Spis treści

  Artykuły - Articles - Papers

 1. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju rekreacji w strefie podmiejskiej Mińska
  Urszula Birek
 2. Przemiany sieci osadniczej w regionie Starohorskÿch vrchov w Słowacji
  Peter Čuka
 3. Analiza przestrzenno-funkcjonalna bazy hotelowej w Warszawie
  Beata Klimczuk, Andrzej Kowalczyk
 4. Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w Sanoku
  Danuta Ptaszycka-Jackowska
 5. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych
  Andrzej Stasiak
 6. Scientific Contributions — Notes scientifiques — Notatki naukowe

 7. La demande dans le domaine des services touristiques en Slovaquie
  Milan Ďuriček
 8. Współczesne problemy rozwoju turystyki Dalmatyńskiego Wybrzeża w Chorwacji
  Robert Wiluś, Bogdan Włodarczyk
 9. Sprawozdania - Comptes rendus - Reports

 10. XII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Księże Młyny, 23-24 września 1995 r.
  Robert Wiluś
 11. Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1995
  Anita Wolaniuk, Iwona Jażdżewska
 12. Recenzje - Comptes-rendus critiques - Reviews

 13. Eugene J. Hall, 1994, English for Careers. The Language of Tourism in English, Prentice Hall Regents, ss. 120
  Barbara Dobrzańska
 14. Eugene J. Hall, 1994, English for Careers. The Language of Hotels in English, Prentice Hall Regents, ss. 119; Eugene J. Hall, 1994, English for Careers. The Language of Restaurants and Catering in English, Prentice Hall Regents, ss. 122
  Barbara Dobrzańska
 15. Rzeki. Kultura-Cywilizacja-Historia, pod red. Jerzego Kultuniaka, t. 1(1992), t. 2(1993), t. 3(1994), t. 4(1995), Wydawnictwo Śląskie, Katowice
  Jerzy Kułtuniak

Recent Submissions