Show simple item record

dc.contributor.authorGolonka-Legut, Joanna
dc.contributor.authorPryszmont-Ciesielska, Martyna
dc.date.accessioned2017-10-09T13:32:36Z
dc.date.available2017-10-09T13:32:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22839
dc.description.abstractLooking at today’s research practices applied in the area of social sciences one can notice a clear interest in biography. Observation of the lives of individuals, (re)cognition of social micro worlds from the perspective of individual biographies and analysis of and searching for meanings of individual life experiences are the subjects of great interest as well as confidence among researchers. It is also noticeable that researchers, with even greater attention and concern, contemplate the methodological legitimacy and correctness of the projects they carry out. This is especially important when there is a necessity to problematize and further specify the methodological identity of the biographical approach. This text is a voice in the discussion about the types and nature of the so-called biographical research conducted in the area of andragogy. Its starting point is viewing the research that uses biography through the lens of the biographical research perspective, which may adopt at least three forms: biographical approach, auto/biographical approach and autobiographical approach. The considerations revolve around reflections about specifying the individual approaches in relation to certain research projects taking into account the specific role/roles played in them by the researcher-andragogue. The text also addresses the topic of understanding the research process from the perspective of the learning process. The reflections are based on the individual experiences of the researchers acquired during the project in which the auto/biographical approach was applied.en_GB
dc.description.abstractPrzyglądając się współczesnym praktykom badawczym realizowanym w obszarze nauk społecznych, można dostrzec wyraźne zainteresowanie biografią. Obserwacja losów jednostek, (roz)poznawanie mikroświatów społecznych z perspektywy indywidualnych biografii, a także analiza i poszukiwanie znaczeń indywidualnych doświadczeń życiowych człowieka cieszy się dużym zainteresowaniem, ale również zaufaniem wśród badaczy. Można także dostrzec, iż badacze z coraz większą uwagą i rozwagą zastanawiają się nad prawomocnością i poprawnością metodologiczną realizowanych przez siebie projektów, co jest szczególnie ważne w sytuacji konieczności problematyzowania i dookreślania tożsamości metodologicznej podejścia biograficznego. Niniejszy tekst jest głosem w dyskusji na temat rodzajów tzw. badań biograficznych realizowanych w obszarze andragogiki oraz ich istoty. Punktem wyjścia jest postrzeganie badań z wykorzystaniem biografii przez pryzmat biograficznej perspektywy badawczej, która przyjmować może przynajmniej trzy formy. Są nimi: podejście biograficzne, podejście auto/biograficzne i podejście autobiograficzne. Osią rozważań staje się refleksja związana z dookreśleniem poszczególnych podejść w odniesieniu do konkretnych projektów badawczych, z uwzględnieniem specyficznej roli/ról, jaką pełni w nich badacz. W tekście zostaje również zasygnalizowany wątek odnoszący się do rozumienia procesu badawczego z perspektywy procesu uczenia się. Źródłem podejmowanych rozważań są indywidualne doświadczenia badaczek, płynące z realizacji projektu, w którym wykorzystano podejście auto/biograficzne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectbiographyen_GB
dc.subjectbiographical researchen_GB
dc.subjectautobiographical researchen_GB
dc.subjectauto/ biographical researchen_GB
dc.subjectandragogical researchen_GB
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectbadania biograficznepl_PL
dc.subjectbadania autobiograficznepl_PL
dc.subjectbadania auto/biograficznepl_PL
dc.subjectbadania andragogicznepl_PL
dc.titleBadacz wobec doświadczeń dorosłych w kontekście biograficznej perspektywy badawczejpl_PL
dc.title.alternativeResearcher and Experiences of Adults in the Biographical Research Perspectiveen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[88]-105
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAlheit P. (2011) Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (55), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesBron A. (2006) Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (36), s. 7–24.pl_PL
dc.referencesBron A. (2009) Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 10, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesDemetrio D. (2000) Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesDenzin N. K., Lincoln Y. S. (2009) Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych w: Metody badań jakościowych, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19–62.pl_PL
dc.referencesDubas E. (2011) Uczenie się w (własnej) biografii – wprowadzenie w: Uczenie się z (własnej) biografii, E. Dubas, W. Świtalski (red.), t. 1, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesDubas E. (2011a) Uczenie się z biografii Innych – wprowadzenie w: Uczenie się z biografii Innych, E. Dubas, W. Świtalski (red.), t. 2, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 5–9.pl_PL
dc.referencesDubas E., Świtalski W. (red.) (2011) Uczenie się z (własnej) biografii, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDubas E., Świtalski W. (red.) (2011a) Uczenie się z biografii Innych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDubas E., Stelmaszczyk J. (red.) (2014) Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDubas E., Stelmaszczyk J. (red.) (2015) Biografie i uczenie się, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A. (1990), Autobiografia między symbolem a rzeczywistością, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 95–109.pl_PL
dc.referencesGolonka-Legut J. (2013) Potencjał edukacyjny doświadczenia życiowego osób starszych z perspektywy czasu, dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski, materiał niepublikowany.pl_PL
dc.referencesGolonka-Legut J. (2015) Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna, „Rocznik Andragogiczny”, s. 101–118.pl_PL
dc.referencesGuba E. G., Lincoln Y. S. (2009) Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności w: Metody badań terenowych, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 281–312.pl_PL
dc.referencesHelling I. K. (1990) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa–Poznań, PWN.pl_PL
dc.referencesJakubowska L. (2011) Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych, Legnica, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.pl_PL
dc.referencesJurgiel-Aleksander A. (2013) Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2012) Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 31 lipca, t. 8, nr 2, s. 32–63.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2014) Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 31 sierpień, t. 10, nr 3, s. 32–74.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2016) Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Łódź, Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2004) Od spotkania do wspólnoty. Autobiograficzny raport z terenu w: Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, G. E. Karpińska (red.), Łódź, s. 79–101.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2011) Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego w: Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 2–66.pl_PL
dc.referencesKafar M. (red.) (2011) Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M. (2013) W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M. (red.) (2016) Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKafar M., Modrzejewska-Świgulska M. (red.) (2013) Autobiography, biography, narration: research practice for biographical perspectives, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, grudzień, t. 1, nr 1, s. 42–63.pl_PL
dc.referencesKvale S. (2004) InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok, Wydawnictwo „Trans Humana”.pl_PL
dc.referencesLalak D. (2010) Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.pl_PL
dc.referencesMalewski M. (1998) Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesMalewski M. (2010) Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesMazurek E. (2013) Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.pl_PL
dc.referencesMiller N. (2003) Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1(1), s. 121–140.pl_PL
dc.referencesOssowski S. (2001) O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesPryszmont-Ciesielska M. (2008) Badacz wobec kultury – o „podróżowaniu”, czyli o badaniu świata społecznego w: Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), W. Jakubowski (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 41–53.pl_PL
dc.referencesPryszmont-Ciesielska M. (2009) Podejście auto/biograficzne w badaniach nad edukacją – propozycja metodologiczna, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2 (46), s. 37–49.pl_PL
dc.referencesPuć M. (2013) Trudne pięknego początki. Ciąża wysokiego ryzyka – rozwojowy etap macierzyństwa w perspektywie auto/biograficznej w: Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet, M. Pryszmont-Ciesielska (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, s. 59–80.pl_PL
dc.referencesSkibińska E. (2006) Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB.pl_PL
dc.referencesStanley L. (1993) On auto/biography in socjology, „Socjology”, vol. 27, no 1.pl_PL
dc.referencesStanley L. (2008) Madness to the method? Using a narrtive methodology to analyse large – scale complex social phenomena, „Qualitative Research”, no 8.pl_PL
dc.referencesThomas W. I., Znaniecki F. (1976) Chłop polski w Europie i Ameryce: Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D. (2011) Biograficzna perspektywa badawcza w: Uczenie się z (własnej) biografii, E. Dubas, W. Świtalski (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesUsher R. S. (1996) A critique of the Neglected Epistemological Assumptions of Educational Research w: Understanding Educational Research, D. Scott, R. S. Usher (red.), London–New York, Routledge.pl_PL
dc.referencesWejland A. P. (2013) Zaangażowanie i autobiografia w: M. Kafar, W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1993) Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Manterys E. (1995) Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.golonka-legut@uwr.edu.pl
dc.contributor.authorEmailkltr@go2.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.04.06
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record