Show simple item record

dc.contributor.authorSolowij, Luba S.
dc.contributor.authorPielesiak, Iwona
dc.date.accessioned2017-05-16T09:42:15Z
dc.date.available2017-05-16T09:42:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21605
dc.description.abstractIn this article approaches toward solving housing problems of the homeless in Ukraine and in Poland are compared. Particular attention is paid to the types of housing objects and their location. The report on the situation in Poland became a basis to formulate recommendations for new Ukrainian housing policy concerning the homeless. In the group of almost several hundred thousand homeless people in Ukraine, the majority are citizens of working age and with secondary education. Although single people largely prevail in this group, the numer of those with families is increasing. According to the official estimates, in Poland there are 30–40 thousand homeless people. This group consists mainly of middle-aged unqualified men, mostly single ones. It is observed that the period of being homeless is extending each year. Similarly, the share of highly educated homeless is increasing. Both in Poland and Ukraine, people deprived of their homes concentrate in urban agglomerations and big cities. The authors conclude that shaping Ukrainian housing policy ought not focus on shelters, which are oriented towards chronic homeless, but on dwellings which enable rehabilitation, socialisation and re-integration of the excluded people with the society. Social rehabilitation should consist of 2–4 stages depending on individual cases. For each of the stages a type of dwelling is suggested. The article provides also some remarks on location of dwellings for the homeless. They are aimed at minimizing tensions between the homeless and the community where the institution is supposed to operate.en_GB
dc.description.abstractW artykule podjęto się porównania podejść do rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom obiektów mieszkaniowych oraz ich lokalizacji. Omówienie aktualnej sytuacji w Polsce stało się podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie kształtowania nowej polityki mieszkaniowej w zakresie lokalizacji i projektowania obiektów mieszkaniowych dla bezdomnych na Ukrainie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;18
dc.subjectHomelessnessen_GB
dc.subjecthousing problemsen_GB
dc.subjectUkraineen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectBezdomnośćpl_PL
dc.subjectproblemy mieszkaniowepl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleRozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polscepl_PL
dc.title.alternativeSolutions to housing problems of the homeless in Ukraine against the situation in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[111]-130
dc.contributor.authorAffiliationNarodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Katedra Projektowania Architektonicznego, Instytut Architektury
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAstrov V., Holzner M., Leitner S., Vidovic H., 2010, Social protection and social inclusion in Belarus, Moldova and Ukraine – Synthesis Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5758langId=en (dostęp: 13.10.2016).pl_PL
dc.referencesChild poverty and disparities in Ukraine, 2010, Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences in Ukraine, UNICEF, Ukrainian Centre for Social Reforms, Kyiv, http://www.unicef.org/ukraine/Full_Bidnist_i_nerivni_mozlyvosty_ENG_final_02.11.2010.pdf (dostęp: 06.10.2016).pl_PL
dc.referencesDerżawni budiwelni normy Ukrajiny. Budynky i sporudy. Zakładysocjalnoho zachystu nasełennia, 2007, DBNW.2.2-18, Minibud Ukrainy, Kyiw, 23 s.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, „Space – Society – Economy”, 8, s. 189–196.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space – Society – Economy”, 10, s. 29–56.pl_PL
dc.referencesDrzeżdżon W., 2014, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności. Zarys problematyki, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 11, s. 295–308.pl_PL
dc.referencesIlczuk L., 2012, Sotsialnyj portret bezdomnogo v Ukrayini, http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Sotsialnyj-portret-bezdomnogo-v-Ukrayini-Zvit-NDR-za-2012-r.pdf (dostęp: 16.09.2016).pl_PL
dc.referencesKabachenko N.V., 2012, Developing the protection system for homeless people in Ukraine, „Naukowi Zapysky Naukma. Pedahohiczni, Psychołohiczni Nauky ta Socialna Robota”, 136, s. 63–67, http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2012_136_14 (dostęp: 13.10.2016).pl_PL
dc.referencesKamiński T., 2004, O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, „Seminare”, 20, s. 295–304.pl_PL
dc.referencesKaragodina O., Baidarowa O., 2014, Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie, [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 102–109.pl_PL
dc.referencesKinsela C., 2012, Re-Locating Fear on the Streets: Homelessness, Victimisation and Fear of Crime, „European Journal of Homelessness”, 6 (2), s. 121–136.pl_PL
dc.referencesKrajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/1 (dostęp: 18.08.2016).pl_PL
dc.referencesMinsocpolityky: Bezdomni osoby matymut prawo na otrymannia socialnoho żytła, http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043768 (dostęp: 04.10.2016).pl_PL
dc.referencesMistobuduwannia, planuwannia i zabudowa miśkych i silśkych posełeń, DBN 360-92, 2002, Kyiw, Ukrarchbudinform.pl_PL
dc.referencesMoraczewska B., 2013, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołania do ludzi luźnych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 10, s. 113–128.pl_PL
dc.referencesLyon-Callo V., 2001, Making sense of NIMBY: poverty, power and community opposition to homeless shelters, „City and Society”, 13 (2), s. 183–209.pl_PL
dc.referencesNakaz WID 14.02.2006 N 31 Ministerstwo Pracy ta Socialnoji Polityky Ukrajiny „pro zatwerdżennia typowych położeń pro zakłady socialnogo zachyrtu dla bezdomnych osib ta zwilnenych osib”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0474-06 (dostęp: 20.09.2016).pl_PL
dc.referencesPankiv O., 2012, Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po 1991 roku, [w:] Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 87–99.pl_PL
dc.referencesParsell C., Parsell M., 2012, Homelessness as a Choice, „Housing, Theory and Society”, 29 (4), s. 420–434.pl_PL
dc.referencesPietrzak-Komar K., 2015, Wykluczenie bezdomnych, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, 1, s. 31–54.pl_PL
dc.referencesPomoc dla bezdomnych, portal internetowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069, Pomoc-dla-bezdomnych.html (dostęp: 24.08.2016).pl_PL
dc.referencesPortale internetowe stowarzyszeń pomocy osobom bezdomnym, http://www.alter-ego.org.pl; http://www.bratalbert.org; http://www.caritas.pl/; http://www.monar.pl; http://otwartedrzwi.pl (dostęp: 17.08.2016).pl_PL
dc.referencesProgram wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, 2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/nowy-program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci/ (dostęp: 18.08.2016).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, projekt z dnia 14.07.2016, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-standardow-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-i-ogrzewalni-/ (dostęp: 27.08.2016).pl_PL
dc.referencesSolowij L.S., 2008, Socialno-demohraficzna charakterystyka kontynhentu potencijnych spożywacziw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 632, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 80–84.pl_PL
dc.referencesSolowij L.S., 2010, Pryncypy formuwannia typiw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 674, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 20–26.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015), 2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ (dostęp: 16.08.2016).pl_PL
dc.referencesStenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), 2014, Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk, http://www.monar.org/content/pliki/gswb/ZO_2014_04_zal_04.pdf (dostęp: 26.08.2016).pl_PL
dc.referencesTipple G., Speak S., 2009, The hidden millions. Homelessness in developing countries, Routledge, London New York.pl_PL
dc.referencesTypołohija wyznaczennia poniatta „bezdomnyj”, zahalnopryjniata w krajinach ES, http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_documentarg (dostęp: 06.10.2016).pl_PL
dc.referencesTypowe położennia probudynok nicznoho perebuwannia, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-06 (dostęp: 06.10.2016).pl_PL
dc.referencesTsenkova S., Turner B., 2004, The future of social housing in Eastern Europe: Reforms in Latvia and Ukraine, materiały z konferencji pt. Adequate and Affordable Housing for All, University of Toronto, Toronto, 24–27 czerwca 2004, http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Tsenkova_Turner_Social_Hous.pdf (dostęp: 13.10.2016).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.pl_PL
dc.referencesWykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/ (dostęp: 17.08.2016).pl_PL
dc.referencesYoung M.G., 2011, The development of therapeutic community for homeless persons with co-morbid disorders: moving beyond the binary imperative implied by NIMBY, „Environmental Economics”, 2 (1), s. 77–85.pl_PL
dc.referencesWoźniak-Krakowian A., 2011, Bezdomność i jej problemy, „Tolerancja: Studia i Szkice”, 16, s. 174–194.pl_PL
dc.referencesZaborowska A., 2011, Bezdomność i mieszkalnictwo jako kwestie społeczne w subregionie radomskim w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, „Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne. Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim”, 1, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesZakon Ukrajiny. Pro osnowy socialnoho zachrystu bezdomnychhromadian i bezprytulnych ditej, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15 (dostęp: 06.10.2016).pl_PL
dc.contributor.authorEmaillubagorodok@gmail.com
dc.contributor.authorEmailiwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.18.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record