Show simple item record

dc.contributor.authorBłoński, Michał
dc.date.accessioned2016-06-21T10:47:43Z
dc.date.available2016-06-21T10:47:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18482
dc.description.abstractArtykuł porusza istotne problemy praktyczne dotyczące orzekania na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W opracowaniu dokonano analizy możliwości umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy i poddano krytyce zwłaszcza przesłanki warunkujące takie orzeczenie. Zawarto również rozważania dotyczące prawidłowej kwalifikacji prawnej czynów opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pojęcia „znacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wyrażone zostało stanowisko o braku potrzeby ustawowego doprecyzowania tego nieostrego pojęcia.pl_PL
dc.description.abstractThe article raises significant practical problems concerning judgements under the Prevention of Drug Abuse Act. The paper analyses a possibility of discontinuation of the proceedings pursuant to Article 62a of the Act and criticizes in particular the conditions for such a judgement. There are also included some considerations concerning the proper legal classification of the acts referred to in the Prevention of Drug Abuse Act and the term of a “significant amount” of intoxicants or psychotropic substances. A position is expressed that there is lack of a need for statutory clarification of that imprecise concept.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectśrodek odurzającypl_PL
dc.subjectsubstancja psychotropowapl_PL
dc.subjectznaczna ilośćpl_PL
dc.subjectumorzeniepl_PL
dc.subjectterapiapl_PL
dc.subjectintoxicantpl_PL
dc.subjectpsychotropic substancepl_PL
dc.subjectsignificant amountpl_PL
dc.subjectdiscontinuation of proceedingspl_PL
dc.subjecttherapypl_PL
dc.titleWybrane problemy praktyczne w orzekaniu w przedmiocie przestępstw narkotykowychpl_PL
dc.title.alternativeSelected practical problems in the judgement concerning drug offencespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Michał Błoński, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[153]-165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBojarski, Marek, Wojciech Radecki. 1992. Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI.pl_PL
dc.referencesGensikowski, Piotr. 2013. „Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku. Prokuratura i Prawo. 2: 42−43.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk, Tomasz. 2014. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. I, 1054−1055. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesHołyst, Brunon. 1996. Narkomania. Problemy prawa i kryminologii. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.pl_PL
dc.referencesMalasińska-Nagórny, Agata. 2013. „Pojęcie «znacznej ilości» środków odurzających”. Prokuratura i Prawo 11: 166.pl_PL
dc.referencesKlinowski, Mateusz. 2011. Granice odpowiedzialności za posiadanie narkotyków 3: 105−111.pl_PL
dc.referencesKotowski, Wojciech, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny. 2013. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. 436. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesKozioł, Tomasz. 2010. „Znaczna ilość środka odurzającego”. Prokuratura i Prawo 11: 62−76.pl_PL
dc.referencesKruszyński, Piotr, Michał Błoński, Monika Zbrojewska (red.). 2015. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. 146−147. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesMajewski, Jarosław, Andrzej Zoll (red.). 2004. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. I. 1165. Komentarz do art. 1−116 k.k. Kraków: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesPopławski, Henryk. 1987. „Problematyka karna w ustawie o zapobieganiu narkomanii”. Nowe Prawo 4: 59.pl_PL
dc.referencesRaglewski, Janusz. Glosa do uchwały SN z 27 stycznia 2011 r. I KZP 24/10, teza nr 5, LEX/El 2011.pl_PL
dc.referencesSkorupka, Jerzy (red.). 2015. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. 742. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesSrogosz, Tomasz. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani – komentarz. 372−373. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesUzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. 14. Druk nr 3420 Sejmu VI kadencji.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.blonski11@vp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record