Show simple item record

dc.contributor.authorDworak, Małgorzata
dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.date.accessioned2017-04-04T11:57:33Z
dc.date.available2017-04-04T11:57:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21197
dc.description.abstractThe subject of this article is the industrial heritage in the Kamienna river valley, located in Swietokrzyski Region and its contemporary significance in the land-use. The essential part of the article devoted to contemporary functions of industrial facilities within the current socio-economic conditions is preceded by a brief description of factors and stages of industrial development in this area. In the last part, the study presents the results of surveys focused on social perception of the region’s industrial past and opinions on the adaptation of its heritage to the new socio-economic conditions.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem opracowania jest materialne dziedzictwo przemysłowe w dolinie rzeki Kamiennej, położonej w województwie świętokrzyskim oraz jego współczesne znaczenie w zagospodarowaniu przestrzeni obszaru. Zasadniczą część artykułu poświęconą wykorzystaniu obiektów poprzemysłowych w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, poprzedzono krótką charakterystyką etapów i czynników rozwoju działalności przemysłowej na tym terenie. W ostatniej części opracowania zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących społecznej percepcji przemysłowej przeszłości regionu i opinii na temat adaptacji obiektów poprzemysłowych do pełnienia nowych funkcji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 26
dc.subjectIndustryen_GB
dc.subjectindustrial heritageen_GB
dc.subjectKamienna river valleyen_GB
dc.subjectSwietokrzyski Regionen_GB
dc.subjectPrzemysłpl_PL
dc.subjectdziedzictwo przemysłowepl_PL
dc.subjectrzeka Kamiennapl_PL
dc.subjectwojewództwo świętokrzyskiepl_PL
dc.titleWspółczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie)pl_PL
dc.title.alternativeContemporary significance of the industrial heritage in the Kamienna river valley (Swietokrzyski Region)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[115]-133
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBalińska G., 1999, Kamienna rzeka pracująca, przemiany krajobrazu przemysłowego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBielenin K., 1958, Starożytne piece hutnicze w Zagłębiu Staropolskim, [w:] Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom Polski, Nr 1, Stowarzyszenie Naukowe Archeo-logów Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiernat T., Ciupa T., 2011, Środowisko wodne Geoparku Dolina Kamiennej, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 29, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 151–159.pl_PL
dc.referencesBobiński S., 1939, Centralny Okręg Przemysłowy, Towarzystwo Wydawnicze Z. Ko-zierkiewicz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzmuchowski A., 2013, Historia i współczesność na szlaku zabytków techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem ,,Koncepcji Otwartego Muzeum Przemysłu w Samsonowie”, „Nauki Społeczne”, 1 (7).pl_PL
dc.referencesDziemianko Z., 2007, Koszty budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, [w:] Konefał J., COP Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesFierla I., 1979, Geografia przemysłu Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFurtak M., 2014, COP Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939, architektura i urbanistyka, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Kraków–Łódź.pl_PL
dc.referencesJędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, 6.pl_PL
dc.referencesKaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.pl_PL
dc.referencesKamińska W., Kozak A., 1993, Czynniki kształtowania się struktur Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Zioło Z. (red.), Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 26, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaptur P., 2014, Podziemne górnictwo rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i inwentaryzacja reliktów dawnych robót górniczych, „Hereditas Minariorum”, 1.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrauze J., 2012, Znad Kamiennej: Zakłady Zbrojeniowe w Skarżysku-Kamiennej w latach 1923–1939, nakładem autora, Kielce.pl_PL
dc.referencesKronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMolenda M., 2010, Obiekty przemysłowe zagłębia staropolskiego jako produkt turystyczny regionu świętokrzyskiego, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 590.pl_PL
dc.referencesOrłowski B., 2007, Krótka charakterystyka stanu techniki polskiej w Dwudziestoleciu Niepodległości, [w:] Konefał J., COP Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesPazdur J., 1959, Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce–Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzazga S., 1969, Rozwój społeczno-gospodarczy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960–1968, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Kielce.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1997, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRoszkowski W., 2012, COP a gospodarka II RP po kryzysie, [w:] Garbacz A., Trybuła B., Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj*dziś*jutro, Materiały z konferencji naukowej w 75. rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, s. 19–20.pl_PL
dc.referencesSoja R., 2003, Mapa hydrograficzna 1:50 000, Arkusz M-34-30-C Stąporków, GUGiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzot-Radziszewska E., 2009, Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny: zagrożenia i szanse, „Ochrona Zabytków”, 4 (247), Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejland A., 1992, Kwestionariusz, [w:] Sawiński Z. (red.), Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieliński J., 1965, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.dworak.ftims@gmail.com
dc.contributor.authorEmailpaulina.tobiasz@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.26.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record