Show simple item record

dc.contributor.authorKafar, Marcin
dc.contributor.authorKamińska-Jatczak, Izabela
dc.date.accessioned2017-10-09T13:32:28Z
dc.date.available2017-10-09T13:32:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22827
dc.description.abstractThe article – focused on the exploration of the meanings of transgenerational scientific biographies – is a form of a dialogic conversation occurring between two members of the society of Łódź pedagogues. He – emerged in this society as a newcomer arriving from the world of anthropology and ethnography. She – a social pedagogue – made her way there from the circle of the family social work field. In spite of having different disciplinary origins, carrying on a dialog gives them a chance to recognize the paths indicating the existence of their common intellectual and experiencerelated connections. Using these common links, they work together on the interpretation and gradual detection of the signs of unacknowledged past, where ethnography and social pedagogy meet the foundations set by Helena Radlińska and Kazimiera Zawistowicz-Adamska.en_GB
dc.description.abstractTekst – zorientowany na odkrywanie sensów i znaczeń transgeneracyjnych biografii naukowych – jest formą rozmowy dialogicznej toczącej się pomiędzy dwoma osobami przynależącymi do środowiska łódzkich pedagogów. On pojawił się w nim jako przybysz ze świata antropologii i etnografii, ona – pedagog społeczny – przywędrowała z kręgu terenowej pracy socjalnej z rodziną. Na przekór posiadaniu odrębnych rodowodów dyscyplinarnych, dialogowanie daje im szansę na rozpoznanie tropów wskazujących na istnienie między nimi doświadczeniowo-intelektualnego pokrewieństwa. Bazując na nim, wykonują współdzieloną pracę interpretacyjną, stopniowo odkrywając ślady prowadzące do zapoznanej przeszłości, gdzie etnografia i pedagogika społeczna spotykają się w osobach Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectdialogic conversationen_GB
dc.subjectrecognition of the experienceen_GB
dc.subjectHumanities and Social Sciences as cultural heritageen_GB
dc.subjectsigns of the connection to the work and life of Helena Radlińska and Kazimiera Zawistowicz-Adamskaen_GB
dc.subjectrozmowa dialogicznapl_PL
dc.subjectrozpoznawanie doświadczeńpl_PL
dc.subjectnauka jako dziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjecttropy związków z twórczością i życiem Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiejpl_PL
dc.titleW kręgu transgeneracyjnych biografii naukowych. Zaczynając od Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiejpl_PL
dc.title.alternativeTransgenerational Scientific Biographies. The Beginnings: Encountering Helena Radlińska and Kazimiera Zawistowicz-Adamskaen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[171]-193
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBohuszewicz P., Markiewka T. S. (2014) Autor: empiryczny, modelowy czy wirtualny, „Przestrzenie Teorii”, t. 22, s. 191–205.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant L. J. D. (2001) Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Warszawa, Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesFleck L. (1986) Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie.pl_PL
dc.referencesFleck L. ([1938] 2007a) Problemy naukoznawstwa w: L. Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, S. Werner, C. Zittl, F. Schmaltz (red.), Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 148–162.pl_PL
dc.referencesFleck L. ([1935] 2007b) O obserwacji naukowej i postrzeganiu wogóle w: L. Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, S. Werner, C. Zittl, F. Schmaltz (red.), Warszawa, IFiS PAN, s. 113–132.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1977) Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesGolicka-Jabłońska M. (2011) Szkic do portretu prof. dr Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wrocław–Łódź, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 15–31.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W. (2007) Ferdydurke. Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim, Kraków, Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesGrzeszkiewicz-Radulska K., Krzewińska A. (2015) O tym, jak pisać biografię naukową (łódzka szkoła metodologiczna), „Przegląd Socjologiczny”, t. 64, nr 4, s. 27–49.pl_PL
dc.referencesHastrup K. (1998) Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, tłum. G. Godlewski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka”, nr 2, s. 20–28.pl_PL
dc.referencesKamińska I. (2016) O (nie)udanej próbie odnalezienia się w roli praktykującego badacza. Refleksje z pola praktyki w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 255–269.pl_PL
dc.referencesKamiński A. (1974) Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej w: Metodologia pedagogiki społecznej, T. Pilch, R. Wroczyński (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Ossolineum, s. 25–48.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2007) Projekt „etnografii doświadczenia” Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej i jego współczesne zastosowania, „Lud”, t. 91, s. 111–135.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2010a) O idei verbum interius i formie bardziej pojemnej w opisie antropologicznym w: Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 249–282.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2010b) Zwroty zapoznane – zwroty dokonane. Autobiografia w myśleniu etnograficznym i antropologicznym w: „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 211–235.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2010c) O współuczestnictwie i osobistym ethosie w kontekście Społeczności wiejskiej Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wrocław–Łódź, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 175–190.pl_PL
dc.referencesKafar M. (red.) (2011a) Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2011b) O współuczestnictwie i osobistym ethosie w kontekście Społeczności wiejskiej Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wrocław–Łódź, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 175–190.pl_PL
dc.referencesKafar M. (red.) (2013a) Scientific biographies. Between the „professional” and „nonprofessional” dimensions of humanistic experiences, Łódź–Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2013b) W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M. (red.) (2016) Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M., Ellis C. (2014) Autoethnography, storytelling, and life as lived. A conversation between Marcin Kafar and Carolyn Ellis, „Przegląd Socjologii Jakościowej/Qualitative Sociology Review”, nr 3, s. 124–143.pl_PL
dc.referencesKafar M., Rydlewski M. (2016a) „Teksty mniejsze”, lecz nie pomniejsze. Wokół Czarnoksięstw humanistów. Część I, „Sensus Historiae”, t. 23, s. 153–172.pl_PL
dc.referencesKafar M., Rydlewski M. (2016b) „Teksty mniejsze”, lecz nie pomniejsze. Wokół Czarnoksięstw humanistów. Część II, „Sensus Historiae”, t. 24, s. 213–236.pl_PL
dc.referencesKafar M., R0ydlewski M. (2016c) „Prawdziwe zmyślenie” – nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiej w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 173–202.pl_PL
dc.referencesKmita J. (1976) Szkice z teorii poznania naukowego, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesKmita J. (1985) Kultura i poznanie, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesKubinowski D. (2006) Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 171–180.pl_PL
dc.referencesKubinowski D. (2010) Metodologia spod znaku x² a humanistyczna tożsamość pedagogiki w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 79–99.pl_PL
dc.referencesKubinowski D. (2012) Rygor czy sztuka badań naukowych w pedagogice, „Rocznik Pedagogiczny”, numer specjalny z okazji XXV-lecia LSMP pod patronatem KNP PAN pt. Dążenie do mistrzostwa…, M. Dudzikowa, R. Bery (red.), Radom, Instytut Technologii Eksploatacji – BIP, s. 123–140.pl_PL
dc.referencesKubinowski D. (2013) Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Lublin, Wydawnictwo Makmed.pl_PL
dc.referencesLepalczyk I. (2003) Wśród ludzi i książek, Łódź, Wydawnictwo WiNG.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (red.) (1997) Mistrz – uczeń: wyobrażenia czy rzeczywistość czyli o tworzeniu szkół naukowych, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2004) Pedagogika społeczna Aleksandra Kamińskiego – kilka uwag do tomu jubileuszowego z perspektywy długiego trwania w: Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna: dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 422–432.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2015) Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: zarys stanowiska społeczno-pedagogicznego w: Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–25.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Skoczylas-Namielska E. (red.) (2015a) Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Skoczylas-Namielska E. (2015b) Przedmowa w: Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Theiss W. (red.) (2004) Profesor Helena Radlińska: w sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesNadolska-Styczyńska A. (2011) Wprowadzenie w: Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wrocław–Łódź, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 7–11.pl_PL
dc.referencesNamer E. (1985) Sprawa Galileusza, tłum. A. Galica, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Czytelnik”.pl_PL
dc.referencesNowak M. (2006) Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością” w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 145–170.pl_PL
dc.referencesPlaton (1982) Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesProkopiuk W. (2006) Wprowadzenie do rozważań nad humanizacją pedagogiki (edukacji) w kontekście filozoficznych aspektów przestrzeni pedagogicznej przełomu wieków w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 127–144.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, „Nasza Księgarnia” Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1937) Uwagi o metodzie przeprowadzanych badań w: Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, H. Radlińska (red.), Warszawa, „Nasza Księgarnia” Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 4–5.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1948) Od Wydawców w: K. Zawistowicz-Adamska, Żywe tradycje współdziałania wsi, Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 3–5.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1958) Przedmowa do wydania pierwszego w: K. Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska. Wspomnienia i materiały z badań terenowych: Zaborów 1937–1938 (Wydanie 2. przejrz. i uzup.), Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 13–14.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1979) Twórcza siła tradycji na wsi w: Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism, oprac. H. Brodowska, L. Wojtczak, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 219–220.pl_PL
dc.referencesRembierz M. (2012) Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego – wzrastanie w mądrości czy utwierdzanie się w dziedziczonych uprzedzeniach i stereotypach w: Jaka rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania intelektualnego, M. T. Kozubek (red.), Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 225–255.pl_PL
dc.referencesRembierz M. (2013) Kulturowe dziedzictwo Beskidów i kształtowanie osobowej tożsamości w interpretacji Jana Szczepańskiego w: Beskidzkie dziedzictwo, S. Cader, T. Kowalik (red.), Szczyrk, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, s. 97–110.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2003a) Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, tłum. M. Drwęga, Warszawa, Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2003b) O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSacks O. (1996) Mroczek: zapominanie i pomijanie w nauce w: O. Sacks, J. Miller, S. J. Gould, D. J. Kevles, R. C. Lewontin, Ukryte teorie nauki, tłum. A. Pawelec, Kraków, Wydawnictwo „Znak”, s. 93–122.pl_PL
dc.referencesSmolińska-Theiss B. (2015) Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych, „Pedagogika Społeczna”, nr 2, s. 39–51.pl_PL
dc.referencesTheiss W. (1994/1995) Heleny Radlińskiej koncepcja badania i działania w: Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca, I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 17–32.pl_PL
dc.referencesWejland A. P. (2004) Jak żegnać lokalne paradygmaty. O metodologii wywiadu i naukowych wspólnotach dyskursu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 207–220.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1993) Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2009a) Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2009b) Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, próby, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesWrzosek W. (1995) Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.pl_PL
dc.referencesZawistowicz-Adamska K. (1948) Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Warszawa, Polski Instytut Służby Społecznej.pl_PL
dc.referencesZawistowicz-Adamska K. (1958) Społeczność wiejska. Wspomnienia i materiały z badań terenowych: Zaborów 1937–1938 (Wydanie 2. przejrz. i uzup.), Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.kafar1@gmail.com
dc.contributor.authorEmailiza.kaminska8@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.04.11
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record