Show simple item record

dc.contributor.authorKolwalczyk, Andrzej
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T11:36:05Z
dc.date.available2017-10-25T11:36:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKowalczyk A., Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań geograficznych nad turystyką. Osobiste refleksje metodologiczno-metodyczne dotyczące badań prowadzonych w Polsce, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 19-38, doi: 10.18778/7969-262-0.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23074
dc.description.abstractTourism geography has started in Poland in 1930s. There are two stages in the process of development of this branch of geography: pre-modern or classical period (from 1930s to 1960s), and modern or neopositivist period (from 1970s to nowadays). The first period finished in around 1963 (publication of M.I. Mileska on tourist regionalisation of Poland). The second period has been started in 1970s, and among top authors in this period were J. Warszyńska, A. Jackowski, A.S. Kostrowicki and A. Krzymowska-Kostrowicka (in 1970s), J. Stachowski, D. Sołowiej and S. Liszewski (in 1980s- 1990s) and at last but not least, B. Włodarczyk (after 2000). Tourism geography in Poland is in difficult situation. One one hand it is in the stage of methodological stagnation, and one other hand it has problems with identity as discipline of knowledge. Author of the article remark that the solution for a future are new methodological approaches: structuralist and critical realism, and systemic approach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjecttourism geographypl_PL
dc.subjectPoland methodological approachespl_PL
dc.titlePrzeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań geograficznych nad turystyką. Osobiste refleksje metodologiczno-metodyczne dotyczące badań prowadzonych w Polscepl_PL
dc.title.alternativePast, Present Time and Future of the Geographical Research on Tourism. Personal Methodological Reflections Concerning Research in Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number19-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesAITKEN S., VALENTINE G., 2006, Approaches to human geography, Sage, London.pl_PL
dc.referencesBŁASIAK W., SZCZEPAŃSKI M.S., WÓDZ J., 1990, Szczyrk – miasto w sytuacji inwazji turystycznej, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesDZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 2002, Rozwój badań geografii turyzmu w Polsce w XX wieku, „Turyzm”, 12, 2, s. 33–49.pl_PL
dc.referencesGADZOJANIS A., 1977, Zastosowanie metody dendrytu w regionalizacji geograficznej dla potrzeb turystyki na przykładzie Sudetów Kłodzkich, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 356, „Studia Geograficzne”, 26.pl_PL
dc.referencesJACKOWSKI A., 1974, Rozwój geografii turyzmu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 379, „Prace Geograficzne”, 38, s. 21–49.pl_PL
dc.referencesJACKOWSKI A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy Habilitacyjne, 53, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesJACKOWSKI A., 2010, Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce, „Turyzm”, 20, 2, s. 5–36.pl_PL
dc.referencesJACKOWSKI A., SOŁJAN I., 2011, Próba nowego spojrzenia na początki geografii turyzmu w Polsce (do roku 1939), [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33–51.pl_PL
dc.referencesKOSTROWICKI A.S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, „Przegląd Geograficzny”, XLVII, 2, s. 263–278.pl_PL
dc.referencesKOSTROWICKI A.S., 1992, System „człowiek – środowisko” w świetle teorii ocen, „Prace Geograficzne”, 156, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 1985, Społeczno-przestrzenne uwarunkowania potrzeb wypoczynkowych i sposobów ich realizacji na przykładzie Płocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, mpis pracy doktorskiej.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [w:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński (red.), Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 87–107.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 1999, Profesor Alicja Kostrowicka jako badacz i nauczyciel, „Turyzm”, 9, 1, s. 7–28.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1980a, Terytorialny system rekreacyjny, „Prace Geograficzne”, 138, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1980b, Metodyka optymalizacji rozwoju usług rekreacyjnych na przykładzie Terytorialnego Systemu Rekreacyjnego Wigry (woj. suwalskie), [w:] S. Ostrowski (red.), Rozwój turystyki w Polsce w świetle badań. Stan i perspektywy, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 223–237.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1991, Zarys geoekologii rekreacji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKULCZYK S., BAJTYNGIER A., 2013, Świadomi i pomocni. W stronę dopowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLESZCZYCKI S., 1932, Geografja turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego”, XI, s. 32–35.pl_PL
dc.referencesLESZCZYCKI S., 1937, Zagadnienia geografii turyzmu, „Wiadomości Geograficzne”, 15, 34, s. 82–89.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI A., 1987, Główne kierunki badań geograficznych nad turystyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 54, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 243–270.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1972, Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, 12, 3, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesMILESKA M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne”, 43, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPLIT F., 2013, O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach, „Przegląd Geograficzny”, 85, 4, s. 655–675.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1992, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ser. „Geografia”, 53, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesSTACHOWSKI J., 1982, Modele lokalizacji turystyki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia”, 17, „Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, 54, s. 117–132.pl_PL
dc.referencesSTACHOWSKI J., 1986, Indywidualne budownictwo rekreacyjne nad Jeziorem Charzykowskim. Studium rozwoju i lokalizacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia”, 19, „Nauki Matematyczno- -Przyrodnicze”, 60, s. 127–195.pl_PL
dc.referencesSTACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia”, 24, „Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, 82, s. 171–180.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystyczne (zarys metody), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 249, „Prace Geograficzne”, 27, s. 103 –114.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 350, „Prace Geograficzne”, 36.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, „Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska