. Goltdammer ʼs Archiv für Strafrecht: 21−28.pl_PL
dc.referencesHefendehl, Roland. 2002. Kollektive Rechtgüter im Strafrecht. Köln–Berlin–Bonn–München: Verlag KC.pl_PL
dc.referencesHohol, Mateusz. 2013. Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Księgarnia XLM.pl.pl_PL
dc.referencesHoyer, Andreas. 1987. Die Eignungsdelikte. Strafrechtliche Abhandlungen n.F., Bd. 61. Berlin: Duncker & Humblot.pl_PL
dc.referencesHryniewicz, Elżbieta. 2012. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesJakobs, Günther. 1985. “Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung”. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97: 751–785.pl_PL
dc.referencesKardas, Piotr. 2011. Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym: Analiza teoretyczna. Monografie Lex. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesKardas, Piotr. 2013. „Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego). W Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. Red. Piotr Wiliński. Warszawa: Wolters Kluwer business.pl_PL
dc.referencesKaufmann, Armin 1971. “Tatbestandsmäßigkeit und Verursachung im Contergan-Verfahren: Folgerungen für das geltende Recht und für die Gesetzgebung”. Juristenzeitung 26 (18): 569–576.pl_PL
dc.referencesKaufmann, Armin 1982. Analogie und Nature der Sache. Heidelberg.pl_PL
dc.referencesKindhäuser, Urs. 1989. Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte. Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesKoons, Robert 2014. „Defeasible Reasoning“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Eds. Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/reasoning- defeasible/.pl_PL
dc.referencesKulesza, Jan 2014. „Zarys teorii kryminalizacji”. Prokuratura i Prawo 11−12: 87−111.pl_PL
dc.referencesLakoff, George. 2011. Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: Co kategorie mówią nam o umyśle. Tłum. Elżbieta Tabakowska, Magdalena Buchta, Agnieszka Kotarba, Anna Skucińska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.pl_PL
dc.referencesLiszt, Franz. 1900. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin.pl_PL
dc.referencesMendonca, Daniel. 1998. “Presumptions”. Ratio Juris 11 (4): 399–412. doi:10.1111/1467-9337.00098.pl_PL
dc.referencesMorawski, Lech. 1981. Domniemania a dowody prawnicze. Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesMorawski, Lech. 1994. „Spór o pojęcie państwa prawnego”. Państwo i Prawo 4: 3−13.pl_PL
dc.referencesMorawski, Lech. 2014. „Państwo prawa, filozofia publiczna i odpowiedzialność moralna naukowców”. Archiwum Filozofii Prawa i Polityki Społecznej 2: 85−94.pl_PL
dc.referencesMorawski, Lech 2015. „Filozofia publiczna i zobowiązania moralne”. Prawo i Więź 10: 17−31.pl_PL
dc.referencesRoxin, Claus. 2006. W Einfuhrung in das Strafrecht und Strafprozessrecht. Eds. Claus Roxin, Gunther Arzt, Klaus Tiedemann. 11−14.pl_PL
dc.referencesSchröder, Horst. 1967. “Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?”. Juristenzeitung: 522−525.pl_PL
dc.referencesSchröder, Horst. 1969. “Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht”. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 81: 7−28.pl_PL
dc.referencesSearle, John. 1999. Umysł na nowo odkryty. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesSimester, Andrew P., von Hirsh Andreas. 2011. Crimes, Harms and Wrongdoing. On the principles of criminalization. Oxford: Hart Publishing.pl_PL
dc.referencesSpotowski, Andrzej. 1990. Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym. Warszawa.pl_PL
dc.referencesStelmach, Jerzy. 2012. „Pozytywistyczne mity metody prawniczej”. Forum Prawnicze 3: 7−14.pl_PL
dc.referencesStróżewski, Władysław. 2004. Ontologia. Kraków: „Aureus”; Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.pl_PL
dc.referencesSwoboda, Sabine. 2010. “Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen”. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 122: 24−50.pl_PL
dc.referencesTomasello, Michael. 2013. Historia naturalna ludzkiego myślenia. Tłum. B. Kucharzyk, R. Ociepa. Kraków.pl_PL
dc.referencesTuleja, Piotr. 2003. Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Kraków.pl_PL
dc.referencesWelz, Hans. 1939. „Studien zum System des Strafrechts“. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 58: 491–566.pl_PL
dc.referencesWohlers, Wolfgang. 2000. Deliktstypen des Präventionsstrafrechts − zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte. Berlin.pl_PL
dc.referencesWohlers, Wolfgang. 2002. Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur. Goltdammerʼs Archiv für Strafrecht: 15−20.pl_PL
dc.referencesWojtczak, Sylwia. 2013. „Wiele pytań o normatywność prawa. Artykuł polemiczno-recenzyjny książki Bartosza Brożka Normatywność prawa”. Archiwum Filozofii Prawa i Polityki Społecznej 2: 85−97.pl_PL
dc.referencesWolniewicz, Bogusław. 1985. Ontologia sytuacji. Warszawa.pl_PL
dc.referencesZalewska, Monika. 2014. „Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena”. Jurisprudencja.pl_PL
dc.referencesZieliński, Maciej, Marek Zirk-Sadowski. 2011. „Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 99−111.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 2002. „Uczestniczenie prawników w kulturze”. Państwo i Prawo 9: 3−15.pl_PL
dc.referencesZoll, Andrzej. 2011. W Źródła prawa karnego. Red. Tadeusz Bojarski i Andrzej Marek. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN.pl_PL
dc.referencesZoll, Andrzej 2007. „Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego”. W Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Red. Jarosław Majewski. Toruń.pl_PL
dc.referencesWykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty. 2014. Red. Tomasz Stawecki, Jan Winczorek. Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmateuszfil@interia.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record