Show simple item record

dc.contributor.authorWójtowicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:01Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24162
dc.description.abstractThe article attempts to assess the impact of selected economic and social factors on the fiscal sustainability of cities in Poland. The research sample covered 241 such local government units, and the time range was 2004–2016. The article uses the econometric modeling of panel data. The analysis revealed that the extent of the relationship between the economic and social development of local governments and their financial health proved to be significantly lower than could be expected. The possible cause of this situation seems to be the dependence of local budgets on external grants and the high share of fixed expenditure, as well as the existence of “soft budget constraints”, which guarantee the aid form central budget in case of insolvency.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocena wagi wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych w kształtowaniu stabilność fiskalnej gmin miejskich w Polsce. Próba badawcza objęła 241 takich gmin, a zakres czasowy badania dotyczył lat 2004–2016. W artykule wykorzystano metodę ekonometrycznego modelowania danych panelowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zakres związku między potencjałem społeczno‑gospodarczym badanych JST a ich sytuacją finansową okazał się zdecydowanie mniejszy, niż można byłoby oczekiwać. Wpływ na ten stan rzeczy wydaje się mieć uzależnienie budżetów samorządowych od transferów zewnętrznych oraz wysoki udział wydatków sztywnych, jak również istnienie tzw. miękkich ograniczeń budżetowych, które gwarantują otrzymanie pomocy finansowej z budżetu centralnego w przypadku zagrożenia niewypłacalnością.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectfiscal sustainabilityen_GB
dc.subjectpanel data modelen_GB
dc.subjectsocio-economic factorsen_GB
dc.subjectstabilność fiskalnapl_PL
dc.subjectmodel panelowypl_PL
dc.subjectczynniki ekonomiczno-społecznepl_PL
dc.titleZnaczenie wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polscepl_PL
dc.title.alternativeThe Significance of Selected Socio‑Economic Factors for Formation of the Fiscal Sustainability of Cities in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[213]-234
dc.contributor.authorAffiliationMaria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Economics, Department of Public Finance
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAuerbach A., Gokhale J., Kotlikoff L. (1991), Generational accounts: a meaningful alternative to deficit accounting, [w:] D. Bradford (red.), Tax Policy and the Economy, vol. 5, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBalatsky A., Balatsky G., Borysov S. (2015), Resource Demand Growth and Sustainability Due to Increased World Consumption, „Sustainability”, vol. 7, s. 3430–3440.pl_PL
dc.referencesBaptista R., Escária V., Madruga P. (2007), Entrepreneurship, Regional Development and Job Creation: The Case of Portugal, „Small Business Economics”, vol. 30, s. 49–58.pl_PL
dc.referencesBerne R.I., Schramm R. (1986), The financial analysis of governments, Prentice Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesBitner M., Cichocki K.S., Sierak J. (2013), Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlanchard O.J. (1990), Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD Department of Economics and Statistics Working Paper, April, no. 79.pl_PL
dc.referencesBohn H. (1995), The sustainability of budget deficits in a stochastic economy, „Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 21(7), s. 257–271.pl_PL
dc.referencesBohn H. (2007), Are Stationarity and Cointegration Restrictions Really Necessary for the Intertemporal Budget Constraint?, „Journal of Monetary Economics”, vol. 54, s. 1837–1847.pl_PL
dc.referencesBuiter W. (1985), A guide to public sector debt and deficits, „Economic Policy”, vol. 1, s. 13–79.pl_PL
dc.referencesCBO (2016), The 2016 Long‑Term Budget Outlook, Congressional Budget Office, Congress Of The United States, https://www.cbo.gov/publication/51580 [dostęp: 30.09.2017].pl_PL
dc.referencesCiecieląg J., Tomaszewski A. (2003), Ekonometryczna analiza danych panelowych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClark T.N. (1994), Municipal fiscal strain: Indicators and causes, „Government Finance Review”, vol. 10, s. 27–30.pl_PL
dc.referencesConard B. (2013), Some Challenges to Sustainability, „Sustainability”, vol. 5, s. 3368–3381.pl_PL
dc.referencesDańska‑Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDenek E., Dylewski M. (red.) (2013), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDennis L.M. (2004), Determinants of Financial Condition: A Study of US Cities, University of Central Florida, Orlando.pl_PL
dc.referencesDylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska‑Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEasterly W., Schmidt‑Hebbel K. (1991), The macroeconomics of public sector deficits: A synthesis, Working Paper WPS 775, International Monetary Fund, Washington.pl_PL
dc.referencesEU (2015), Fiscal Sustainability Report, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesEurostat (2015), Sustainable Development in the European Union, Eurostat Statistics Explained, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesEurostat (2017), Eurostat Government finance statistics database, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 25.09.2017].pl_PL
dc.referencesFilipiak B. (2016), Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11(666), s. 13–33.pl_PL
dc.referencesFilipiak B. (red.) (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFranc‑Dąbrowska J., Porada‑Rochoń M., Zioło M., Babczuk A. (2015), Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFritsch M., Mueller P. (2008), The Effect of New Business Formation on Regional Development over Time: The Case of Germany, „Small Business Economics”, vol. 30, s. 15–29.pl_PL
dc.referencesGhosh A.R., Kim J.I., Mendoza E.G., Ostry J.D., Qureshi M.S. (2013), Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies, „Economic Journal”, vol. 123, s. F4–F30.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, (2017), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 30.09.2017].pl_PL
dc.referencesHakkio C., Rush M. (1991), Is the Budget Deficit “Too Large?”, Economic Inquiry, „Western Economic Association International”, vol. 29(3), s. 429–445.pl_PL
dc.referencesHamilton J., Flavin M. (1986), On the limitations of government borrowing a framework for empirical testing, National Bureau of Economic Research, Working Paper, no. 1632.pl_PL
dc.referencesHonadle B.W., Costa J.M. Cigler B.A. (2003), Fiscal health for local governments, Academic Press, San Diego.pl_PL
dc.referencesHorne J. (1991), Indicators of fiscal sustainability, IMF Working Papers, no. 5.pl_PL
dc.referencesIMF (2002), Indicators, Financial Soundness. Analytical Aspects and Country Practices, IMF Occasional Paper, no. 212.pl_PL
dc.referencesIPSASB (2013), Reporting on the Long‑Term Sustainability Of An Entity’s Finances, International Public Sector Accounting Standards Board, New York.pl_PL
dc.referencesJastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesKimhi O. (2008), Reviving cities: legal remedies to municipal financial crises, „BUL Review”, no. 88, s. 633.pl_PL
dc.referencesKloha P., Weissert C.S., Kleine R. (2005), Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress, „Public Administration Review”, no. 65(3), s. 313–323.pl_PL
dc.referencesKornai J. (1986), The Soft Budget Constraint, „Kyklos”, vol. 39, no. 1, s. 3–30.pl_PL
dc.referencesLadd H.F. (1992), Population growth, density and the costs of providing public services, „Urban Studies”, no. 29, s. 273–295.pl_PL
dc.referencesMackiewicz M. (2010), Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMahdavi S. Westerlund J. (2013), Fiscal stringency and fiscal sustainability: Panel evidence from the American state and local governments, „Journal of Policy Modeling”, vol. 33(6), s. 953–969.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów (2017), Sprawozdania z wykonania budżetów JST. Bazy danych, www.mf.gov.pl [dostęp: 30.09.2017].pl_PL
dc.referencesNeck R., Sturm J. (2008), Sustainability of Public Debt, CESifo Seminar Series, The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesNollenberger K., Groves S.M. Valente M.G. (2003), Evaluating financial condition: A handbook for local government, International City/County Managers Association, Washington.pl_PL
dc.referencesPączek‑Jarmulska B. (2016), Stabilność fiskalna – przegląd metod analizy, MF Working Paper Series, Departament Polityki Makroekonomicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowska‑Marczak K. (2009), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Salachna J.M., Perło D. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPotrafke N., Reischmann M. (2014), Fiscal Transfers and Fiscal Sustainability, Public Finances, Munich.pl_PL
dc.referencesPrud’homme R. (1995), The Dangers of Decentralization, „The World Bank Research Observer”, vol. 10(2), s. 221–226.pl_PL
dc.referencesRodríguez‑Bolívar M.P., Navarro‑Galera A., Alcaide‑Muñoz L., López‑Subirés M.D. (2016), Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study, „Local Government Studies” vol. 42(1), s. 29–51.pl_PL
dc.referencesSchick A. (2005), Sustainable budget policy: concepts and approaches, „OECD Journal of Budgeting”, vol. 5, no. 1, s. 107–126.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P. (2011), Finanse lokalne. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Minicipium, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrehan B., Walsh C. (1991), Testing Intertemporal Budget Constraints: Theory and Applications to U.S. Federal Budget and Current Account Deficits, Journal of Money, „Credit and Banking”, vol. 23, no. 2, s. 206–223.pl_PL
dc.referencesUctum M., Wickens M. (2000), Debt and deficit ceilings, and sustainability of fiscal policies: an intertemporal analysis, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, vol. 62, issue 2, s. 197–222.pl_PL
dc.referencesUstawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).pl_PL
dc.referencesWang X., Dennis L., Tu Y.S.J. (2007), Measuring financial condition: A study of US states, „Public Budgeting Finance”, vol. 27, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesWiewióra M. (2008), Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, s. 12–18.pl_PL
dc.referencesWiewióra M. (2009), Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, „Samorząd Terytorialny”, nr 3, s. 18–33.pl_PL
dc.referencesZafra‑Gomez J.L., Lopez‑Hernandez A.M., Hernandez‑Bastida A. (2009), Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government, „The American Review of Public Administration”, vol. 39, s. 425–449.pl_PL
dc.referencesZhu L. (2013), Panel Data Analysis in Public Administration: Substantive and Statistical Considerations, „Journal of Public Administration Research and Theory”, vol. 2(2), s. 395–428.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkwojtowi@hektor.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.14
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelH70
dc.subject.jelH74
dc.subject.jelR12
dc.subject.jelR23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record