Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2017-05-16T13:09:17Z
dc.date.available2017-05-16T13:09:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21715
dc.description.abstractThe princes Jerzy and Krzysztof Zbaraski were descendants of the old and very wealthy magnates family. Their education, wealth and mental qualities predestined them to play an important role in the political arena. Reluctance on the part of Sigismund III made, however, that the two brothers found themselves in the ranks of the opposition. As owners of large estates in the South-Eastern borderlands, the princes have to be interested in both the situation in Ukraine, as well as relations with neighboring countries in this region of the Polish Republic. In the middle of the second decade of the seventeenth century, they fell into conflict with the hetman Stanislaw Żółkiewski. They believed that the policy of hetman in borderlands leads to war with Turkey. Zbaraski brothers advocated the maintenance of peace with the Sultan. Their relation to the Ottoman Empire did not change until the end of their lives. Maintaining peaceful relations with Turkey they regarded as one of the priorities of the foreign policy of the Polish Republic. On the issue of relations with the Crimean Khanate the princes Zbaraski looked through the prism of Turkish politics. They regarded rulers of Crimea as performers of the policy of Istanbul and sultan tool to exert pressure on the Polish Republic. They were in favor of not to provoke Tartars. But both of them took an active part in the fight against Tartar s invasions. In the fight against the Tatars they were ready to use the help of the Cossacks. In the years 1624–1628 the Zbaraski brothers supported the idea of intervention in the internal affairs of the Crimean Khanate. They believed that fueling the civil war in the Crimea will be in every way beneficial to the interests of the Polish Republic. Very interesting was also the attitude of Zbaraski brothers to the Cossacks. Both princes believed Cossacks as the rebels, destroyers of internal order and adventurers provoking conflicts with Turkey. They do not accept the policy of tolerance towards Cossacks in the period before Cecora. After Khotyn war they urged Cossacks to stop their trips to the Black Sea. The both brothers quickly recognized the danger posed by an alliance of Orthodox bishops and the Cossacks. They found it as a serious threat to the interests of the Polish Republic in Ukraine. The princes Zbaraski referred to the Cossacks with a sense of superiority and contempt. Appreciated, however, their military force. The Zbaraski brothers advocated a policy of hard hand against the Cossacks. Prince Jerzy has repeatedly stated that the Cossacks do not need any committee, but a sword. However, the princes of Zbaraż feel awe in front of a large and valiant Cossacks army. They feared the destruction of their landed estates. After the conclusion of the Treaty of Kurukove they opted, however, for strict compliance with its terms. Relatively little attention devoted Zbaraski brothers to the situation in the Danubian principalities – Moldavia and Wallachia. But both brothers carefully watched the actions of the ruler of Transylvania – Bethlen Gabor. The paradox seems the fact that after the death of Krzysztof, when he was the most powerful magnate in the South-Eastern borderlands of the Republic, Jerzy Zbaraski was much less interested in the situation in that region. His attention was absorbed at that time by completely different problems. It is in this context to note that even earlier the issue of the problems of the South-Eastern borderlands of Polish Republic were not the main subject of the interest of the Zbaraski brothers. Both princes were politicians who tried to influence the whole, as well internal and foreign policy of the state. Because of that reason they followed and commented all the most important events that have taken place in the Central and Eastern Europe in the second and third decade of the seventeenth century.en_GB
dc.description.abstractKsiążęta Jerzy i Krzysztof Zbarascy byli potomkami starej i ogromnie bogatej rodziny magnackiej. Ich wykształcenie, majątek i walory umysłowe predestynowały ich do odgrywania ważnej roli na arenie politycznej. Niechęć ze strony Zygmunta III sprawiła jednak, że obaj bracia znaleźli się w szeregach opozycji. Jako właściciele wielkich majątków na kresach, książęta z natury rzeczy musieli być zainteresowani zarówno sytuacją na Ukrainie, jak i stosunkami z państwami graniczącymi w tym regionie z Rzecząpospolitą. W połowie drugiego dziesięciolecia XVII w. popadli w konflikt z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim. Uważali bowiem, że polityka hetmana na kresach prowadzi do wojny z Turcją. Zbarascy opowiadali się natomiast za utrzymaniem pokoju z sułtanem. Swojego stosunku do państwa Imperium Osmańskiego nie zmienili do końca życia. Utrzymanie pokojowych stosunków z Turcją uważali za  jeden z priorytetów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Na kwestię stosunków z Chanatem Krymskim książęta Zbarascy patrzyli przez pryzmat polityki tureckiej. Władców Krymu uważali za wykonawców polityki Stambułu i narzędzie służące sułtanom do wywierania nacisku na Rzeczpospolitą. Opowiadali się za tym, by nie prowokować Tatarów. Brali jednak czynny udział w zwalczaniu najazdów tatarskich. W walce z Tatarami gotowi byli wykorzystać pomoc Kozaków. W latach 1624–1628 bracia Zbarascy poparli pomysł interwencji w wewnętrzne sprawy Chanatu Krymskiego. Uważali bowiem, że podsycanie wojny domowej na Krymie będzie pod każdym względem korzystne dla interesów Rzeczypospolitej. Bardzo ciekawy był też stosunek braci Zbaraskich do Kozaczyzny. Obaj książęta uważali Kozaków za buntowników, burzycieli porządku wewnętrznego i awanturników prowokujących konflikty z Turcją. Nie akceptowali polityki pobłażania Kozakom w okresie przed Cecorą. Po Chocimiu nakłaniali Kozaków do zaprzestania wypraw na Morze Czarne. Obaj bracia bardzo szybko dostrzegli niebezpieczeństwo, jakie stanowił sojusz prawosławnych władyków z Kozaczyzną. Uznali go za poważne zagrożenie dla interesów Rzeczypospolitej na Ukrainie. Książęta Zbarascy odnosili się do mołojców z poczuciem wyższości i z pogardą. Doceniali jednak siłę wojskową Kozaczyzny. Bracia Zbarascy opowiadali się za polityką twardej ręki wobec Kozaków. Książę Jerzy wielokrotnie powtarzał, że na Kozaków nie trzeba żadnych komisji, tylko szabli. Niemniej książęta ze Zbaraża czuli respekt przed liczną i bitną armią kozacką. Bali się zniszczenia swoich majątków. Po zawarciu ugody kurukowskiej opowiedzieli się jednak za rygorystycznym przestrzeganiem jej warunków. Stosunkowo niewiele uwagi poświęcali natomiast Zbarascy sytuacji w księstwach naddunajskich – Mołdawii i Wołoszczyźnie. Śledzili zaś poczynania władcy Siedmiogrodu – Bethlena Gabora. Paradoksem wydaje się to, że po śmierci Krzysztofa, kiedy został najpotężniejszym latyfundystą na kresach Rzeczypospolitej, Jerzy ks. Zbaraski w dużo mniejszym stopniu interesował się sytuacją w tamtym regionie. Jego uwagę absorbowały bowiem w tym czasie zupełnie inne problemy. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że również wcześniej problematyka pogranicza południowo-wschodniego nie stanowiła bynajmniej głównego przedmiotu zainteresowania braci Zbaraskich. Byli oni bowiem politykami, którzy próbowali wpływać na całokształt tak wewnętrznej, jak i zagranicznej polityki państwa, śledząc i komentując na bieżąco wszystkie najistotniejsze wydarzenia, które rozgrywały się w Europie Środkowo-Wschodniej w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII w.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjectPolish Republic in the first half of 17th centuryen_GB
dc.subjectSouth-Eastern borderlandsen_GB
dc.subjectJerzy prince Zbaraskien_GB
dc.subjectKrzysztof prince Zbaraskien_GB
dc.subjectSigismund IIIen_GB
dc.subjectTurkeyen_GB
dc.subjectTatarsen_GB
dc.subjectCossacksen_GB
dc.subjectRzeczpospolita w pierwszej połowie XVII w.pl_PL
dc.subjectpogranicze południowo-wschodniepl_PL
dc.subjectJerzy ks. Zbaraskipl_PL
dc.subjectKrzysztof ks. Zbaraskipl_PL
dc.subjectZygmunt IIIpl_PL
dc.subjectTurcjapl_PL
dc.subjectTatarzypl_PL
dc.subjectKozacypl_PL
dc.titleKsiążęta Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec problemów południowo-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII wiekupl_PL
dc.title.alternativeThe princes Jerzy and Krzysztof Zbaraski towards the problems of South-Eastern borderlands of Polish Republic in second and third decade of 17th centuryen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[127]-189
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Metryka Koronna (MK) 180pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I (1572–1620), wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II (1621–1648), wyd. A. Przyboś, Wrocław–Kraków 1953.pl_PL
dc.referencesListy księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana krakowskiego z lat 1621–1631, wyd. A. Sokołowski, Scriptores Rerum Polonicarum, t. V, Kraków 1880.pl_PL
dc.referencesOssoliński Z., Pamiętnik, oprac. J. Długosz, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPrzeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego, koniuszego wielkiego koronnego, do Turcji w r. 1622, [w:] Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI–XVIII stulecia, oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, Kraków 1959, s. 196–206.pl_PL
dc.referencesRejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, oprac. W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, red. S. Inglot, Wrocław 1956.pl_PL
dc.referencesRejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa i K. Schuster, red. S. Inglot, Wrocław 1957.pl_PL
dc.referencesStarowolski S., Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, wyd. A. Piskadło, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesTrepka Nekanda W., Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), cz. 1, (Wstępy wydawców i tekst), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. III, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859.pl_PL
dc.referencesŹródła dziejowe, t. XX (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. IX, Ziemie ruskie. Ukraina [Kijów–Bracław]), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1894.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620–1623, „Przegląd Historyczny” 1991, t. LXXXII, z. 3–4, s. 469–479.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 127–210.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Gustaw II Adolf, wyd. 2, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587–1632), „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 2 (6), s. 5–62.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 55–138.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle rejestru podymnego z 1629 roku, „Przegląd Historyczny” 1985, t. LXXVI, z. 2, s. 233–253.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569–1648. Kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 231–250.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Własność ziemska w województwie kijowskim w świetle rejestru poborowego z 1628 roku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. IV (Życie gospodarcze w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku), red. J. Wijaczka, Toruń 2007, s. 81–112.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. III (Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku), red. K. Mikulski i A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006, s. 74–105.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Z korespondencji księcia Krzysztofa Zbaraskiego z arcybiskupem gnieźnieńskim Wawrzyńcem Gembickim, [w:] idem, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 68–84.pl_PL
dc.referencesAugustyniak U., Sokołowski W., Wstęp, [w:] „Spisek orleański” z lat 1626–1628, oprac. U. Augustyniak, W. Sokołowski, Warszawa 1990, s. 5–73.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Polska a Tatarszczyzna w latach 1624–1629, Łódź 1948.pl_PL
dc.referencesBaranowycz O., Zaludnienija wołynskogo wojewodstwa w pierszij połowyni XVII st., Kyjw 1930.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zniesienia zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Starostowie w Małopolsce 1565–1668, [w:] Społeczeństwo staropolskie, t. IV, red. A. Izydorczyk i A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 105–178.pl_PL
dc.referencesChomętowski W., Książę Krzysztof Zbaraski, koniuszy koronny, „Biblioteka Warszawska” 1865, t. III, s. 1–14, 424–428, t. IV, s. 142–174, 451–509.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., J. Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Władysław IV i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDobrowolska W., Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim, Kraków 1930.pl_PL
dc.referencesDobrowolska W., Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Z wstępem o rodzie Zbaraskich i życiorysem Janusza Zbaraskiego wojewody bracławskiego), Przemyśl 1927.pl_PL
dc.referencesDorobisz J., Jakub Zadzik (1582–1642), Opole 2000.pl_PL
dc.referencesDorobisz J., Krzysztofa Zbaraskiego plan obrony Ukrainy przed najazdami tatarskimi, „Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, Wydział I, seria A, nr 23, Opole 1992, s. 31–43.pl_PL
dc.referencesDrozdowski M., Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesDzieduszycki M., Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków, t. I–II, Lwów 1843–1844.pl_PL
dc.referencesFelczak W., Historia Węgier, wyd. 2, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Contra majestatem czy pro publico bono? Jerzy Zbaraski, kasztelan krakowski 1621–1631, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 261–282.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Książę Krzysztof Zbaraski (1579–1627). Szkic biograficzny, [w:] Korespondencja księcia Krzysztofa Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627, oprac. A. Filipczak-Kocur, Opole 2015, s. 9–80pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa–Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesGawron P., Projekty reform armii Rzeczypospolitej w latach 20. XVII w. na tle wojskowości zachodnioeuropejskiej, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją, t. I (Przestrzeń kontaktów), red. F. Wolański, R. Kołodziej, Toruń 2009, s. 183–213.pl_PL
dc.referencesGruszecki A., Zamki bastionowe w Małopolsce, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesKorduba M., Doroszenko Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946, s. 336.pl_PL
dc.referencesKotarski H., Kalinowski Idzi, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 454–455.pl_PL
dc.referencesKowalska H., Padniewski Wojciech, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 7–8.pl_PL
dc.referencesKudelka F., Bitwa pod Humiennem, „Przegląd Powszechny” 1902, t. LXXXV, s. 187–199.pl_PL
dc.referencesKurtyka J., Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKwak J., Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985.pl_PL
dc.referencesLitwin H., Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLulewicz H., Sapieha Lew, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXV, Warszawa–Kraków 1994, s. 84–104.pl_PL
dc.referencesMajewski R., Cecora rok 1620, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesMajewski W., Konaszewicz (Kunaszewicz) Sahajdaczny Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 484–486.pl_PL
dc.referencesMiłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, t. I, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesMorzy J., Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań 1965.pl_PL
dc.referencesNagielski M., Sieniawski Adam Hieronim, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 100–102.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Faworyci Zygmunta III a urząd podkomorzego koronnego, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 245–259.pl_PL
dc.referencesPertek J., Flota polska w Wismarze (1629–1632), „Przegląd Zachodni” 1954, R. X, nr 7–8, s. 413–434.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Konfederacja lwowska w 1622 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1973, R. LXXX, z. 4, s. 845–871.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Piekarski Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI, Wrocław 1981, s. 73–74.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm z 1623 roku, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XVI–XVIII w., Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Jan Karol Chodkiewicz 1560–1621, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Stanisław Koniecpolski ok. 1592–1646, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Raszba N., Wojna chocimska 1621 r., Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesPolak W., O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612, Toruń 1995.pl_PL
dc.referencesPrzyboś A., Kazanowski Marcin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 257–259.pl_PL
dc.referencesPrzyboś A., Komorowski Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław 1967–1968, s. 426–427.pl_PL
dc.referencesRoberts M., Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611–1632, vol. I–II, London–New York–Toronto 1953–1958.pl_PL
dc.referencesRzońca J., Ostatni sejm przed Cecorą (w roku 1619), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1983, z. 20, s. 5–91.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Nowe poglądy na bitwę ze Szwedami pod Gniewem w 1626 r., „Zapiski Historyczne” 1969, t. XXXIV, z. 2, s. 81–95.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629–1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Sejm z 1618 roku, Opole 1988.pl_PL
dc.referencesSeredyka J., Sejm zawiedzionych nadziei, Opole 1981.pl_PL
dc.referencesSkowron R., Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSkworoda P., Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSuwara F., Przyczyny i skutki klęski cecorskiej 1620 r., Kraków 1930.pl_PL
dc.referencesSzczygieł R., Od lokacji do upadku szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Końskowoli, red. R. Szczygieł, Lublin 1988.pl_PL
dc.referencesSzelągowski A., Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego (Sprawa północna w wiekach XVI i XVII, cz. 2), Lwów 1904.pl_PL
dc.referencesTeodorczyk J., Bitwa pod Gniewem (22 IX–29 IX–1 X 1626). Pierwsza porażka husarii, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1966, t. XII, cz. 2, s. 70–172.pl_PL
dc.referencesTeodorczyk J., Pogrom Kantymira, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesTomkiewicz W., Powstanie kozackie w roku 1630, „Przegląd Powszechny” 1930, t. CLXXXVII, s. 104–128.pl_PL
dc.referencesTrawicka Z., Jakub Sobieski 1591–1646. Studium z dziejów warstwy magnackiej w Polsce doby Wazów, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesTretiak J., Historia wojny chocimskiej (1621), Kraków 1921.pl_PL
dc.referencesTyszkowski K., Borodawka Nerodowicz Jakób (Jacko), [w:] Polski słownik biograficzny, t. II, Kraków 1936, s. 342pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl_PL
dc.referencesWasilewski T., Radziwiłł Janusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987, s. 202–208.pl_PL
dc.referencesWisner H., Dwa polskie plany wojny szwedzkiej z 1629 r. (Projekty Jerzego Zbaraskiego i Krzysztofa Radziwiłła), „Zapiski Historyczne” 1977, t. XLII, z. 2, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesWisner H., Dyplomacja polska w latach 1572–1648, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. II (1572–1795), red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 5–161.pl_PL
dc.referencesWisner H., Radziwiłł Krzysztof, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987, s. 276–283.pl_PL
dc.referencesWisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem, Mariówka 1933.pl_PL
dc.referencesWojtasik J., Uwagi księcia Krzysztofa Zbaraskiego, posła wielkiego do Turcji z 1622 roku – O państwie ottomańskim i jego siłach zbrojnych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1961, t. VII, cz. 1, s. 321–346.pl_PL
dc.referencesWolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895.pl_PL
dc.referencesWójcik Z., Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, wyd. 2, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesZabytki sztuki w Polsce, t. I (Kraków, kościół i klasztor OO. Dominikanów), oprac. L. Lepszy i S. Tomkowicz, Kraków 1924.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzanusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.15.02.05
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record