Spis treści - Content

Artykuły - Articles - Papers

 1. Spała. Morfologia i funkcja miejscowości wypoczynkowej
  Stanisław Liszewski
 2. Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego
  Jolanta Kostrzewa
 3. Dyskusja - Discussion

 4. Wprowadzenie
 5. Trzy postulaty badawcze dla polskiej geografii turyzmu lat dziewięćdziesiątych
  Andrzej Kowalczyk
 6. Refleksje na temat kierunków badań w geografii turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych
  Alicja Krzyrnowska-Kostrowicka
 7. Geografia turyzmu a planowanie przestrzenne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
  Janusz
 8. Geografia turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych
  Jan Stachowski
 9. Zadania dla geografii
  Teofil Lijewski
 10. Stan obecny oraz kierunki dalszego rozwoju geografii turyzmu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
  Stanisław Liszewski
 11. Sprawozdania — Comptes-rendus — Reports

 12. Znajomość Łodzi, jej architektury i zabytków przez studentów V roku geografii, specjalność geografia
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 13. Ćwiczenia terenowe z geografii turyzmu w Polsce grupy pracowników i studentów francuskich z Uniwersytetu w Angers
  Sylwia Kaczmarek
 14. Sprawozdanie z seminarium nt. Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Borowice .16—19 X 1990 r.
  Andrzej Matczak
 15. Recenzje — Critiques — Reviews

 16. W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska — przewodnik, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1989, ss. 667
  Bogdan Włodarczyk
 17. R. Wokoum, J. Vystoupil: Geografie čestovniho ruchu a rekreace I, Stśtni pedagogické nakladatelstvi, Praha 1987, ss. 250
  Andrzej Matczak
 18. J. P. Lozato-Giotart: Méditerranée et tourisme „Masson", Collection Géographie, Paris—Milan—Barcelone—Mexico 1990, ss. 216
  Elżbieta Dziegieć

Recent Submissions