Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2017-04-04T11:57:26Z
dc.date.available2017-04-04T11:57:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21191
dc.description.abstractPolish anthropogeography, especially of the interwar period, still remains one of the key periods of reference in studies of geographical variation in research patterns and approaches. These issues are especially interesting in the case of geographers, whose scientific careers were shaped by various events that changed the history of the country and the nation. The main objective of this paper is to identify the guiding concepts of the author, that on one hand formed certain unchanging theoretical and methodological stances in the Second Republic, while on the other served as a modernisation of such assumptions based on political and ideological conditions. Many works referring to the idea of social evolution (e.g. the evolution of the agricultural landscape) had not been completed or published before 1939, while post-war assumptions and conclusions were heavily influenced by the interpretations of variable social and economic structures based on Marxist ideology. This created a methodologically eclectic interpretation of transformations. The work of Maria Dobrowolska discussing the transformation of cultural landscape and the variability in settlement over the ages also adhered to this. Anthropogeography, whose ambitious goal was to strive for a holistic explanation, corresponded well with the concepts of social evolution that used the analogies of organic wholes. Geography’s emphasis on the relationship between the humans and the natural environment reinforced in geographers formed in the inter-war period the feeling that organicism was an adequate method of inquiry into social development in the context of environmental variability and spatial mobility, which was definitely visible in M. Dobrowolska’s works on the evolution of cultural landscape and settlement network, especially following World War II.en_GB
dc.description.abstractAntropogeografia polska, zwłaszcza okresu międzywojennego, pozostaje jednym z kluczowych okresów do odniesień w badaniach nad zmiennością geograficznych wzorców i podejść badawczych. Szczególnie interesująco wyglądają te kwestie w przypadku geografów, których droga naukowa warunkowana była przez różne wydarzenia zmieniające bieg historii państwa i narodu. Zasadniczym celem opracowania jest próba identyfikacji przewodnich myśli autorki o charakterze koncepcyjnym, które z jednej strony decydowały o pewnych niezmiennych postawach teoretyczno-metodologicznych ukształtowanych w okresie II Rzeczpospolitej, z drugiej zaś stanowiły modernizację tych założeń pod wpływem uwarunkowań o charakterze polityczno-ideologicznym. Wiele prac odwołujących się do idei ewolucjonizmu społecznego (np. ewolucja krajobrazu rolniczego) nie zostało zakończonych lub uwieńczonych publikacją do 1939 roku, a po wojnie na założenia oraz wnioski wpływały interpretacje zmienności struktur społeczno-gospodarczych w duchu ideologii marksistowskiej. Tworzyło to eklektyczną metodologicznie interpretację przemian. Prace Marii Dobrowolskiej w zakresie przemian krajobrazu kulturowego oraz zmienności osadnictwa w ciągu wieków miały również taki charakter. Antropogeografia, której ambitnym celem było dążenie do wyjaśniania całościowego, dobrze korespondowała z koncepcjami ewolucji społecznej operującymi analogiami organicznych całości. Podkreślanie przez geografię związku człowieka ze środowiskiem przyrodniczym wzmacniało w geografach ukształtowanych w okresie międzywojennym adekwatność organicyzmu do badań rozwoju społecznego w kontekście zróżnicowań środowiska naturalnego oraz ruchliwości przestrzennej, co niewątpliwie było cechą badań M. Dobrowolskiej nad ewolucją krajobrazu kulturowego i sieci osadniczej, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 26
dc.subjectAnthropogeographyen_GB
dc.subjectconceptsen_GB
dc.subjectmethodologyen_GB
dc.subjectMaria Dobrowolskaen_GB
dc.subjectAntropogeografiapl_PL
dc.subjectkoncepcjepl_PL
dc.subjectmetodologiapl_PL
dc.subjectMaria Dobrowolskapl_PL
dc.titleIdee antropogeograficzne w pracach Marii Dobrowolskiej (1895–1984)pl_PL
dc.title.alternativeAnthropogeographical ideas in the works of Maria Dobrowolska (1895–1984)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[5]-19
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBabicz J., 1965, Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w geografii XIX i XX wieku, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 3.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, „Przegląd Geograficzny”, 57 (3), s. 255–281.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M. (Mrazkówna), 1922, Z antropogeografii ziemi krakowskiej, „Przegląd Geograficzny”, 2, s. 105–127.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1931, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą a Sanem, Kra-kowskie Odczyty Geograficzne PTG, Kraków, s. 1–26.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1948, Dynamika krajobrazu kulturowego, „Przegląd Geograficzny”, 21 (3–4), s. 151–204.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1958, Badania nad geografią osiedli południowej Małopolski, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, 8, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 93–124.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1959, Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi Małopolskiej, „Przegląd Geograficzny”, 31 (1), s. 3–32.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1962, Dynamika kształtowania się regionów w Polsce południowej po drugiej wojnie światowej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, 10, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 89–101.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1970, Dynamika struktur osadniczych i ich układów przestrzennych, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica”, 3, s. 5–34.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1976, Ośrodki sieci osadniczej i więzi społeczno-gospodarczej wsi w ich funkcjonalnych i przestrzennych przemianach, „Przegląd Geograficzny”, 48 (4), s. 613–625.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1985, Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej, Prace Monograficzne, 69, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., Prochownik A., 1971, Urbanizacja wsi a przemiany układów osadni­czych, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica”, 4, s. 5–52.pl_PL
dc.referencesDobrowolski K., 1952, Badania historyczno-terenowe. Zagadnienia rekonstrukcji proce­sów historycznych na podstawie materiałów terenowych, Sprawozdanie z posiedzeń i czynności PAU, 6, s. 424–429.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Liszewski S., Richling (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Taborska, 2014, Rozwój myśli geograficznej w Polsce, Uniwersytet Jagiel-loński, Kraków.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 1997, Antropogeografia polska XIX i XX w., Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., 1937, Społeczeństwo pierwotne i jego wzrost, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKukliński A., 1983, Mechanizmy rozwoju geografii polskiej w latach 1945–1982, „Prze-gląd Geograficzny”, 40 (3–4), s. 521–546.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1988, Refleksje dotyczące stanu i rozwoju geografii osadnictwa w Polsce, „Seria Geografia”, 42, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 135–152.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1934–1935, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPakuła L., Rajman J., 1975, Profesor Maria Dobrowolska – w 80. rocznicę urodzin, „Czasopismo Geograficzne”, 46 (4), s. 407–419.pl_PL
dc.referencesPawłowski S., 1938, O znaczeniu geografii i jej stanowisku w rzędzie nauk, [w:] Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Wydawnictwo Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesProchownik A., 1962, Rozdrabnianie gospodarstw a emigracja ze wsi. Studium wsi Piotrowice Wielkie w powiecie proszowickim, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 10, s. 159–176.pl_PL
dc.referencesProchownik A., 1968a, Z badań nad przeobrażeniami struktur osadniczo-agrarnych w południowej Polsce, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, 30, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 109–116.pl_PL
dc.referencesProchownik A., 1968b, Przemiany w strukturze osadniczo-agrarnej w zapleczu Tarno-brzeskiego Ośrodka Siarkowego, „Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych”, 29, s. 71–89.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficz­nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Człowiek w badaniach geograficz­nych. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 27–46.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1988, The Functioning and the Development of Polish Human Geography, „Progress in Human Geography”, 12, s. 391–408.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 251–264.pl_PL
dc.referencesSzacki J., 1983, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Suliborski A., 2014, Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróż­nicowanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miej­skich w ośrodku łódzkim, [w:] Suliborski A., Wójcik M. (red.), Dysproporcje społecz­ne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 17–48.pl_PL
dc.referencesZaborski B., Wrzosek A., 1937–1939, Antropogeografia, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.26.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record