Show simple item record

dc.contributor.authorFiedukowicz, Marcin
dc.date.accessioned2016-06-21T11:06:37Z
dc.date.available2016-06-21T11:06:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18486
dc.description.abstractCelem niniejszej publikacji jest przybliżenie unormowań prawnych odnoszących się do problematyki legalizacji oraz dostępności narkotyków miękkich w Polsce. W oparciu o regulacje prawa międzynarodowego, a także najważniejsze akty prawa wewnątrzwspólnotowego wskazuje się na zasadnicze przyczyny, dla których depenalizacja zachowań polegających na posiadaniu bądź też wytwarzaniu tzw. soft drugs nie jest obecnie możliwa. Zestawienie przepisów karnych polskiej ustawy narkotykowej pozwala wytyczać pożądane kierunki zmian w polskim modelu prohibicyjnym. W tym kontekście autor prezentuje podstawowe założenia polityk antynarkotykowych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów, jako państw o mniej restrykcyjnym (radykalnym) podejściu do kwestii posiadania narkotyków. Podjęte rozważania pozwalają ostatecznie na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Czy zasadne jest zalegalizowanie chociażby tzw. „narkotyków miękkich”, czy też należy pozostawić obowiązujące unormowania prawne bez zmian, karząc zawsze i za każdy przejaw posiadania narkotyków i to bez względu na ich rodzaj?pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this publication is to bring closer legal regulations referring to issues of legalization and availability of soft drugs in Poland. Basing on regulations of the international law as well as on the most important acts of the intra-Community law fundamental reasons are indicated for which depenalization of behaviours such as the possession or production of the so-called soft drugs is not at present possible. Comparing regulations of penalties of the Polish drug act allows setting necessary guidelines for changes to the Polish prohibition model. In this context the author is presenting fundamental assumptions of the anti-drug policies adopted in the Netherlands and Czech Republic as the states with a less restrictive (radical) approach to the issue of drug possession. The considerations undertaken allow finally formulating an answer to a question: Is it reasonable to legalize at least the so-called ‘soft drugs’ or should the binding legal regulations be maintained without changes, punishing always and for every manifestation of drug possession and irrespectively of a type of drugs?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectnarkotykipl_PL
dc.subjectkryminalizacjapl_PL
dc.subjectdekryminalizacjapl_PL
dc.subjectposiadanie narkotykówpl_PL
dc.subjectnarkotyki miękkiepl_PL
dc.subjectlegalizacjapl_PL
dc.subjectprohibicjapl_PL
dc.subjectdrugspl_PL
dc.subjectcriminalizationpl_PL
dc.subjectdecriminalizationpl_PL
dc.subjectdrugs possessionpl_PL
dc.subjectsoft drugspl_PL
dc.subjectlegalizationpl_PL
dc.subjectprohibitionpl_PL
dc.titleProblem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regulacji prawnych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandówpl_PL
dc.title.alternativeThe issue of legalizing soft drugs in Poland against the legal regulations adopted in the Czech Republic and in the Netherlandspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Marcin Fiedukowicz, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[35]-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesGaberle, Andrzej, M. Ostrowska 1985. „Prawo karne wobec narkomanii. Uwagi na tle Ustawy z dnia 31.01.1985 r.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2001. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa, Eliza. 1984. Nad Niemnem. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesRedo, Sławomir. 1979. Narkomania. Aspekty prawne i kryminologiczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wiadomosci24.pl/artykul/marihuana_lecznicza_na_nowotwory_i_stwardnienie_rozsiane_bedzie_rewolucja_w_polskiej_medycynie_297737.html.pl_PL
dc.referenceshttp://opioids.com/heroin/heroinhistory.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.parentscontreladrogue.com/marihuana.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/amphetamines.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://narkotyki.org/narkotyki/lsd/.pl_PL
dc.referenceshttp://narkotyki.org/narkotyki/kokaina/pl_PL
dc.referenceshttp://www.parpa.pl/index.php/analizy-badania-raporty/statystyki.pl_PL
dc.referenceshttp://www.menshealth.pl/zdrowie/Marihuana-co-w-trawie-piszczy,3638,1.pl_PL
dc.referenceshttp://www.unic.un.org.pl/incb/index.php.pl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/c22569_en.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/jl0019_en.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.amsterdam.info/coffeeshops/mellow_yellow/.pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wietpas.pl_PL
dc.referenceswww.rijksoverheid.nl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.drogy-info.cz/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/pobuchac-czechach.pl_PL
dc.referenceshttp://www.policie.cz/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/cz.pl_PL
dc.referencesKonwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. 95.15.69).pl_PL
dc.referencesJednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. z późn. zm. (Dz. U. 66.45.277).pl_PL
dc.referencesKonwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. z późn. zm. (Dz. U. 76.31.180).pl_PL
dc.referencesZalecenia Rady 2003/488/WE z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie zapobiegania i ograniczania szkód zdrowotnych związanych z uzależnieniem od narkotyków (Dz. U. L165 z 03.07.2003).pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i państwach z nią sąsiadujących w latach 2006−2009 (COM(2005)0654).pl_PL
dc.referencesKonwencja Wykonawcza do Układu z Schengen między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE nr L 239 z 22.09.2000, s. 19).pl_PL
dc.referencesUkład z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. UE nr L 239 z dnia 22.09.2000, s. 13).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm. – tekst jednolity (Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485).pl_PL
dc.contributor.authorEmailfieduk@wp.pl/pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record