Show simple item record

dc.contributor.authorLis, Piotr
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:02Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24166
dc.description.abstractThe aim of this article is an attempt to assess the directions of changes in the social housing policy as part of the state’s policy on housing within the European Union member states. This study highlights the fundamental conditions for conducting effective housing policy. These conditions include a proper allocation of the social housing stock, including the terms and conditions for entering and leaving the stock, a right choice of target groups for the stock, an adequate form of organisation of social housing construction fitted for the social housing policy model, including the terms and scope of participation of the private sector in social housing construction, a proper division of the responsibility for fulfilling the social goals between the central and local authorities, as well as specifying rational scopes of legal protection for both the residents and owners of the social housing stock. en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie kierunków zmian w zakresie społecznych polityk mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej. W opracowaniu wskazano na podstawowe warunki prowadzenia skutecznej polityki mieszkaniowej. Zdaniem autora są nimi prawidłowa alokacja społecznego zasobu mieszkaniowego, uwzględniająca warunki wejścia i wyjścia z zasobu społecznego, właściwy wybór grup docelowych zasobu społecznego, dopasowana forma organizacyjna budownictwa społecznego do modelu społecznej polityki mieszkaniowej, w tym określenie warunków i zakresu partycypacji sektora prywatnego w budownictwie społecznym, odpowiedni podział odpowiedzialności za realizację celów społecznych między władzę centralną a władzę lokalną, ustalenie racjonalnych zakresów ochrony prawnej zarówno lokatorów, jak i właścicieli społecznego zasobu mieszkaniowego. Autor wykazuje, że w krajach Unii Europejskiej, w szczególności przez charakter regulacji unijnych, występuje silne przesunięcie z szerokiego do selektywnego wsparcia państwa w sferze mieszkaniowej. pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectsocial housing policyen_GB
dc.subjectcommodification of housingen_GB
dc.subjectfinancisation of housingen_GB
dc.subjecthousing policy instrumentsen_GB
dc.subjectspołeczna polityka mieszkaniowapl_PL
dc.subjectkomodyfikacja mieszkalnictwapl_PL
dc.subjectfinansyzacja mieszkalnictwapl_PL
dc.subjectinstrumenty polityki mieszkaniowejpl_PL
dc.titleOd uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowejpl_PL
dc.title.alternativeFrom Universal to Selective Social Housing Policyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[67]-81
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics and Business, Faculty of Economics, Department of Economic Policy and Local Government Policy
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAndrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAngel S. (2000), Housing Policy Matters. A Global Analysis, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesBengtsson B. (2001), Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory, „Scandinavian Political Studies”, no. 24(4), s. 255–275.pl_PL
dc.referencesBengtsson B. (2004), The right to housing in universal and selective housing regimes, ENHR Conference, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCECODHAS (2007), Housing and the European Union Policy, Exchange, Current Issues and Future Challenges, Special Edition, no. 7, The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, Brussels.pl_PL
dc.referencesEuropean Parliament resolution of 11 June 2013 on social housing in the European Union, 2012/2293(INI).pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Społeczna (Zrewidowana) z dnia 3 maja 1996 r., Strasburg.pl_PL
dc.referencesEuropejski Komitet Ekonomiczno‑Społeczny (2013), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego w sprawie problematyki związanej z definicją mieszkalnictwa socjalnego jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, 2013/C 44/09.pl_PL
dc.referencesFEANTSA (2007), Policy Statement, How to allocate social housing The urgency of the housing need of applicants should prevail, Brussels, Belgium.pl_PL
dc.referencesGhekiere L. (2009), Institutional mechanism and social housing finance: a European comparative perspective in: Financing social housing. After the economic crisis, CECODHAS Seminar, Brussels.pl_PL
dc.referencesKarta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r., 2010/C 83/02.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2005), Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, notyfikowana jako dokument nr C (2005) 2673.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2011), Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380, 2012/21/UE.pl_PL
dc.referencesLis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, „Zeszyt Naukowy” nr 31, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesLis P. (2008), Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis P. (2011), Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, [w:] J. Dzieciuchowicz, Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLis P. (2012), Housing cycles. Theoretical and practical aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesLis P. (2013), Skala potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Mieszkalnictwo w Roku Rodziny. Raport CBOS oraz ekspertyzy i opinie w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków, Kongres Budownictwa, Habitat for Humanity, Fundacja Bezdomnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis P. (2015a), Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesLis P. (2015b), Relationships between the finance system and housing markets, Fessud Working Papers Series, no. 99, University of Leeds, s. 1–66.pl_PL
dc.referencesLis P. (2015c), Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland, Fessud Working Paper Series, no. 100, University of Leeds, s. 1–85.pl_PL
dc.referencesLis P. (2017), Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 37(2), s. 53–71.pl_PL
dc.referencesONZ (1948), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Rezolucja ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r., 217/III A, Paryż.pl_PL
dc.referencesPrzymeński A., Oliwa‑Ciesielska M. (2014), Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społecznej ludności ubogiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesRataj Z. (2013), Problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe, [w:] W. Przybylska‑Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej – rynek finansowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r., 2010/C 83/01.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.lis@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.05
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelO18
dc.subject.jelR21
dc.subject.jelR31
dc.subject.jelJ18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record