Spis treści

 1. Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez studentów geografii
  Sławomir Podsiedlik
 2. Struktura i atrakcyjność przestrzeni turystycznej Polski w ocenie wybranej grupy mieszkańców Torunia
  Jan Stachowski
 3. Percepcja jakości wypoczynku w drugim domu (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy)
  Andrzej Kowalczyk
 4. Turystyka alternatywna i ekoturystyka - nowe pojęcia w geografii turyzmu
  Aleksander Szwichtenberg
 5. Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi
  Andrzej Matczak
 6. Wiedza geograficzna studentów V roku geografii (specjalność geografia turyzmu) a ich percepcja Łodzi
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 7. Powstanie Grupy Roboczej Geografów Turyzmu Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  Elżbieta Paradowska
 8. Sprawozdanie z 3 seminarium „Łódź-Aix” nt. „Aktualne problemy turystyki w Polsce i we Francji oraz ich konsekwencje w organizacji przestrzeni”
  Sylwia Kaczmarek -
 9. Konferencja nt. „Kształcenie dla turystyki w krajach Europy Wschodniej”, Kraków, 10-11 września 1992 r.
  Elżbieta Dziegieć, Stanisław Liszewski
 10. IX seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”
  Robert Wiluś
 11. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej”, Międzygórze, 12-16 października 1992 r.
  Robert Wiluś
 12. Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych” - ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 23-24 października 1992 r.
  Jolanta Wojciechowska
 13. A. Kowalczyk, 1992, Badania spostrzegania krajobrazu multisensorycznego - podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ss. 126
  Sławomir Podsiedlik
 14. Z. Rykiel, 1991, Polskie wyobrażenia Hiszpanii, „Dokumentacja Geograficzna” , z. 3/4, s. 106-112
  Stanisław Liszewski
 15. B. Domański, 1991, Park Narodowy w świadomości społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 3/4, s. 93-105
  Bogdan Włodarczyk
 16. U. Birek, 1991, Turystyka h> gminie Uście Gorlickie w opinii miejscowej ludności, „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, z. 84, s. 99-115
  Jolanta Wojciechowska

Recent Submissions