Show simple item record

dc.contributor.authorKubiczak, Angelika
dc.date.accessioned2019-04-26T14:18:21Z
dc.date.available2019-04-26T14:18:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2544-7238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28046
dc.description.abstractThe article concerns the problem of early support of child development in the case of speech disorders of central origin. It constitutes the case study of a 6-year-old boy with motor-sensory alaly. The author evaluates the language and communication possibilities of the child. The complex characteristics of child’s speech is conducted with the reference to all subsystems of language (phonological, morphological, lexical and syntactic). The paper also presents the program and effects of speech therapy and indicates the directions of activities in proceedings subsequent stages.en_GB
dc.description.abstractArtykuł dotyczy problematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. Stanowi studium przypadku sześcioletniego chłopca z alalią motoryczno-sensoryczną. Autorka poddaje ocenie możliwości językowe i komunikacyjne dziecka. Dokonuje charakterystyki jego mowy w odniesieniu do wszystkich podsystemów języka (fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego). W opracowaniu przedstawiono również program i efekty terapii logopedycznej oraz wskazano kierunki działań w kolejnych etapach postępowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesLogopaedica Lodziensia; 2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectlinguisticsen_GB
dc.subjectspeech therapyen_GB
dc.subjectcase studyen_GB
dc.subjectmotoro-sensory alaliaen_GB
dc.subjectearly support of child developmenten_GB
dc.subjectspeech and language development disordersen_GB
dc.subjectjęzykoznawstwopl_PL
dc.subjectlogopediapl_PL
dc.subjectstudium przypadkupl_PL
dc.subjectalalia motoryczno-sensorycznapl_PL
dc.subjectwczesne wspomaganie rozwoju dzieckapl_PL
dc.subjectzaburzenia rozwoju mowy i językapl_PL
dc.titleWczesne wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z alalią sensoryczno-motoryczną – studium przypadkupl_PL
dc.title.alternativeEarly Support Of Speech Development Of Child With Sensory-Motor Alalysis – The Case Studyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number93-105
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu, ul. Uniejowska 199, 98–200 Sieradz
dc.referencesBogdanowicz Marta, 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesCieszyńska-Rożek Jagoda, 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.pl_PL
dc.referencesCytowska Beata, Winczura Barbara, 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesDilling-Ostrowska Ewa, 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 18–30.pl_PL
dc.referencesDrewniak-Wołosz Elżbieta, Paluch Anna, 2009, Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopeda”, nr 1(7), s. 90–99.pl_PL
dc.referencesHerzyk Anna, 1992, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.pl_PL
dc.referencesJastrzębowska Grażyna, 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Leon, 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.pl_PL
dc.referencesKordyl Zofia, 1968, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMajewska Zofia, Szelożyńska Katarzyna, 1959, Zaburzenia mowy u dzieci z niedowładami prawo-i lewostronnymi, „Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska”, t. IX, nr 6, s. 751–758.pl_PL
dc.referencesMierzejewska Halina, Emiluta-Rozya Danuta, 1998, Propozycja modyfikacji projektu „Badania mowy” I. Styczek, „Logopedia”, nr 25, s. 49–63.pl_PL
dc.referencesMitrinowicz-Modrzejewska Aleksandra, 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesPaluch Aneta, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna, 2012, Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesPanasiuk Jolanta, 2008, Standard postępowania logopedycznego w afazji, „Logopedia”, nr 37, s. 69–89.pl_PL
dc.referencesPanasiuk Jolanta, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 309–345.pl_PL
dc.referencesParol Urszula, 1989, Dziecko z niedokształceniem mowy: diagnoza, analiza, terapia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesPilch Tadeusz, 2003 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.pl_PL
dc.referencesPruszewicz Antoni, 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635 (dostęp: 10.04.2018).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1 (dostęp: 11.04.2018).pl_PL
dc.referencesSawa Barbara, 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesSkibska Joanna, 2015, Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Pedagogika”, nr 10, s. 79–92.pl_PL
dc.referencesSpionek Halina, 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesSpionek Halina, 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesStasiak Joanna, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 239–264.pl_PL
dc.referencesStyczek Irena, 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesSzumska Jadwiga, 1982, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] taż (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesTraczyńska Halina, 1982, Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 31–37.pl_PL
dc.referencesWęsierska Katarzyna, 2013, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.pl_PL
dc.referencesZaleski Tomasz, 1993, Klasyfikacja zaburzeń mowy, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 47–50.pl_PL
dc.contributor.authorEmailangelika_sdz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7238.02.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.