Show simple item record

dc.contributor.authorGrotkowska, Katarzyna
dc.contributor.authorKobyliński, Konrad
dc.date.accessioned2016-06-21T11:15:40Z
dc.date.available2016-06-21T11:15:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18488
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest analiza argumentu zdrowia publicznego w kontekście debaty nad legalizacją miękkich narkotyków. W pierwszej części przybliżona zostaje treść pojęć, które występują w kontekście prezentowanego tematu. Na dalszych stronach przedstawiona zostaje analiza pojęcia zdrowia publicznego występującego w terminologii prawniczej. Analiza funkcjonowania tego pojęcia oraz argumentów budowanych na jego podstawie prowadzi do wniosku, że argument ze sfery zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków jest mało przekonywający oraz brakuje mu solidnej teoretycznej podbudowy. Mimo to zdrowie publiczne wciąż pozostaje jednym z najczęściej podnoszonych argumentów w dyskursie narkotykowym, w ostatniej części pracy – w oparciu o badania J. Haida z zakresu psychologii moralności − przedstawione zostaje możliwe wyjaśnienie faktu, dlaczego argument ze sfery zdrowia publicznego cieszy się nieustającą popularnością.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of the present text is to provide analysis of the public health argument in the context of the debate over legalisation of soft narcotics. The first part provides an explanation of the terms used, followed by an analysis of the term ‘public health’ in the legal terminology. The analysis of this termand the arguments built on that basis leads to a conclusion that the public health argument in the discussion about legalisation of soft narcotics is little convincing and lacks a sound, theoretical basis. Despite the fact that public health remains among the arguments most often raised in the narcotics discourse, in the final part of this work – drawing on the study of J. Haid in the area of psychology of morality – a possible explanation is presented as to why the argument of public health remains popular.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectzdrowie publicznepl_PL
dc.subjectlegalizacja narkotykówpl_PL
dc.subjectdekryminalizacjapl_PL
dc.subjectarchitektura wyborupl_PL
dc.subjectpsychologia ewolucyjnapl_PL
dc.subjectpublic healthpl_PL
dc.subjectdrug legalizationpl_PL
dc.subjectdecriminalizationpl_PL
dc.subjectchoice architecturepl_PL
dc.subjectevolutionary psychologypl_PL
dc.titleAnaliza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotykówpl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of a public health argument in a debate on legalization of soft drugspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Katarzyna Grotkowska, Konrad Kobyliński, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[63]-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatarzyna Grotkowska - Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKonrad Kobyliński - Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBowden, Charles. 2011. Wojny narkotykowe. Doniesienia z pola walki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesEarlywine, Mitch. 2014. Zrozumieć marihuanę. Nowe spojrzenie na badania naukowe. Tł. Dariusz Zielonka. Warszawa: Wydawnictwo Cień Kształtu.pl_PL
dc.referencesEisenbach-Stang, Irmgard, Jacek Moskalewicz, Betsy Thom. 2010. „Dwa światy konsumpcji narkotyków w społeczeństwach ponowoczesnych. Streszczenie”. Alkoholizm i Narkomania 2: 165−178.pl_PL
dc.referencesFilar, Marian. 1997. „Przestępczość związana z narkotykami w Polsce”. W Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości. Red. Hans Hirsch, Piotr Hofmański, Emil Pływaczewski, Claus Roxin. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.pl_PL
dc.referencesGetzen, Thomas. 2013. Ekonomika zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.pl_PL
dc.referencesGreene, Joshua, Brian R. Sommerville, Leigh E. Nystrom, John M. Marley, Jonathan D. Cohen. 2001. “An fMRI study of emotional engagement in moral judgment”. Science 293: 2105−2108.pl_PL
dc.referencesGruszecka, Dagmara. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesHaidt, Jonathan. 2014. Prawy umysł. Tł. Agnieszka Nowak-Młynikowska. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.pl_PL
dc.referencesHanausek, Tadeusz, Wiesława Hanausek. 1976. Narkomania. Studium kryminologiczno-kryminalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.pl_PL
dc.referencesHealth Systems Strengthening Glossary. http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8. html#17 [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.referencesHusak, Douglas. 1989. “Recreational Drugs and Paternalism”. Symposium on Legitimacy of Law. Law and Philosophy 3 (8).pl_PL
dc.referencesHusak, Douglas, Peter Marneffe. 2006. The Legalization of Drugs. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesICD-10. 2008.T. I. http://www.icd10.pl/ [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.referencesKlinowski, Marek. 2010. „Karalne posiadanie narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego”. Państwo i Prawo 7: 31−44.pl_PL
dc.referencesKosmowski, Sebastian. 2004. „Podstawowe problemy stosowania przepisów kryminalizujących nielegalny obrót narkotykami”. Problemy Prawa Karnego 25.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2001. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2007. „Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: Ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków”. Alkoholizm i Narkomania 4: 425−437.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2009. „Używanie narkotyków i uzależnienie od nich a przestępczość. Implikacje dla prawa karnego”. Przegląd Więziennictwa Polskiego 64–65: 255−261.pl_PL
dc.referencesKulik, Teresa, Anna Pacian (red.). 2014. Zdrowie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.pl_PL
dc.referencesLeowski, Jerzy. 2004. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. Warszawa: CeDeWu.pl_PL
dc.referencesŁucarz, Katarzyna, Anna Muszyńska. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesMarsicano, Giovanni, Carsten Wotjak, Shahnaz Azad. 2002. “The Endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories”. Nature 418: 530−534.pl_PL
dc.referencesMarneffe, Peter. 2013. “Self-sovereignty and paternalism”. W Paternalism. Theory and practice. Eds. Christian Coons, Michael Weber. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesMuszyńska, Anna. 2008. „Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XXII: 103−113.pl_PL
dc.referencesNahas, Gabriel. 1990. Keep off the grass. Middlebury: P.S. Eriksson.pl_PL
dc.referencesPolak, Piotr, Anna Maria Sitkowska, Ireneusz Sołtyszewski. 2009. „Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnych”. Prokuratura i Prawo 9.pl_PL
dc.referencesSolowij, Nadia. 1998. Cannabis and Cognitive Functioning. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesSrogosz, Tomasz. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesSukiennik, Jakub. 2012. „Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości. Przegląd piśmiennictwa”. Alkoholizm i Narkomania 1 (25): 81−94.pl_PL
dc.referencesSunstein, Cass. 2000. “Cognition and cost-benefit analysis”. The Journal of Legal Studies 52 (29): 1059−1097.pl_PL
dc.referencesThaler, Richard, Cass Sunstein. 2008. Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Tł. Justyna Grzegorczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesWażny, Andrzej (red.). 2013. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesWieczorek, Krzysztof. 2013. Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, Cezary. 2007. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna_grotkowska@wp.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkkobylinski@us.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record