Show simple item record

dc.contributor.authorGarncarek, Piotr
dc.date.accessioned2019-03-07T07:54:11Z
dc.date.available2019-03-07T07:54:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27028
dc.description.abstractThe article is dedicated to the issue of how to teach the grammar of numerals to foreigners. The article exposes the problem of a dual way of expressing plurality in sentence structures. The author provides the grammatical explanation of the issue provided, in which the nominality of the numerals (lower or higher than 5) determines the nominative or genitive sentence structure. Together with the neurolinguistics interpretation of this mechanism, the text provides also linguacultural reflections which constitute its essence. An anthropomethric explanation and the history of the formation of the linguistic principle are illustrated. Additionally, the text is a particular proposal of an interdisciplinary narrative in teaching the Polish language.en_GB
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony wybranemu zagadnieniu nauczania cudzoziemców jpjo – gramatyce liczebnika. Eksponuje problem dwojakiego wyrażania mnogości w konstrukcjach zdaniowych. Wskazana jest nie tylko gramatyczna wykładnia tego zagadnienia, gdzie nominalność użytych liczebników (mniejszych lub większych niż 5) decyduje o mianownikowej bądź dopełniaczowej konstrukcji zdania. Obok neurolingwistycznej interpretacji takiego mechanizmu, w tekście prowadzone są lingwakulturowe rozważania, stanowiące jego istotę. Pojawia się wyjaśnienie antropometryczne i historia tworzenia się istniejącej obecnie zasady językowej. Dodatkowo tekst stanowi swoistą propozycję interdyscyplinarnej narracji w nauczaniu polszczyzny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectlinguacultureen_GB
dc.subjectgrammar of numeralsen_GB
dc.subjectcultural glottodidacticsen_GB
dc.subjectteachingen_GB
dc.subjectanthropometryen_GB
dc.subjectlingwakultura, gramatyka liczebnika, glottodydaktyka kulturowa, nauczanie, antropometriapl_PL
dc.titleJak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki opisowej i historycznej liczebnikapl_PL
dc.title.alternativeHow to count in Polish – linguacultural aspects of the descriptive and historical grammar of numeralsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number77-85
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, ORCID: 0000-0002-7664-7535.
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesArct M., 1917, Słownik staropolski, Kraków.pl_PL
dc.referencesArct M., 1919, Słownik polszczyzny XVI wieku, Kraków.pl_PL
dc.referencesBańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 2008, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 1998, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarncarek P., 2009, Nie licz na liczebnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiuciak M., 2008, Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Katowice.pl_PL
dc.contributor.authorEmailp.garncarek@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.25.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.