SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Profesor Włodzimierz Kurek
  Mirosław Mika
 2. Professor Włodzimierz Kurek
  Mirosław Mika
 3. Ocena jakości pakietu turystycznego Tunezji przez polskich turystów metodą SERVPERF – studium przypadku
  Teresa Brzezińska-Wójcik, Monika Widz
 4. Evaluation of the quality of tourist packages in Tunisia by Polish tourists: a case study using the SERVPERF method
  Teresa Brzezińska-Wójcik, Monika Widz
 5. Krajobrazy zdegradowane jako atrakcja turystyczna oraz miejsce wypoczynku i rekreacji
  Dagmara Chylińska, Krzysztof Kołodziejczyk
 6. Degraded landscapes as a tourist attraction and place for leisure and recreation
  Dagmara Chylińska, Krzysztof Kołodziejczyk
 7. Sandomierz – miasto historyczne jako ośrodek turystyki
  Robert Faracik
 8. The historic town of Sandomierz as a tourist destination
  Robert Faracik
 9. Mural jako atrakcja turystyczna w mieście poprzemysłowym – przykład Łodzi
  Iwona Jażdżewska
 10. Murals as a tourist attraction in a post-industrial city – a case study of Łódź (Poland)
  Iwona Jażdżewska
 11. Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli
  Izabela Kapera, Ewa Wszendybył-Skulska
 12. Pro-ecological hotel policies as assessed by guests
  Izabela Kapera, Ewa Wszendybył-Skulska
 13. Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim
  Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała
 14. The function of hotels in revitalizing rural areas: case studies in Pomerania Province
  Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała
 15. Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce
  Andrzej Matczak
 16. Changes in the number and capacity of hotels in Poland
  Andrzej Matczak
 17. Aktywność fizyczna studentów turystyki i rekreacji w świetle dostępności do terenów zieleni
  Marcin Pasek, Jacek Olszewski
 18. Physical activity of tourism and recreation students in terms of accressibility to open areas
  Marcin Pasek, Jacek Olszewski
 19. Piesza turystyka górska w Parku Narodowym Gór Stołowych
  Mateusz Rogowski
 20. Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park
  Mateusz Rogowski
 21. Ocena intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych w Sudetach
  Tomasz Sarzała, Ewa Szczepanowska
 22. Assessment of exercise intensity during amateur running competitions in the Sudety mountains
  Tomasz Sarzała, Ewa Szczepanowska
 23. Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Bartosz Szczechowicz, Paweł Stelmach
 24. The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure ecnonomics: The University of Physical Education in Krakow
  Bartosz Szczechowicz, Paweł Stelmach
 25. Czynniki społeczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii
  Kamila Ziółkowska-Weiss
 26. Social factors conditioning the tourist activity and destinations of Chicago Polonia
  Kamila Ziółkowska-Weiss

Recent Submissions

View more