Show simple item record

dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2017-04-04T11:56:46Z
dc.date.available2017-04-04T11:56:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21187
dc.description.abstractThe article presents the problem of settlement disappearance. At the stage of analysis of historico-geographical research it was possible to identify some terminological chaos, which encouraged the author to make an attempt to systematize terms and to propose clear definitions. Among the all disappeared settlements one can distinguish two basic categories: practically deserted settlements, which were completely abandoned as a result of extreme natural phenomena, repercussions of wars and natural disasters, as well as transformation of the economic structure. One can also identify formally lost settlements, accompanied by the disappearance of the proper name as a result of legal and administrative processes of consolidation, incorporation to the nearby town or phenomenon of denomination. In the context of the presented results of empirical studies author discussed some methodological problems related to the availability of the source material, as well as techniques to determine the period and decay time of settlement, to identify the phenomenon of settlement succession after temporary total depopulation, to specify the circumstances of desolation and indicate the exact or approximate location of the disappeared settlements.en_GB
dc.description.abstractW artykule dokonano konceptualizacji teoretyczno-metodycznej zagadnienia zaniku osadnictwa. Ujawniony na etapie analizy stanu badań geograficzno-historycznych chaos terminologiczny stanowił dla autora asumpt do próby usystematyzowania stosowanych pojęć oraz zaproponowania jednoznacznych definicji. Wśród ogółu osad zaginionych wydzielono dwie podstawowe kategorie: osad zaginionych de facto, w których doszło do całkowitego przerwania ciągłości osadniczej, czyli opustoszenia wskutek ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, reperkusji wojen i klęsk elementarnych oraz przemian struktury gospodarczej. Wyszczególniono również typ osad zaginionych pozornie (de iure), w przypadku których mamy do czynienia z zanikiem nazwy własnej w wyniku prawno-administracyjnych procesów konsolidacji osadnictwa, inkorporacji do pobliskich miejscowości lub zjawiska denominacji. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych omówiono wybrane problemy metodyczne związane z dostępnością materiału źródłowego, sposobami ustalenia metryki historycznej i długotrwałości zaniku osadnictwa, identyfikacji zjawiska sukcesji osadniczej terenów podlegających czasowo całkowitej depopulacji, określenia okoliczności opustoszenia oraz dokładnej lub przybliżonej lokalizacji osad zaginionych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 25
dc.subjectDeserted settlementsen_GB
dc.subjectsettlement emptinessen_GB
dc.subjecthistorical geographyen_GB
dc.subjectrural settlementen_GB
dc.subjectOsady zaginionepl_PL
dc.subjectpustka osadniczapl_PL
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.subjectosadnictwo wiejskiepl_PL
dc.titleProblem osad zaginionych na gruncie badań geograficzno-historycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno-empirycznepl_PL
dc.title.alternativeProblem of lost settlements in the light of historico-geographical studies. An attempt of theoretical conceptualization and selected methodical and empirical issuesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[83]-108
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAbel W., 1943, Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters: Ein Beitrag zur Siedlungs- und Agrargeschichte Deutschlands, Jena.pl_PL
dc.referencesAbel W. (Hg.), 1967, Wüstungen in Deutschland. Ein Sammelbericht, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesAllison K.J., 1970, Deserted Villages, London.pl_PL
dc.referencesAllison K.J., Beresford M.W., Hurst J.G., 1965, The Deserted Villages of Oxfordshire, Department of English Local History Occasional Papers, 17, Leicester.pl_PL
dc.referencesAllison K.J., Beresford M.W., Hurst J.G., 1966, The Deserted Villages of Northampton­shire, Department of English Local History Occasional Papers, 18, Leicester.pl_PL
dc.referencesAntoniadis-Bibicou H., 1965, Villages désertés en Grèce, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 343–418.pl_PL
dc.referencesArnold S., 1951, Geografia historyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeresford M.W., 1951, The Lost Villages of Medieval England, „Geographic Journal”, 117, s. 129–149.pl_PL
dc.referencesBeresford M.W., 1954, The Lost Villages of England, London.pl_PL
dc.referencesBeresford M.W., 1954, The Lost Villages of Yorkshire, „Yorkshire Archaeological Jour­nal”, 38, s. 280–309.pl_PL
dc.referencesBjørkvik H., 1965, Villages désertés: bilan de la recherche en Norvège et en Suède, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 581–606.pl_PL
dc.referencesBorn M., 1972, Wüstungsschema und Wüstungsquotient, „Erdkunde”, 26, s. 208–218.pl_PL
dc.referencesBorn M., 1979, Objektbestimmung und Periodisierungen als Problem der Wüstungs-for­schung. Dargelegt unter vornehmlichem Bezug auf neuere Untersuchungen, „Geograp­hische Zeitschrift“, 67, s. 43–60.pl_PL
dc.referencesBujak F., 1908, Z dziejów wsi polskiej (Wsi zamku oświęcimskiego na początku XVI w.), Studia ku czci prof. W. Zakrzewskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBurleigh G.R., 1973, An Introduction to Deserted Medieval Villages in East Sussex, „Sus­sex Archaeological Collections”, 111, s. 45–83.pl_PL
dc.referencesCabrillana N., 1965, Villages désertés en Espagne, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agrai­re et démographique, Paris, s. 461–514.pl_PL
dc.referencesČerný E., 1979, Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografi­ckého výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny, Studie ČSAV č. 1, Praha.pl_PL
dc.referencesČerný E., 1992, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužina, Brno.pl_PL
dc.referencesChevallier R., 1965, Photographie aérienne et villages désertés, [w:] Romano R. et Cour­bin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 63–82.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., 1998, Lokalizacja miejscowości, [w:] Rutkowski H. (red.), Atlas Histo­ryczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, Warszawa, s. 42–49.pl_PL
dc.referencesCoulet N., 1973, Encore les villages disparus: dépeuplement et repeuplement autour d'Aix-en-Provence (XIVe–XVe siècle), „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 6, s. 1463–1483.pl_PL
dc.referencesCourbin P., 1965, Méthodologie des fouilles de villages disparus en France (prospection et implantation), „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 20 (2), s. 243–256.pl_PL
dc.referencesDavison A., 1996, Deserted Villages in Norfolk, North Walsham.pl_PL
dc.referencesDémians d’Archimbaud G., 1965, Archéologie et villages désertés en Provence, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique, XIe-XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 287–302.pl_PL
dc.referencesDenecke D., 1985, Wüstungsforschung als siedlungsräumliche Prozess- und Regression­sforschung, „Siedlungsforschung”, 3, s. 9–35.pl_PL
dc.referencesDriver L., 2006, The Lost Villages of England, London.pl_PL
dc.referencesDronka T., 1999, Wsie osadników niemieckich i czeskich w dawnym powiecie łaskim, „Na Sieradzkich Szlakach”, 3–4, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesDuby G., 1965, Démographie et villages désertés, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Vil­lages désertés et histoire économique, XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 13-24.pl_PL
dc.referencesDyer C., 1982, Deserted Medieval Villages in the West Midlands, „Economic History Review”, 35, s. 19–34.pl_PL
dc.referencesDyer C., Jones R. (eds.), 2010, Deserted Villages Revisited, Hatfield.pl_PL
dc.referencesFehn K., 1983, Die historischgeographische Wüstungsforschung in Mitteleuropa, „Mit­telalterliche Wüstungen in Niederösterreich, Studien und Forschungen aus dem Nie­derösterreichischen Institut für Landeskunde”, 6, Wien, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesFiglus T., 2011, Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łęczyckim w XV i XVI wieku, Praca magisterska napisana w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ pod kie­runkiem T. Nowaka, mps w Bibliotece Instytutu Historii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFiglus T., 2013, Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej, Rozprawa doktorska wy­konana pod kierunkiem M. Kuleszy, mps w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFiglus T., 2015, Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskie­go w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego, „Biuletyn Szadkowski”, 15, s. 89–108.pl_PL
dc.referencesGieysztor A., 1965, Villages désertés: bilan de la recherche polonaise, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Prob­lemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 607–612.pl_PL
dc.referencesGłuszak J., 1986, Jeziorsko – geneza i koncepcja zbiornika, „Gospodarka Wodna”, 8, s. 183–184.pl_PL
dc.referencesGoldberg J., 1957, Osadnictwo olęderskie w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, Nauki Humani­styczno-Społeczne, 5, s. 67–110.pl_PL
dc.referencesGórska-Gołaska K., 2003, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowie­czu, [w:] Kuczyński S. (red.), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, Warszawa, s. 137–150.pl_PL
dc.referencesGrabowski S., 2006, Z dziejów gminy Dźwierzuty, „Rocznik Mazurski”, 10, s. 3–6.pl_PL
dc.referencesHall J., Hamlin A., 1976, Deserted Medieval Settlements in Devon, „The Devon Histo­rian”, 13, s. 2–7.pl_PL
dc.referencesHeike O., 1979, 150 Jahre Schwabensiedlungen in Polen 1795–1945, Leverkusen.pl_PL
dc.referencesHensel H., 1960, Remarque sur les villages desertes en pays slaves, „Slavia Antiqua”, 7, s. 307–392.pl_PL
dc.referencesHumm A., 1971, Villages et hameaux disparus en Basse-Alsace: contribution à l'histoire de l'habitat rural (XIIe–XVIIIe siècles), Strasbourg.pl_PL
dc.referencesInglot S., 1927, Stosunki społeczno-gospodarcze ludności w dobrach biskupstwa włoc­ławskiego w pierwszej połowie XVI wieku, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, dział 2, III, 4, s. 1–95.pl_PL
dc.referencesJäger H., 1979, Wüstungsforschung in geographischer und historischer Sicht, [in:] Jan­kuhn H., Wenskus R. (Hrsg.), Geschichtswissenschaft und Archäologie, „Vorträge und Forschungen”, 22, Sigmaringen, s. 193–241.pl_PL
dc.referencesJanssen W., 1968, Methodische Probleme archäologischer Wüstungsforschung, „Na­chrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen”, Philologisch-historische Klasse, 2, s 29–56.pl_PL
dc.referencesKlapisch-Zuber C., Day J., 1965, Villages désertés en Italie, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 419–460.pl_PL
dc.referencesKłos S., 2010, Krajobrazy nieistniejących wsi, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKossmann E.O., 1942, Die Anfänge des Deutschtums im Litzmannstädter Raum, Haulän­der-und Schwabensiedlung im östlichen Wartheland, Leipzig.pl_PL
dc.referencesKrenzlin A., 1959, Das Wüstungsproblem im Lichte der ostdeutschen Siedlungsforschung, „Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie”, 7, s. 153–169.pl_PL
dc.referencesLatocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, „Przegląd Geograficzny”, 85 (3), s. 373–396.pl_PL
dc.referencesLeingärtner G., 1956, Die Wüstungsbewegungen im Landgericht Amberg vom ausgehenden Mittelalter bis zur Neuorganisation des Landgerichts im Jahre 1803, „Münchener Histo­rische Studien”, Abteilung bayerische Geschichte, Bd. 3, München.pl_PL
dc.referencesMielczarski S., Szaflik J.R., 1956, Zagadnienie łanów pustych w Polsce w XV i XVI wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1 (2), s. 55–103.pl_PL
dc.referencesMortensen H., Scharlau K., 1949, Der siedlungskundliche Wert der Kartierung von Wüstungsfluren, „Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen”, Philo­logisch-historische Klasse, s. 303–331.pl_PL
dc.referencesMuir R., 1982, The Lost Villages of Britain, London.pl_PL
dc.referencesNekuda V., 1975, Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic, Brno.pl_PL
dc.referencesNowak T. Adamek R., 2000, Zarys dziejów Dobronia i okolicznych miejscowości do 1939 roku (wchodzących w skład obecnej gminy Dobroń), Łask–Dobroń.pl_PL
dc.referencesNowak T., 2011, Kutno i Łąkoszyn do schyłku XVI w., [w:] Szymczak J. (red.), Kutno po­przez wieki, t. 1, Kutno–Łódź.pl_PL
dc.referencesOosthuizen S., 2009, The Deserted Medieval Settlements of Cambridgeshire: A Gazetteer, „Medieval Settlement Research”, 24, s. 14–19.pl_PL
dc.referencesPałucki W., 1967, Atlas historyczny ziem polskich drugiej połowy XVI wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 74 (1), s. 99–110.pl_PL
dc.referencesPeltre J., 1966, Un bilan des recherches européennes sur les villages désertés, „Revue Géographique de l'Est”, 6 (1), s. 115–126.pl_PL
dc.referencesPesez J.M., 1965, Sources écrites et villages désertés, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agrai­re et démographique, Paris, s. 83–102.pl_PL
dc.referencesPesez J.M., Le Roy Ladurie E., 1965, Les villages désertés en France: vue d'ensemble, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 20 (2), s. 257–290.pl_PL
dc.referencesPiecuch A., Harkawy A., Janowska-Harkawy M., 2013, Opuszczone wsie ziemi gorlickiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPohlendt H., 1950, Die Verbreitung der mittelalterlichen Wüstungen in Deutschland, Göt­tingen.pl_PL
dc.referencesPonsot P., 1968, Villages désertés et histoire économique. XI–XVIII siecle. Problemes histoire agraire et démographique, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 23 (3), s. 663–669.pl_PL
dc.referencesRamskou T., 1965, Villages désertés: bilan de la recherche danoise, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Prob­lemes histoire agraire et démographique, Paris, s. 613–618.pl_PL
dc.referencesRoncayolo M., 1965, Géographie et villages désertés, [w:] Romano R. et Courbin P. (eds), Villages désertés et histoire économique. XIe–XVIIIe siecle. Problemes histoire agrai­re et démographique, Paris, s. 25–48.pl_PL
dc.referencesRusiński W., 1957, Uwagi o zniszczeniach po wojnach z połowy XVII w., [w:] Lepszy K. (red.), Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, Warszawa, s. 427–434.pl_PL
dc.referencesRusiński W., 1961, Pustki – problem agrarny feudalnej Europy, „Roczniki Dziejów Spo­łecznych i Gospodarczych”, 23, s. 9–47.pl_PL
dc.referencesRutherford-Davies K., 1973, The Deserted Medieval Villages of Hertfordshire, Chichester.pl_PL
dc.referencesRymar E., 1971, Zaginione i opustoszałe osady wiejskie na obszarze powiatu pyrzyckiego w średniowieczu, „Zeszyty Pyrzyckie”, 4, s. 139–156.pl_PL
dc.referencesScharlau K., 1933, Beiträge zur geographischen Betrachtung der Wüstungen, „Badische Geographische Abteilungen”, 10, Freiburg.pl_PL
dc.referencesScharlau K., 1938, Zur Frage des Begriffes ,Wüstung̕, „Geographische Anzeiger”, 39, s. 247–252.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., 1990, Ekonomiczne i społeczne następstwa przemarszów oraz stacjonowania wojsk własnych na terenie województw łęczyckiego, sieradzkiego oraz ziemi wieluń­skiej w XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historia”, 37, s. 3–33.pl_PL
dc.referencesStępniewski M., Szambelan Z., 2009, Rozwój terytorialny Łodzi w świetle dokumentów i źródeł kartograficznych, „Rocznik Łódzki”, 56, s. 37–50.pl_PL
dc.referencesSzaflik J.R., 1952, Wtórne lokacje na łanach opuszczonych w Polsce w XV i XVI wieku. Wtórne lokacje na łanach opuszczonych w Polsce w XV i XVI wieku, „Annales Uni­versitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, 7, s. 171–200.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź, s. 225–242.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., 2014, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVigar J., 1994, Lost Villages of Sussex, Wimborne.pl_PL
dc.referencesWalawender A., 1932–35, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1586, t. 1: Zjawiska meteorologiczne i pomory, t. 2: Zniszczenia wojen­ne i pożary, Lwów.pl_PL
dc.referencesWarężak J., 1929, Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospodarczych w XIV i XV w., Badania dziejów społecz­nych i gospodarczych, 5, Lwów.pl_PL
dc.referencesWojciechowski S., 1930, Zaginione osady w Lubelskiem, „Pamiętnik Lubelski”, 1, s. 116–169.pl_PL
dc.referencesWojciechowski S., Sochacka A., Szczygieł R., 1986, Dzieje Lubelszczyzny, t. 4: Osady za­ginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolski J., 2007, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat, „Prace Geograficzne”, 214, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoźniak K.P., 2013, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 r. Proces i jego interpretacje, Łódź.pl_PL
dc.referencesZawadzki W., 1963, Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 326-17.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Zbiór kartograficzny, Mapa rozwoju terytorialnego Łodzi w latach 1821–1915, opracowana w Oddziale Pomiarów Magistratu m. Łodzi, sygn. 2917.pl_PL
dc.referencesDokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, Wyd. B. Ulanowski, Archi­wum Komisji Historycznej, t. 4, Kraków 1887.pl_PL
dc.referencesJana Łaskiego Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 2, Wyd. J. Łukowski, Gniezno 1881.pl_PL
dc.referencesJoannis Długosz Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. 3, Opera omnia, t. 9, Wyd. L. Łętowski, Kraków 1864.pl_PL
dc.referencesKarta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich, W. Chrzanowski, Paryż 1859, 1:300 000, Biblioteka Narodowa, sygn. BN ZZK 20750-20798.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, Wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1878.pl_PL
dc.referencesKsięga wizyt dóbr Pabianice należących do uposażenia kapituły krakowskiej 1496–1540, Wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921.pl_PL
dc.referencesKsięgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. 1, [w:] Teki A. Pawińskiego, t. 3, Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesLiber beneficiorum dioecesis posnaniensis anni 1510, Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej PTPN, 10, Wyd. J. Nowacki, Poznań 1950.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. 2, Wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1665, cz. 2: Województwa sieradz­kie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, Wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 3: Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie, Wyd. A. Tomczak, Z. Kędzierska, Warszawa–Poznań–Toruń 1977.pl_PL
dc.referencesMatricularum Regni Poloniae summaria, t. 1, Wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesMikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych, Wyd. Marian Biskup, Olsztyn 1970.pl_PL
dc.referencesMonumenta Medii Aevi Historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 13, Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, Wyd. B. Ulanowski, Kraków 1894.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 1935 roku o stwierdzeniu i ustaleniu granic miasta Łodzi, Łódzki Dziennik Wojewódzki, 1935, nr 10, poz. 151.pl_PL
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawiń­skiego, t. 2: Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. 13, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesPommersches Urkundenbuch, Bd. 5, Wyd. O. Heinemann, Stettin 1903.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 roku o zmianie granic mia­sta Kutna, w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim, Dz.U., 1929, nr 52, poz. 421.pl_PL
dc.referencesSpecial Karte von Südpreussen, D. Gilly, Berlin 1802–1803, 1:150 000, Biblioteka Uni­wersytetu Łódzkiego, sygn. K 159.pl_PL
dc.referencesUchwała Rady Narodowej Miasta Łodzi nr XXVH/161/87 z dnia 29 czerwca 1987 roku w sprawie zmiany granic miasta Łodzi, M.P., nr 25, poz. 205 z dnia 4 września 1987 r.pl_PL
dc.referencesVisitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis saeculi XVI, Wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.figlus@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.25.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record