Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justyna
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:29:25Z
dc.date.available2017-10-31T08:29:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMokras-Grabowska J., Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 117-129, doi: 10.18778/7969-831-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23101
dc.description.abstractPraca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, celem opracowania jest wyróżnienie plenerowej aktywności sportowej jako aktywności nie wchodzącej w zakres samej turystyki. Autorka podjęła się również próby usystematyzowania form aktywności z zakresu plenerowej turystyki aktywnej z uwzględnieniem różnych typów środowiska przyrodniczego.pl_PL
dc.description.abstractArticle presents issues related to active tourism. It defines types of active forms of tourism: qualified (advanced) tourism, adventure tourism, extreme tourism, sport tourism – it points out their main features, highlighting differences in research approach in Poland and abroad. Author emphasizes the importance of so-called qualified (advanced) tourism, as the highest form of specialization in tourism. Apart from arrangement of terminology in the field of active tourism, the aim of the article is to identify outdoor sports activity as the activity excluded from the scope of tourism. Author tries also to arrange wide variety of active tourism outdoor activities, taking into consideration different types of natural environment.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.subjectturystyka kwalifikowanapl_PL
dc.subjectturystyka przygodowapl_PL
dc.subjectturystyka ekstremalnapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.subjectplenerowa aktywność sportowapl_PL
dc.subjectformy aktywności plenerowej turystyki aktywnejpl_PL
dc.subjectactive tourismpl_PL
dc.subjectqualified (advanced) tourismpl_PL
dc.subjectadventure tourismpl_PL
dc.subjectextreme tourismpl_PL
dc.subjectsport tourismpl_PL
dc.subjectoutdoor sport activitypl_PL
dc.subjectoutdoor tourism activitiespl_PL
dc.titleRóżnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnejpl_PL
dc.title.alternativeActive tourism – variety of forms and approachespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number117-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesADAMCZYK J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 13, 3 (28), s. 253–259.pl_PL
dc.referencesBOŃCZAK 2013a, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49–62.pl_PL
dc.referencesBOŃCZAK B., 2013b, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–134.pl_PL
dc.referencesBUJDOSO Z., DAVID L., 2013, Extreme sports and other activities in tourism with special regard to the Matra Mountain, „Journal of Physical Education and Sport”, 13 (1), „Art” 7, s. 39–45.pl_PL
dc.referencesDURYDIWKA M., 2010, Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)”, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 249–289.pl_PL
dc.referencesEWERT A.W., HOLLENHORST S.J., 1997, Adventure recreation and its implications for wilderness, „Science and Research”, 3, 2, s. 21–26.pl_PL
dc.referencesGIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.pl_PL
dc.referencesKUREK W., MIKA M., PITRUS E., 2007, Formy turystyki kwalifikowanej, [w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, s. 256–279.pl_PL
dc.referencesŁOBOŻEWICZ T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMERSKI J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMERSKI J., WARECKA J., 2009, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, WSE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2013, Wpływ mody na rozwój turystyki, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 85–92.pl_PL
dc.referencesNOWACKI M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] W. Siwiński, D. Mucha-Szajek (red.) Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, s. 281–290.pl_PL
dc.referencesPOMFRET G., 2006, Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research, „Tourism Management”, 27, s. 113–123.pl_PL
dc.referencesTOMIK R., 2013, Active sport tourism – a survey of students of tourism and recreation, „Journal of Tourism, Recreation & Sport Management”, 1, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesWEBER K., 2001, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches, „Annals of Tourism Research”, 28, 2, s. 360–377.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska