Show simple item record

dc.contributor.authorKruś, Anna
dc.date.accessioned2017-04-04T11:56:48Z
dc.date.available2017-04-04T11:56:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21190
dc.description.abstractThe purpose of the article is to analyze the socio-religious role of the Lutherans parishes in the history of urban agglomeration in Lodz. To illustrate this activity it's also important to present the relicts of the material heritage of this denomination, which can be observed in the urban space of these cities. Considerations in this article, are related to deliberately selected two cities: Pabianice and Zgierz, where the Lutheran church (in the form of the parish), for many years has shaped the socio-religious face of these urban centers. The considerations contained in this paper were based on the source material contained in the literature, as well as other papers open for general use like parish brochures and online resources.en_GB
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest analiza społeczno-religijnej roli, jaką odegrały parafie ewangelicko-augsburskie w dziejach miast aglomeracji łódzkiej. Dla lepszego zilustrowania wspomnianej aktywności zasadne pozostaje także wskazanie reliktów dziedzictwa materialnego tej denominacji, jakie można zaobserwować w przestrzeni tych miast.W niniejszym artykule rozważania podjęto nad dwoma wybranymi ośrodkami miejskimi: Pabianicami oraz Zgierzem, w których kościół luterański w postaci parafii od wielu lat kształtuje oblicze społeczno-religijne tych ośrodków miejskich. Rozważania zawarte w treści artykułu oparte zostały w pewnej części na materiale źródłowym zawartym w literaturze, jak również innych ogólnodostępnych opracowaniach: broszurach parafialnych czy zasobach internetowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 25
dc.subjectProtestantismen_GB
dc.subjectreligious minorityen_GB
dc.subjectmaterial heritageen_GB
dc.subjectProtestantyzmpl_PL
dc.subjectmniejszość religijnapl_PL
dc.subjectdziedzictwo materialnepl_PL
dc.titleSpołeczno-religijna rola luteranów w dziejach Pabianic i Zgierza oraz relikty ich dziedzictwa materialnegopl_PL
dc.title.alternativeSocio-religious role of Lutherans in the history of Pabianice and Zgierz, and the relicts of their material heritageen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[155]-173
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBandurka M., 1995, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź.pl_PL
dc.referencesBaranowski J.T., 1915, Wsie holenderskie na ziemiach polskich, „Przegląd Historyczny”, 19, Warszawa, s. 65–82.pl_PL
dc.referencesBaruch M., 1903, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr kapituły krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCyrk M.K., 1982, Zgierz: z pradziejów miasta i okolic, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza.pl_PL
dc.referencesFilaber A., 2008, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Wydawnictwo Archidiecezji War­szawskiej.pl_PL
dc.referencesKirsch P., 2012, Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, (materiały wewnątrz parafialne), Pabianice.pl_PL
dc.referencesKlink-Orawska E., 2012, Wiara, praca, nowa ojczyzna – Dzieje luteranizmu na ziemi zgierskiej do roku 1972, Zgierz.pl_PL
dc.referencesMissalowa G. (red.), 1968, Dzieje Pabianic, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Pa­bianic i Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi, Wydawnictwo Łódzkie.pl_PL
dc.referencesRosin R., 1968, Pabianice w XV i XVI w., [w:] Missalowa G. (red.), Dzieje Pabianic, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R. (red.), 1995, Zgierz: dzieje miasta do 1988 roku, zespół aut. M. Adamczewski (et al.), Zarząd Miasta Zgierza, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Ło­dzi, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.pl_PL
dc.referencesSzlawski D., 2007, Z dziejów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu w okresie mię­dzywojennym, Zgierz.pl_PL
dc.referencesUmowa Zgierska, 1821, Zbiory Muzeum Miasta Zgierza.pl_PL
dc.referenceshttp://www.e-kalejdoskop.pl/brzmienie-swiata-w-pabianicach.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://www.luteranie.pl/.pl_PL
dc.referenceshttps://www.lutheranworld.org/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pabianice.luteranie.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.zgierz.luteranie.pl/.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanabela.anna@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.25.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record