Show simple item record

dc.contributor.authorBobrowska, Agnieszka Monika
dc.contributor.authorMaciejasz-Świątkiewicz, Marta
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:00Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24159
dc.description.abstractCommunes as the smallest units of local government in Poland are responsible for social assistance. The growing number of older people can affect the level of care expenses, including these that are spent for care in social welfare houses (SWH). The expenses of municipalities related to the residence of their inhabitants in SWH are increasing systematically, and they are becoming a substantial problem especially for communes at lower socio‑economic development level. The aim of this paper is to identify those voivodeships in which communes are and will be mostly affected in the near future by residual charges for inhabitants of SWH and to check whether this is related to the demographic situation. Statistical data analyzed in this paper were taken from public sources: Ministry of Family, Labour and Social Policy reports, and Central Statistical Office. The current situation of voivodeships in the area of population aging and the expenditures on residual charges for inhabitants of SWH were described. There was diagnosed a diversification of voivodships due to the level of expenditures connected with residual charges for inhabitants of SWH and the lack of diversification due to the participation of the elderly in the population. Basing on linear trend models there was also prepared a forecast of expenditures of communes in the perspective up to 2020. It was shown that the communes located in the warmińsko‑mazurskie voivodship would have to face the greatest level of expenditures (per capita). The expenditures per capita in this voivodeship will be more than two times of the mazowieckie voivodship’s expenditures.en_GB
dc.description.abstractGminy jako najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce są odpowiedzialne za działania z zakresu pomocy społecznej. Rosnąca liczba osób starszych może wpływać na poziom wydatków związanych z zapewnieniem im opieki, w tym również tej całodobowej, świadczonej przez domy pomocy społecznej (DPS‑y). Od wielu lat systematycznie rosną wydatki gmin związane z pobytem ich mieszkańców w DPS‑ach i stanowią one coraz bardziej dotkliwy problem, zwłaszcza dla gmin o niższym poziomie rozwoju społeczno‑ekonomicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie tych województw, w których gminy są i będą w najbliższej przyszłości najbardziej obciążone z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w DPS‑ach, i sprawdzenie, czy ma to związek z obserwowaną w nich sytuacją demograficzną. Dane poddane analizie statystycznej pochodziły z ogólnodostępnych źródeł: sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego. Określono aktualną sytuację poszczególnych województw w zakresie starzenia się społeczeństwa oraz obciążenia wydatkami na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS‑ach. Stwierdzono zróżnicowanie województw ze względu na stopień obciążenia przedmiotowymi wydatkami i brak zróżnicowania ze względu na udział osób starszych w populacji. W oparciu o modele trendu liniowego sporządzono również dla województw prognozy przedmiotowych wydatków gmin w perspektywie do 2020 roku. Wykazano, że największe obciążenie (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) dotyczyć będzie gmin zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko‑mazurskiego. Przypadające w tym województwie na jednego mieszkańca wydatki będą ponad dwukrotnie wyższe niż w województwie mazowieckim.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectcollective householdsen_GB
dc.subjectsocial welfare housesen_GB
dc.subjectmunicipal financeen_GB
dc.subjectzbiorowe gospodarstwa domowepl_PL
dc.subjectdomy pomocy społecznejpl_PL
dc.subjectfinanse gminpl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognozapl_PL
dc.title.alternativeSpatial Diversification of Municipal Expenditure for Residual Charges for Inhabitants of Collective Households in Poland. Present Situation and Prognosisen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[169]-184
dc.contributor.authorAffiliationOpole University, Faculty of Economics, Department of Economics Theory
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBains M., Oxley H. (2004), Ageing‑related Spending Projection for Health and Long‑Term Care, [w:] Towards Higher‑Performing Health Systems: Policy Studies from the OECD Health Project, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesBłędowski P. (2014), Ekonomiczne aspekty starzenia się ludności, [w:] J. Majkowski, M. Myśliwiec, A. Członkowski, A. Chybicka (red.), Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBywalec C. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLudność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2016 roku, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce, (2017), http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/ [dostęp: 15.07.2017].pl_PL
dc.referencesMaciejewski G. (2003), Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.pl_PL
dc.referencesOECD (2015), Health systems are still not prepared for an ageing population, http://oecdinsights.org/2015/04/29/health‑systems‑are‑still‑not‑prepared‑for‑an‑ageing‑population/ [dostęp: 9.11.2017].pl_PL
dc.referencesOECD (2017), https://data.oecd.org/pop/elderly‑population.htm [dostęp: 10.11.2017].pl_PL
dc.referencesPrognoza ludności na lata 2014–2050 (2014), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny województw (2007–2016), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRothgang H., Engelke K., Long‑term care: How to organize affordable, sustainable long‑term care given the constraints of collective versus individual arrangements and responsibilities, Discussion Paper, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8465langId=en [dostęp: 9.11.2017].pl_PL
dc.referencesSprawozdania MPiPS–03 (2004–2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc‑spoleczna/raporty‑i‑statystyki/statystyki‑pomocy‑spolecznej [dostęp: 15.07.2017].pl_PL
dc.referencesSprawozdania MPiPS–05 (2010–2015), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc‑spoleczna/raporty‑i‑statystyki/statystyki‑pomocy‑spolecznej [dostęp: 15.07.2017].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailabobrowska@uni.opole.pl
dc.contributor.authorEmailmarta.m-s@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.11
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelH72
dc.subject.jelD19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record