Show simple item record

dc.contributor.authorSzkutnik, Piotr
dc.date.accessioned2018-12-03T11:53:04Z
dc.date.available2018-12-03T11:53:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26224
dc.description.abstractRevenues from taproom constituted a major item in the budget of Szadek in XIX century. Profit from producing and selling liquor belonged to real estate owners, who chose their proxies to administer the income. Comparison of lists of estate owners con­tained in letters of attorney from 1852 and 1862 made it possible to establish that only 1/3 of those burghers appeared in both lists. This indicates that during a decade there was considerable exchange of property owners in Szadek. The majority of them (58%) were literate. The families which whose members were most numerous in the group of estate owners in Szadek are Łazuchiewicz and Woszczalski.en_GB
dc.description.abstractDochody z propinacji stanowiły ważną pozycje w budżecie Szadku w XIX w. Zyski z produkcji i sprzedaży alkoholu należały do mieszczan posesjonatów, którzy wybierali swych przedstawicieli w celu dysponowania dochodami. Porównanie list posesjonatów zawartych w akcie nadania pełnomocnictwa z 1852 r. oraz z 1862 r. pozwoliło na ustalenie, iż tylko 1/3 tych mieszczan wystąpiła w obu wykazach. Świad­czy to o dużej wymianie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku w ciągu dekady. Większość z posesjonatów (58%) była w 1852 r. piśmienna. Rodziny które najliczniej były wówczas reprezentowane w gronie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku to Łazuchiewiczowie i Woszczalscy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;18
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectnotarial deeden_GB
dc.subjectXIX centuryen_GB
dc.subjectcity revenuesen_GB
dc.subjectliteracyen_GB
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectakt notarialnypl_PL
dc.subjectXIX w.pl_PL
dc.subjectdochody miastapl_PL
dc.subjectalfabetyzacjapl_PL
dc.titlePełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.)pl_PL
dc.title.alternativeLetters of attorney concerning revenues from taproom privilege in Szadek (1852)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[39]-47
dc.contributor.authorAffiliationDr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 6706.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 151, k. 87v.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza C. Stokowskiego w Szadku, sygn. 6.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 77.pl_PL
dc.referencesBurszta J., Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w spo­łeczeństwie polskim XIX wieku, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesCzyżewski B., Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.pl_PL
dc.referencesInstrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesIwańska M., Głowno w latach zaborów (1793-1918), [w:] Głowno. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., IV. Mieszczaństwo, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. W. Kula i J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesKita J., Kutno w okresie zaborów (1793–1918), [w:] Kutno poprzez wieki, t. I. Do 1939 roku, red. J. Szymczak, Kutno 2011.pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., Spożycie alkoholu i zagadnienie jego wartości w XVIII w., [w:] Pożywie­nie w dawnej Polsce, red. A. Gieysztor, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województw łęczyckiego i sieradz­kiego w XVIII wieku, Łódź 1961.pl_PL
dc.referencesPuś W., Lata zaborów (1795–1918), [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Łask 1998.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Julian Godziński (1840–1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w., „Biu­letyn Szadkowski” 2016, t. 16.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.), „Biuletyn Szadkowski” 2017, t. 17.pl_PL
dc.referencesŚlusarek K., Czy dochody z propinacji, czyli produkcji wódki i piwa, uratowały galicyj­skich ziemian przed bankructwem?, [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesŚmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 r., Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesTandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZarzycka A., Prawo propinacji w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Wielo­kulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesZłotkowski D., Spór o dochody z propinacji w Starej Częstochowie w ostatnich latach Księstwa Warszawskiego, „Studia Historyczne”, R. 41, 1998, z. 4.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpszkutnik@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.18.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.