Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziejczyk, Krzysztof
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T07:02:38Z
dc.date.available2017-10-25T07:02:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKołodziejczyk K., Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd koncepcji, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.115-128, doi: 10.18778/7969-262-0.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23052
dc.description.abstractAlthough regular tourist trails occurred in the 2nd half of the 19th century and nowadays they are one of the most important elements of tourist infrastructure, there is no universally approved definition of a tourist trail, both in Polish and international scale. When considering the Polish scientific contribution to the subject the main matter of argument is the marking. This is connected with the creation of so called cultural and virtual routes which – contrary to hitherto existing trails marked by the Polish Tourist and Sightseeing Society – have no symbols leading the tourist. Other difficult features are: the position of tourist trails within the whole system of tourist infrastructure and the relation between organized tourist routes and general tourist itineraries. All the terminological problems demonstrate that the issue of tourist trails has not been deeply examined by the Polish geography of tourism.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjecttourist trailspl_PL
dc.subjectdefinitionpl_PL
dc.subjectmarkingpl_PL
dc.subjecttourist infrastructurepl_PL
dc.titlePojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd koncepcjipl_PL
dc.title.alternativeThe term of a tourist trail in polish scientific literature – review of conceptspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number115-128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.referencesBOROWIŃSKA I., 2004, Szlak Romański jako przykład produktu turystycznego województwa łódzkiego, „Turystyka i Hotelarstwo” 6, s. 115–137.pl_PL
dc.referencesDZIOBAN K., 2007, Analiza sieci szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] J. Pociask- -Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński (red.), Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane, s. 191–197.pl_PL
dc.referencesInstrukcja znakowania górskich szlaków turystycznych, 1986, Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Kraków, mps.pl_PL
dc.referencesInstrukcja znakowania szlaków turystycznych, 2007, Zarząd Główny PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOŁODZIEJCZYK K., 2012, Dostępność komunikacyjna szlaków turystycznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, „Transport Miejski i Regionalny” 3, s. 38−43.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2003, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, „Prace i Studia Geograficzne” 32, s. 69–98.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRAKOWIAK B., 1997, Zagospodarowanie turystyczne karpackich parków narodowych, „Turyzm” 7, 2, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesKRUCZEK Z., 2005, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKUREK W. (red.), 2008, Turystyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” 2, s. 17–31.pl_PL
dc.referencesMIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesOTĘSKA-BUDZYN J., 1992, Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi, „Ochrona Przyrody” 50, 1, s. 151–164.pl_PL
dc.referencesPAWLUSIŃSKI R., 2008, Transport w turystyce, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 164–177.pl_PL
dc.referencesPOTOCKI J., 2004, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej, Wyd. Turystyczne Plan, Jelenia Góra.pl_PL
dc.referencesPYZOCHA B., SITKO G., 2009, Dokumentacja wzorcowej ścieżki kulturalno-przyrodniczej, łączącej elementy przyrodnicze wraz z lokalną kulturą, tradycją. Metodologia, Fundacja Bieszczadzka, Ustrzyki Dolne.pl_PL
dc.referencesROGALEWSKI O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesROGOWSKI M., 2012, Atrakcyjność turystyczna szlaków pieszych – metoda oceny, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka – moda na sukces, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221–234.pl_PL
dc.referencesSEWERNIAK J., 1980, Środowisko geograficzne a projektowanie szlaków turystyki pieszej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki” 7, 8, s. 294–338.pl_PL
dc.referencesSEWERNIAK J., 1982, Problematyka zagospodarowania programowo-przestrzennego szlaków turystyki pieszej, „Problemy Turystyki” 4, 18, s. 30–54.pl_PL
dc.referencesSOSNOWSKI S., 1984, Vademecum turysty pieszego, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSTAFFA M., 1981, Zagospodarowanie terenów przygranicznych dla potrzeb turystyki górskiej w Sudetach, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego w Jeleniej Górze” 21, s. 305–317.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo” 10, s. 9–40.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Zarząd Główny PTTK, Warszawa, s. 45–53.pl_PL
dc.referencesSTYPEREK J., 2001, Piesze szlaki turystyczne w polskich parkach narodowych, „Turyzm” 11, 1, s. 25–37.pl_PL
dc.referencesSTYPEREK J., 2002a, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.pl_PL
dc.referencesSTYPEREK J., 2002b, Dostępność i spójność penetracyjna obszarów chronionych, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – konflikty – zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 51–62.pl_PL
dc.referencesŚWINICKA H., 1979, Modele zagospodarowania turystycznego pojezierza (na przykładzie woj. koszalińskiego), „Miasto” 29, 4, s. 16–19.pl_PL
dc.referencesWERNER Z., 2010a, Zagospodarowanie turystyczne, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 346–371.pl_PL
dc.referencesWERNER Z., 2010b, Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne różnych typów środowiska geograficznego, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 371–410.pl_PL
dc.referencesWOŹNIAK A., 2010, Grafy i sieci w technikach decyzyjnych, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska