Show simple item record

dc.contributor.authorStefańczyk, Wiesław T.
dc.date.accessioned2019-03-07T07:54:11Z
dc.date.available2019-03-07T07:54:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27027
dc.description.abstractThe paper aims to offer a synchronic presentation of the Polish case, which, with an exception of very few synthetic constructions, is in principle a two-element structure, consisting of two constituents – a preposition and an ending that it implies, e.g. w Gdańsk-u (‘in Gdańsk’). When we take non-prepositional languages as a basis for comparison, as e.g. Hungarian, the equivalent of a preposition here, most often of a primary one, and of an inflectional ending, is a synthetic case expressed solely by means of one agglutinative morpheme, e.g. Varsó-ban ‘in Warsaw’, Gdańsk-ban ‘in Gdańsk’.en_GB
dc.description.abstractArtykuł jest próbą synchronicznego ujęcia polskiego przypadka, który – oprócz konstrukcji syntetycznych jak possessivus czy partitivus, zresztą nielicznych – jest zasadniczo strukturą dwuelementową, składającą się z dwu konstytutywnych elementów, tj. przyimka oraz implikowanej przezeń końcówki, np. w Gdańsk-u. Jeśli przyjąć za podstawę porównania języki bezprzyimkowe, jak np. węgierski czy estoński, odpowiednikiem owej struktury, tj. przyimka, najczęściej pierwotnego i końcówki fleksyjnej, jest syntetyczny przypadek wyrażany wyłącznie za pomocą jednego morfemu aglutynacyjnego, por. węg. Varsó-ban ‘w Warszawie’, est. Varsovi-s ‘w Warszawie’.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectanalytic caseen_GB
dc.subjectprimary prepositionen_GB
dc.subjectsecondary prepositionen_GB
dc.subjectprzypadek analitycznypl_PL
dc.subjectprzyimek pierwotnypl_PL
dc.subjectprzyimek wtórnypl_PL
dc.titlePolskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczejpl_PL
dc.title.alternativePolish primary prepositions vs. analytic cases in Hungarian a comparative perspectiveen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number69-76
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, 30-004 Kraków, ORCID: 0000-0002-7019-8548.
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesBajerowa I., 1964, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa.pl_PL
dc.referencesCsapláros I., 1963, Zarys elementarnej gramatyki węgierskiej, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesElert T., 1995, Eesti grammaatika, Tallin.pl_PL
dc.referencesHjemslev L., 1935, La categorie des cas, „Acta Jutlandica“ VII, nr 1.pl_PL
dc.referencesKempf Z., 1978, Próba teorii przypadków, cz. 1., Opole.pl_PL
dc.referencesKeszler B. (red.), 2000, Magyar grammatika, Budapest.pl_PL
dc.referencesKrążyńska Z., 2015, Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Krótka synteza, „LingVaria”, nr 20.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz J., 1987, Studia językoznawcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilewska B., 2003, Przyimki pierwotne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMiodunka W. (red.), 1992, Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle współczesnej polszczyzny, Kraków.pl_PL
dc.referencesPolański K., 1993, Aglutynacja, w: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPrzybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesStefańczyk W.T., 1995, Fleksja polska. Lengyel alaktan, Debrecen.pl_PL
dc.referencesWojan K., 2016, Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWójcik T., 1979, Z zagadnień teorii przyimka, Kielce.pl_PL
dc.contributor.authorEmailreinhold5@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.25.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.