Show simple item record

dc.contributor.authorKarwat, Mirosław
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25482
dc.description.abstractThe political science convention of using “participation” to describe only active involvement in deciding public matters and exerting influence by citizens, employees or residents is too narrow. An adequate understanding of “participation” should be based on objective belonging to the social community. Passivity can also be a peculiar form of participation. The sense of participation has many faces. This can be – paradoxically – the feeling of exclusion, of non-participation or alienation, or, on the contrary, the identification, satisfaction, motivation for activity, shared responsibility. Finally, an individual’s sense of participation may combine both of these components.en_GB
dc.description.abstractПолитологическая конвенция, основанная на том, чтобы называть участием только активное включение граждан, работников, жителей в решение общественных вопросов и оказания на них влияния – слишком узкое понимание. Адекватное пони­мание участия относится также к объективной принадлежности и социальной связи. Пассивность также является участием, хотя и особенной формы. Чувство участия имеет разнообразное значение. Это моет быть парадоксальным – чувство исключе­ния, неучастия либо чувство отчужденности, или же наоборот – чувство идентифи­кации, удовлетворения, мотивации к активности, чувство общей ответственности, возможно также чувство амбивалентности.ru_RU
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectparticipationen_GB
dc.subjectsense of participation senseen_GB
dc.subjectcontributingen_GB
dc.subjectstake holdingen_GB
dc.subjectучастиеru_RU
dc.subjectчувство участияru_RU
dc.subjectвнесение вкладаru_RU
dc.subjectполучение долейru_RU
dc.titleUczestnictwo i poczucie uczestnictwa. Analiza pojęćpl_PL
dc.title.alternativeParticipation and a sense of participation: A conceptual analysisen_GB
dc.title.alternativeУчастие и чувство участия. Анализ понятийru_RU
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[53]-80
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesArystoteles, Polityka, Warszawa 1964.ru_RU
dc.referencesBecker H.S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009.ru_RU
dc.referencesBieńkowska E., Termin nie jest dobry!, „Nowa Res Publica” 1997, nr 3(102).ru_RU
dc.referencesCackowski Z., Życie ludzkie. Źródło i miara wartości, Lublin 2001.ru_RU
dc.referencesChwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.ru_RU
dc.referencesDurkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.ru_RU
dc.referencesEvatt C., Feld B., Dawcy i biorcy, Gdańsk 2001.ru_RU
dc.referencesFoucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, Warszawa 1998.ru_RU
dc.referencesFromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Poznań 1996.ru_RU
dc.referencesGoffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji i doświadczenia, Kraków 2010.ru_RU
dc.referencesGoldhagen D.J., Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, Warszawa 1999.ru_RU
dc.referencesGórski R., Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.ru_RU
dc.referencesGrant A., Dawaj i bierz, Warszawa 2014.ru_RU
dc.referencesGulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, „Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Ze­szyty Naukowe” 2009, nr 1(54).ru_RU
dc.referencesHirschman A., Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Kraków 1995.ru_RU
dc.referencesHolmes St., Sunstein C.R., Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, Warsza­wa 2003.ru_RU
dc.referencesKarwat M., Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2004.ru_RU
dc.referencesKarwat M., Outsiderskie odmiany apolityczności, „Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe” 2009, nr 1(54).ru_RU
dc.referencesKarwat M., Polityka i apolityczność, [w:] Interpretacje polityki, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1991.ru_RU
dc.referencesKarwat M., Uwikłanie jako korelat i koszt uczestnictwa, [w:] Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesKorzeniowski K., Poczucie podmiotowości – alienacji politycznej. Uwarunkowania psy­cho-społeczne, Poznań 1991.ru_RU
dc.referencesKrytyka Polityczna, Partycypacja. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012.ru_RU
dc.referencesŁukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.ru_RU
dc.referencesMagryś R., Kim są katolicy selektywni?, „Nowa Res Publica” 1997, nr 3(102).ru_RU
dc.referencesMeyer G., Ryszka F., Political Participation and Democracy in Poland and West Germa­ny, Warszawa 1991.ru_RU
dc.referencesMider D., Partycypacja polityczna w internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.ru_RU
dc.referencesMills C. W., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965.ru_RU
dc.referencesMisztal B., Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania. Analiza w świetle teorii i badań socjologicznych, Wrocław 1977.ru_RU
dc.referencesModrzejewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Po­znań 2007.ru_RU
dc.referencesNewcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E., Psychologia społeczna. Studium interak­cji ludzkich, Warszawa 1970.ru_RU
dc.referencesObuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.ru_RU
dc.referencesOssowski St., Dzieła, t. 3, Warszawa 1967.ru_RU
dc.referencesOstasz L., Etyka elementarno-uniwersalistyczna w zarysie, Kraków 1991.ru_RU
dc.referencesPaleczny T., Bunt „nadnormalnych”, Kraków 1998.ru_RU
dc.referencesPaleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997.ru_RU
dc.referencesPawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977.ru_RU
dc.referencesPiwowarski Wł., Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993.ru_RU
dc.referencesPodrez E., Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.ru_RU
dc.referencesRawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.ru_RU
dc.referencesRutkowiak J., Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyj­nej, Kraków 1997.ru_RU
dc.referencesRybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979.ru_RU
dc.referencesSartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.ru_RU
dc.referencesSennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesSunstein C., Sprzeciw w życiu społeczeństw, Warszawa 2006.ru_RU
dc.referencesSzczegóła L., Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypa­cji, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesWeber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.ru_RU
dc.referencesWilkin J., Efektywność a sprawiedliwość, Warszawa 1997.ru_RU
dc.referencesWilson E. O., Socjobiologia, Poznań 2000.ru_RU
dc.referencesWojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.ru_RU
dc.referencesYoung H. P., Sprawiedliwy podział, Warszawa 2003.ru_RU
dc.referencesZdybicka Z.J., Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej, „Rocz­niki Filozoficzne. Filozofia Teoretyczna” 1970, t. XVIII, z. 1.ru_RU
dc.referencesZieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1976.ru_RU
dc.referencesZiembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.ru_RU
dc.referencesZiembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.ru_RU
dc.referencesZnamierowski Cz., Wina i odpowiedzialność, Warszawa 1957.ru_RU
dc.contributor.authorEmailmiroslawkarwat@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record