Show simple item record

dc.contributor.authorNerka, Arleta
dc.date.accessioned2019-04-03T08:57:00Z
dc.date.available2019-04-03T08:57:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27300
dc.description.abstractCurrently, in the workplaces, the issues of behaviours classified as unethical or a violation of an employee’s dignity and personal rights are on the rise. Mobbing is one of the manifestations of such behaviours, described in the provisions of the Labour Code. The phenomenon of mobbing refers to the quality of interpersonal relationships at work and affects the operation of the entire organizational structure. This is a severe example of the violation of personal rights because such harassment is no less than a psychological terror affected by one or more persons against (typically) a single individual. The aim of this study is an analysis of mobbing, especially as regards the employer’s obligation to oppose mobbing practices. Ethical behaviour towards staff is not only a condition for observing the principles of community life in the work environment but it is the building block for creating a positive image of the employer in the business community. Mobbing behaviour impacts an organization’ image and poses several financial costs.en_GB
dc.description.sponsorshipPublication of English-language versions of the volumes of the "Annales. Ethics in Economic Life" financed through contract no. 501/1/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to the promotion of scholarship.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life; 5
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectmobbingen_GB
dc.subjectthe Labour Codeen_GB
dc.subjectworkplaceen_GB
dc.titleMobbing as an example of unethical behaviours at worken_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number147-161
dc.contributor.authorAffiliationKozminski University, Department of Civil and Labour Law
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAbramowska, A., & Nałęcz, M. (2004). Prawna regulacja mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 7.en_GB
dc.referencesBańka, W. (2007). Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.en_GB
dc.referencesBechowska-Gebhardt, A., & Stalewski, T. (2004). Mobbing – patologia zarządzanie personelem. Warszawa: Difin.en_GB
dc.referencesBury, B. (2007). Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 2.en_GB
dc.referencesCeleda, R., Chmielek-Łubińska, E., Florek, L., Goździewicz, G., Hintz, A., Kijowski, A., Pisarczyk, Ł., Skoczyński, J., Wagner, B., & Zieliński, T. (Eds.). (2009). Komentarz do art. 943 k.p. LEX/el.en_GB
dc.referencesCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (n.d.). Mobbing. http://www.ciop.plen_GB
dc.referencesCharter of Fundamental Rights of the European Union. (2010, March 30). Official Journal of the European Communities, No. 83.en_GB
dc.referencesCieślak, W., & Stelina, J. (2004). Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.). Państwo i Prawo, 12, 64–75.en_GB
dc.referencesDörre-Nowak, D. (2005). Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Warszawa: C.H. Beck.en_GB
dc.referencesDörre-Nowak, D. (2014). Komentarz do art. 943 k.p. In A. Sobczyk (Ed.), Kodeks Pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.en_GB
dc.referencesDusiński, A. (2003). Zasady etycznego postępowania w firmie. In W. Gasparski (Ed.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.en_GB
dc.referencesGersdorf, M., Rączka, K., & Skoczyński, J. (2007). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.en_GB
dc.referencesGładoch, M. (2006). Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 4, 18–23.en_GB
dc.referencesGóral, Z. (2011). O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy. Warszawa: Wolters Kluwer business.en_GB
dc.referencesJędrejek, G. (2010). Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Warszawa: LexisNexis.en_GB
dc.referencesJohn Paul II. (1983). Laborem exercens encyclical with commentary, Kraków.en_GB
dc.referencesJończyk, J. (1965). Spory ze stosunku pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en_GB
dc.referencesJournal of Laws (1989, June 29). WE L 183.en_GB
dc.referencesKijowski, A., & Goździewicz, G. (2009). Komentarz do art. 943 k.p. In L. Florek (Ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer business.en_GB
dc.referencesKmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. (2003). Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny.en_GB
dc.referencesKuba, M. (2012). Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy. In T. Wyka, & C. Szmidt (Eds.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy (pp. 153–172). Warszawa: Poltext.en_GB
dc.referencesLeymann, H. (1996). The Mobbing Encyclopaedia. http://www.leymann.seen_GB
dc.referencesLiszcz, T. (2006). Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.en_GB
dc.referencesMarciniak, J. (2008). Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer business.en_GB
dc.referencesMuszalski, W. (2009). Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.en_GB
dc.referencesNerka, A. (2013). Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy. Annales. Ethics in Economic Life, 16, 281–294.en_GB
dc.referencesPenc, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.en_GB
dc.referencesPisarczyk, Ł. (2004). Aksjologiczne i prawne uwarunkowania ryzyka pracodawcy w stosunku pracy. Państwo i Prawo, 12, 52–63.en_GB
dc.referencesPiszczek, J. A. (1981). Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.en_GB
dc.referencesRadzka, B. (2012). Kultura organizacyjna a mobbing. In T. Wyka, C. Szmidt (Eds.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Warszawa: Poltext.en_GB
dc.referencesRatajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesRatyński, W. (2005). Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.en_GB
dc.referencesSkrzypek, E. (Ed.). (2010). Etyka a jakość i efektywność organizacji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from 12.12.2000, V CKN 175/00, OSP 2001/7-8/116.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from 15.07.1998, II UKN 123/98, OSNP 1999, No. 13, point 435.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from 3.03.1975, I PR 16/75, LexPolonica No. 318105.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from 6.12.1973, I PR 493/73, LexPolonica No. 301123.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from April 22, 2015, II PK 166/14.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from August 3, 2011, I PK 35/11, LEX/el. No. 1001278.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from July 15, 1987, I PRN 25/87, OSNCP 1988, No. 12, point 180.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from March 29, 2007, II PK 228/06.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentence from October 20, 2016, I PK 243/15, Legalis No. 1564914.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentences from 5.12.2006, II PK 112/06, Lex Polonica No. 1614447.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentences from January 17, 2007, I PK 176/06, OSNP 2008, No. 5–6, point 58.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentences from March 16, 2010, I PK 203/09, OSNP 2011, No. 17–18.en_GB
dc.referencesSupreme Court sentences from May 7, 2009, III UK 2/09, OSNP 2011, No. 17–18 point 230.en_GB
dc.referencesSurdykowska, B. (2007). Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy. Monitor Prawa Pracy, 10.en_GB
dc.referencesSurdykowska, B. (2011). Dialog społeczny wokół zagrożeń psychospołecznych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7, 11–17.en_GB
dc.referencesSzewczyk, H. (2003/2004). Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia i odszkodowanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków.en_GB
dc.referencesSzewczyk, H. (2006). Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy. Kwartalnik Prawa Pracy, 2, 253–276.en_GB
dc.referencesSzewczyk, H. (2009). Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 Kodeksu pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r. Warszawa.en_GB
dc.referencesSzewczyk, H. (2010). Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) – cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2, 6–14.en_GB
dc.referencesŚwiątkowski, A. M. (1991). Przyszłość prawa pracy. In A. M. Świątkowski (Ed.), Polskie prawo pracy w procesie przemian. Prace Prawnicze, 138.en_GB
dc.referencesWarszewska-Makuch, M. (2005). Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 5–7.en_GB
dc.referencesWyka, T. (2012). Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne. In T. Wyka, & C. Szmidt, Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Warszawa: Poltext.en_GB
dc.referencesZbiegień-Maciąg, L. (1997). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: Centrum Informacji Menadżera.en_GB
dc.referencesZieliński, T. (2005). Komentarz. In L. Florek (Ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.en_GB
dc.referencesZych, M. (2006). Normatywna definicja mobbingu. Monitor Prawa Pracy, 4.en_GB
dc.referencesZych, M. (2007). Mobbing w polskim prawie pracy. Warszawa: C.H. Beck.en_GB
dc.contributor.authorEmailarletan@kozminski.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.5.12
dc.relation.volume21en_GB
dc.subject.jelJ82
dc.subject.jelM14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.