Show simple item record

dc.contributor.authorDubownik, Anna
dc.contributor.authorSzyda, Barbara
dc.contributor.authorRudnicki, Roman
dc.date.accessioned2018-10-18T09:58:43Z
dc.date.available2018-10-18T09:58:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26008
dc.description.abstractThe article discusses the problem of the possibilities of shaping social capital in kujawsko-pomorskie voivodeship, by absorbing funds from UE – Rural Development Program, in the financial perspective 2007–2013. Among all of 22 priorities from RDP only 8 of them were chosen – those which may have the biggest influence for the social capital growth in voivodeship area. The data form Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA), for all gminas of kujawsko-pomorskie were used in this paper. The payment value indicator for all priorities per capita in PLN was created. Furthermore the gminas classification was prepared by using the Ward’s hierarchical cluster analysis. The priorities for economic activity differentiation in rural areas and micro-enterprises development were highly correlated. They were mainly used in gminas with the highest level of UE funds for young farmers absorbing. Also the level of absorbing the UE funds from all of LEADER axis priorities was high and they were all correlated. The biggest influence of the level of RDP program funds absorbtion for social capital creation of rural areas was observed in gminas of żniński and inowrocławski poviats and also in the NE part of kujawsko-pomorskie vovivodeship (gminas of golubsko-dobrzyński, wąbrzeski, grudziądzki and brodnicki poviats). The spatial distribution of the value of UE payment indicator per 1 person depends on the age of farm managers. In addition, it refers to the historical-ethnographic regions in the kujawsko-pomorskie voivodeship.en_GB
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problem pełniejszego wykorzystania możliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2007–2013. Wyodrębniono osiem działań PROW, które zdaniem autorów oddziaływały na wzmocnienie kapitału społecznego i dokonano analizy przestrzennej ich absorpcji w odniesieniu do potencjału ludnościowego badanego obszaru. Stwierdzono, że działania skierowane na wsparcie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz na rozwój mikroprzedsiębiorstw istotnie korelowały ze sobą i były wykorzystywane najczęściej w gminach o najwyższym wskaźniku absorpcji pomocy dla młodych rolników. Rozkład przestrzenny wskaźnika absorpcji działań osi LEADER także są istotnie powiązane ze sobą. Wykazano, że największy wpływ absorpcji środków z PROW na kształtowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich widać w gminach powiatów żnińskiego, inowrocławskiego oraz w północno-wschodniej części województwa w powiatach golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, grudziądzkim i brodnickim.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;32
dc.subjectsocial capitalen_GB
dc.subjectvillageen_GB
dc.subjectRural Development Programen_GB
dc.subjectkujawsko-pomorskie voivodeshipen_GB
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectProgram Rozwoju Obszarów Wiejskichpl_PL
dc.subjectwojewództwo kujawsko-pomorskiepl_PL
dc.titleMożliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o środki z Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeCreation possibilities of social capital in rural areas of kujawsko-pomorskie voivodeship based on funds from the European Unionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[109]-123
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesButkevičienė E., 2009, Social Innovations in Rural Communities: Methodological Framework and Empirical Evidence, „Social Sciences”, 1 (63), Kaunas University of Technology: 80–88.pl_PL
dc.referencesColeman J.S., 1998, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, 94: 95–120.pl_PL
dc.referencesDavis J., Caskie P., Wallace M., 2013, Promoting Structural Adjustment in Agriculture: The Economics of New Entrant Schemes for Farmers, „Food Policy”, 40: 90–96.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. Śliwa, L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierańczyk W., Szyda B., 2017, Wpływ migracji wewnętrznych na sytuację demograficzną w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 112–128.pl_PL
dc.referencesGrabowska-Powaga A., 2016, Uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego – odniesienia do Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 449, Wrocław: 169–176.pl_PL
dc.referencesJarosz-Angowska A., Angowski M., Kijek T., 2015, The Creation of Social Capital in Rural Areas in the Lubelskie Region, International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015, Lithuania: 1–6.pl_PL
dc.referencesKamińska W., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] Kamińska W., Heffner K.(red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, „Studia KPZK PAN”, 126, Warszawa: 120–143.pl_PL
dc.referencesKamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego, Instytut Geografii UH-P Jana Kochanowskiego, Kielce.pl_PL
dc.referencesMurray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., 2010, The Open Book of Social Innovation, NESTA: 1–219.pl_PL
dc.referencesProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sandura, S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesRudnicki R., 2015, Intensywność produkcji rolniczej 1 : 1 000 000, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, red. nacz. Zenon Kozieł, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.pl_PL
dc.referencesRudnicki R., Dubownik A., Biczkowski M., 2016, Diversification of sources of income in agricultural holdings in the context of multi-functional development of rural areas in Poland, „Belgeo”, 4: 1–17.pl_PL
dc.referencesRudnicki R., Dubownik A., Szyda B., 2017, Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce, „Biuletyn KPZK PAN”, 267: 50–69.pl_PL
dc.referencesSkawińska E., 2012, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzamrowski P., Pawlewicz A., 2015, Praktyczne aspekty wdrażania podejścia Leader na przykładzie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Pancer-Cybulska W., Szostak E. (red.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 380: 233–244.pl_PL
dc.referencesZajda K., 2011, Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 37: 171–185.pl_PL
dc.referencesZegar J.S., 2006, Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, „Studia i Monografie”, 133, IERiGŻ-PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.igipz.pan.pl/atlas-obszarow-wiejskich-zgwirl.html.pl_PL
dc.contributor.authorEmaila_dubownik@umk.pl
dc.contributor.authorEmailbszyda@umk.pl
dc.contributor.authorEmailrudnickir@umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.32.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record