Show simple item record

dc.contributor.authorKmieciak, Błażej
dc.date.accessioned2016-06-21T10:46:30Z
dc.date.available2016-06-21T10:46:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18481
dc.description.abstractPrawa pacjenta są stałym elementem debat dotyczących ochrony zdrowia. Szczególne zainteresowanie od wielu lat budzi problem poszanowania godności oraz intymności osób chorych. Także zagadnienie rozwoju biologii oraz medycyny wiąże się z problematyką uprawnień pacjentów. Czy naukowy postęp powoduje (automatycznie), iż pacjent posiada prawo do nowych świadczeń? Podobne pytanie stało się aktualne w kontekście dyskusji dotyczącej terapeutycznej marihuany. W dyskusji medialnej pojawiły się informacje wskazujące, że marihuana posiada istotne właściwości lecznicze. Także część naukowców podziela podobny pogląd. Z drugiej strony wskazuje się, że nie jest do końca znane działanie wspomnianego narkotyku. Dodaje się ponadto, że tylko część składników marihuany działać może terapeutycznie. Jak jednak podobną sytuację ukazać można z perspektywy poszanowania prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy medycznej? Czy brak dostępu do legalnej marihuany naruszać może przywołane prawo? Być może naruszane jest w podobnej sytuacji również prawo pacjenta do poszanowania godności pacjenta? Czy „medyczna marihuana” jest nadal narkotykiem?pl_PL
dc.description.abstractPatientsʼ rights are a regular part of debates on health care. For many years the issue of respect for dignity and intimacy of patients has aroused a big interest. Also the issue of the development of biology and medicine is associated with problems of patientsʼ rights. Does scientific progress cause (automatically) patient’s entitlement to new services? A similar question has become topical in the context of a discussion on therapeutic marijuana. In the media discussion there have been reports indicating that marijuana has significant medicinal properties. Some scientists also share a similar view. On the other hand, it is indicated that effects of the drug are not well recognised. Moreover, it is added that only some of the ingredients of marijuana may act therapeutically. How, however, a similar situation can be shown from the perspective of respect for the patient ʼs right to health care services corresponding to the current state of medical knowledge? Can the lack of access to legal marijuana violate the right in question? Perhaps, in a similar situation the patient’s right to dignity is also violated. Is the “medical marijuana” still a drug?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectmedyczna marihuanapl_PL
dc.subjectprawa pacjentapl_PL
dc.subjectgodność człowiekapl_PL
dc.subjectprawo do świadczeń zdrowotnychpl_PL
dc.subjectprawo medycznepl_PL
dc.subjectmedical marijuanapl_PL
dc.subjectpatientsʼ rightspl_PL
dc.subjecthuman dignitypl_PL
dc.subjectright to health care servicespl_PL
dc.subjectmedical lawpl_PL
dc.titlePrawo do świadczeń zdrowotnych wobec dyskusji dotyczącej legalizacji miękkich narkotykówpl_PL
dc.title.alternativeRight to health care services in view of discussion on legalization of soft drugspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Błażej Kmieciak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[89]-102pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Prawa Medycznego.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesApanowicz, Jerzy. 2002. Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”.pl_PL
dc.referencesAugustynowicz, Anna, Anna Budziszewska-Makulska. 2010. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo CEDEWU.pl_PL
dc.referencesBabbie, Earl. 2004. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBartnik, Witold. 2009. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Informacje dla pacjentów. Wyd. II. Warszawa: Schering Plough.pl_PL
dc.referencesBartolik, Grzegorz. 2015. Wystąpienie do Izabelli Czarneckiej, Prezesa Zarządu NeuroPozytywni. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.pl_PL
dc.referencesBujny, Jędrzej. 2007. Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesGąsiorowska, Monika (oprac.). 2009. Prawa pacjenta − prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet. Warszawa: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.pl_PL
dc.referencesHabrat, Bogdan. 2015. „Zażarte boje o byt nieistniejący, czyli tzw. medyczna marihuana”. Psychiatria – Pismo dla praktyków 9: 13−14.pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz, Małgorzata. 2015. „Marihuana lecznicza − w Polsce chorzy stają na głowie, żeby ją zdobyć. I płacą krocie. «Czuję, że popełniam przestępstwo»”. Gazeta Wyborcza. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17781691,Marihuana_lecznicza_w_Polsce_chorzy_staja_na_glowie_.html [dostęp 17.07.2015].pl_PL
dc.referencesJędrzejko, Mariusz. 2011. Marihuana − fakty i mity.Warszawa: Warszawskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.pl_PL
dc.referencesJot, Bogdan. 2014. Marihuana leczy. Bydgoszcz: Wydawnictwo AMJ1.pl_PL
dc.referencesKarkowska, Dorota. 2010. Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.pl_PL
dc.referencesKmieciak, Błażej. 2015. „Sprawozdanie «Rola biegłego w procesach medycznych». Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 10 października 2014 roku”. Forum Prawnicze 1: 74−76.pl_PL
dc.referencesKoczukowska, Jolanta. 2011. „Jestem przeciwna legalizacji”. Newsweek. http://polska.newsweek.pl/jestem-przeciwna-legalizacji,81054,1,1.html [dostęp 15.07.2015].pl_PL
dc.referencesKośmiński, Paweł. 2015. „TK: Walka z narkotykami zgodna z konstytucją. Ale o zmianie ws. marihuany medycznej warto pomyśleć”. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,75478,16914247,TK_Walka_z_narkotykami_zgodna_z_konstytucja_Ale.html [dostęp 01.07.2015].pl_PL
dc.referencesKośmiński, Paweł. 2015. „Trybunał Konstytucyjny do Sejmu: Należy uregulować medyczne wykorzystanie marihuany”. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,75478,17636001,Trybunal_Konstytucyjny_do_Sejmu_Nalezy_uregulowac.html [dostęp 01.07.2015].pl_PL
dc.referencesKowalski, Maciej. 2015. „Kandydaci na Prezydenta RP o marihuanie – odpowiedzi”. naTemat. http://maciejkowalski.natemat.pl/140563,kandydaci-na-prezydenta-rp-o-marihuanie-odpowiedzi [dostęp 01.07.2015].pl_PL
dc.referencesKról, Małgorzata (red.). 2011. Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesKubaszewski, Piotr, Zuzanna Warso. 2015. „Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy”. Analizy i Rekomendacja 8: 4−5.pl_PL
dc.referencesLisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2006. „Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów”. Global Media Journal − Polish Edition 1. http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-Magdziarz-Zawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf.pl_PL
dc.referencesMotyka, Marek, Jerzy Marcinkowski. 2014. „Używanie pochodnych konopi. Część II. Zastosowanie w medycynie vs. konsekwencje zdrowotne”. Problemy Higieny i Epidemiologii 95: 21− 27.pl_PL
dc.referencesNachmias, Frangfort, Dawid Nachmias. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesOdrobińska, Monika. 2015. „Co z tą marihuaną?”. Idziemy 26: 21.pl_PL
dc.references„Papież przeciwny legalizacji miękkich narkotyków. Są złem, a wobec zła nie ma kompromisów”. Radio TOK.FM, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16187906,Papiez_przeciwny_ legalizacji_miekkich_narkotykow_html [dostęp 11.07.2015].pl_PL
dc.referencesPieniążek, Marek, Małgorzata Stefaniuk. 2003. Socjologia prawa − zarys wykładu. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. Sygn. akt S 3/15.pl_PL
dc.references„Raport: Nowe, syntetyczne narkotyki coraz większym zagrożeniem w Europie”. Depesza PAP. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,91446,16044973,Raport__nowe__syntetyczne_narkotyki_coraz_wiekszym.html#ixzz3fwJJ9RG5 [dostęp 15.07.2015].pl_PL
dc.referencesRejniak, Robert. 2015. O legalizacji narkotyków, czyli gdzie jesteś mamo, gdzie jesteś tato? Poradnia: Narkomania.org. http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/o-legalizacji-narkotykow-czyli-gdzie-jestes-mamo-gdzie-jestes-tato [dostęp 11.07.2015].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej. Dz. U. 2012, poz. 489.pl_PL
dc.referencesSieniawska, Agnieszka. 2013. Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2012/2013. Część prawna. Warszawa: Biuro Rzecznika Osób Uzależnionych.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz. U. 2005, Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. − Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesVetulani, Jerzy. 2014. „Lecznicze zastosowanie marihuany”. Wszechświat 1–3 (115): 15−24.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. Sygn. akt SK 55/13.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Piotr. 2015. „Marihuana lecznicza, czy rekreacyjna?”. Psychiatria – Pismo dla praktyków 9: 16.pl_PL
dc.contributor.authorEmailblazej.kmieciak@umed.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record