Show simple item record

dc.contributor.authorSzwech, Agata
dc.date.accessioned2017-10-09T13:32:32Z
dc.date.available2017-10-09T13:32:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22832
dc.description.abstractAn important aspect that sets the framework for seeking educational potential in a biography of man is the combination of the learning process with the everyday world of life of an individual. Halina Semenowicz, writing journals, included in tchem the description of everyday life she led being retired. In this text, I will focus on the area of professional activity which H. Semenowicz did not abandon after retirement. She continued the dissemination of the Celestine Freineta techniques in Poland. While emphasizing the importance of work as a crucial area in which the development of an adult takes place, I concentrated my attention on displaying the role of work in the life of Halina Semenowicz and these forms of daily activities that were associated with learning undertaken against the backgroud of professional activity.en_GB
dc.description.abstractWażną kwestią, która wyznacza ramy poszukiwania potencjału edukacyjnego w biografii człowieka jest połączenie procesu uczenia się z codziennym światem życia jednostki. Halina Semenowicz, pisząc dzienniki, zawarła w nich opis życia codziennego, jakie prowadziła, będąc na emeryturze. W prezentowanym tekście skupię się na obszarze aktywności zawodowej, której H. Semenowicz nie zaniechała po przejściu na emeryturę. Kontynuowała tym samym dzieło upowszechniania w Polsce technik Celestyna Freineta. Akcentując znaczenie pracy jako ważnego obszaru, w którym następuje rozwój człowieka dorosłego, uwaga została skoncentrowana na ukazaniu roli, jaką w życiu Haliny Semenowicz pełniła praca, oraz tych formach codziennej aktywności, które wiązały się z uczeniem się diarystki przebiegającym na tle podejmowanych przez nią aktywności zawodowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectretirementen_GB
dc.subjectprofessional activityen_GB
dc.subjectHalina Semenowicz’s diariesen_GB
dc.subjectemeryturapl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectdzienniki Haliny Semenowiczpl_PL
dc.titleEdukacyjne aspekty aktywności zawodowej na emeryturze w świetle dzienników Haliny Semenowicz – twórczyni i propagatorki pedagogiki Freineta w Polscepl_PL
dc.title.alternativeEducational Aspects of Working Life in Retirement in the Light of Halina Semenowicz’s Diaries – Founder and Propagator of Freinet Education in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[256]-269
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAtchley R. (1989) A continuity theory of aging, „Gerontologist”, no 29, 183–190.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz-Panfil K. (2010) Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych w: Jakość życia seniorów w XXI w. Ku aktywności, D. Kałuży, P. Szukalskiego (red.), Łódź, Wydawnictwo Biblioteka, s. 112–121.pl_PL
dc.referencesBron A. (2006) Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O. (2007) Edukacja osób „trzeciego wieku” w: Wprowadzenie do andragogiki, T. Wujek (red.), Radom, Wydawnictwo Uniwerystetu w Białymstoku, s. 213–236.pl_PL
dc.referencesHalicki J. (2010) Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.pl_PL
dc.referencesHill R. D. (2005) Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Warszawa, Wydawnictwo „Biznes”.pl_PL
dc.referencesKargul J. (2001) Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.pl_PL
dc.referencesKonieczna-Woźniak R. (2013) Uczenie się pozytywnym wymiarem życia w fazie później dorosłości w: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 447–459.pl_PL
dc.referencesKonieczna-Woźniak R. (2016) Starość czasem samorealizacji – subiektywne i obiektywne postrzeganie zjawiska w: Obiektywny i subiektywny wymiar starości, E. Dubas, M. Muszyński (red.), t. 1, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 221–232.pl_PL
dc.referencesKościuszko M. (2014) Dr Halina Semenwoicz – pedagog poszukujący. Twórczyni ruchu freinetowskiego w Polsce w: Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, A. Semenowicz, H. Solarczyk, A. Szwech (red.), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 147–159.pl_PL
dc.referencesKowolik P. (2001) Halina Semenowicz – inicjator i animator ruchu „Pedagogiki Celestyna Freineta” w Polsce, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 262–265.pl_PL
dc.referencesKvale S. (2010) Prowadzenie wywiadów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRubacha K. (2008) Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesSemenowicz A., Solarczyk H., Szwech A. (red.) (2014) Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, t. 1, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.pl_PL
dc.referencesSłowińska S. (2014) Koncepcja małych światów przeżywanych – fenomenologiczne inspiracje dla andragogiki, „Edukacja Dorosłych”, nr 2, s. 91–104.pl_PL
dc.referencesSolarczyk-Szwec H. (2014) Uczenie się przez całe życie jako metakompetencja w: Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, J. Grzesiak (red.), Kalisz–Konin, s. 93–101.pl_PL
dc.referencesSolarczyk-Szwec H., Szwech A. (red.) (2016) Inspiracje pedagogią freinetowską. Dzienniki Haliny Semenowicz – matki i obywatelki, t. 2, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.pl_PL
dc.referencesSzwech A. (2012) Obszary uczenia się przez całe życie w dziennikach Haliny Semenowicz, „Rocznik Andragogiczny”, vol. 19, s. 264–271.pl_PL
dc.referencesSzwech A. (2016) Subiektywny wymiar starości w świetle dzienników Haliny Semenowicz w: Obiektywny i subiektywny wymiar starości, E. Dubas, M. Muszyński (red.), t. 1, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 185–192.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagataszwech@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.04.16
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record