Show simple item record

dc.contributor.authorDziegieć, Elżbieta
dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-05-21T07:24:49Z
dc.date.available2019-05-21T07:24:49Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28300
dc.description.abstractThe aim of this review is to present the development of the Polish geography of tourism, particularly its main research areas and greatest academic achievements of the last 70 years. In order to delimit the development stages, official dates have been presumed dividing the period into four sections: before World War II, 1945-1970, 1970-1990 and after 1990. The authors have taken into account the significant political, economic and social changes which have affected tourism in Poland, as well as its academic research. They also referred to books and academic journals about tourism, as well as all the habilitation theses on the geography of tourism that have appeared.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy, która ma charakter przeglądowy, jest omówienie rozwoju polskiej geografii turyzmu a zwłaszcza głównych kierunków badań geografów nad turystyką w Polsce i ich najważniejszych osiągnięć badawczych w okresie ostatnich 70 lat. Delimitując etapy tego rozwoju posłużono się formalnymi datami dzieląc cały omawiany okres na cztery części: okres przed drugą wojną światową, okres lat 1945 —1970, lala 1970-1990 oraz po roku 1990. Ta periodyzacja uwzględnia ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, które miały wpływ na rozwój turystyki w naszym kraju a tym samym na badania naukowe nad turystyką. W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje książkowe oraz zawartość czasopism naukowych dotyczących turystyki, jak również wszystkie prace habilitacyjne z zakresu geografii turyzmu jakie ukazały się w Polsce w XX w.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectgeography of tourismpl_PL
dc.subjectresearch areas in Polish geography of tourismpl_PL
dc.subjectacademic tourism journalspl_PL
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.subjectkierunki badawcze polskiej geografii turyzmupl_PL
dc.subjectczasopisma naukowe z zakresu turystykipl_PL
dc.titleThe Development of the Geography of Tourism in Poland in the 20th Centurypl_PL
dc.title.alternativeRozwój badań geografii turyzmu w Polsce w XX wiekupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBajcar A., 1969, Regiony turystyczne Polski, „Geografia w Szkole", nr 3, 4.pl_PL
dc.referencesDosiacki S., 1994, Przekształcenia własnościowe w turystyce socjalnej, „Problemy Turystyki", nr 1, s. 103- 110.pl_PL
dc.referencesChrostowska D., Wiluś R., 1992, Turystyka w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, „Turyzm”, t. 2, z. 2, s. 59 -76.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa, 151 s.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki M., 1994, Kierunki rozwoju produktu turystycznego Dolnego Śląska i Opolszczyzny, „Problemy Turystyki”, nr 2, s. 37-47.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki M.,1995, Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy „Świadectwo", Bydgoszcz. 167 s.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., Liszewski S., 1984, Zones suburbaines en tant que terrains de recreation pour les habüants des grandes villes polonaises, „Problemy Turystyki”, nr 2, s. 11-21.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., Liszewski S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi. .Acta Universitatis Lodziensis”, Tuiyzm, nr 1. s. 5-26.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1989, Przemiany wsi położonych w strefie krajobrazowej Pojezierzy, Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06, „Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", Warszawa, s. 118-141.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia geographica, nr 14, s. 107-120.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, „Turyzm", t. 5, z. 1, s. 5-56.pl_PL
dc.referencesGadzojanis A., 1977, Zastosowanie metody dendrytu w regionalizacji geograficznej dla potrzeb turystyki na przykładzie Sudetów Kłodzkich, „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 356, „Studia Geograficzne", nr 26.pl_PL
dc.referencesGogolewska H., 1994, Podróże zagraniczne mieszkańców Polski w 1993 r., „Problemy Turystyki”, nr 2, s. 79-86.pl_PL
dc.referencesGogolewska H ., 1996, Zagraniczne wydatki mieszkańców Polski w 1995 r., „Problemy Turystyki", nr 1-4, s. 111-114.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań, 206 s..pl_PL
dc.referencesGołembski G., (red.) 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 316 s.pl_PL
dc.referencesGroch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy habilitacyjne, nr 220, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesIwicki S., 1988, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, „Rozprawy", nr 87, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 156 s.pl_PL
dc.referencesJackowski J., 1974, Rozwój geografii turyzmu w Polsce, „Zeszyty Naukowe UJ", Prace geograficzne, z. 38, s. 21-49.pl_PL
dc.referencesJackowski J., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie woj. nowosądeckiego), Rozprawy habilitacyjne, nr 53, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 137 s.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 199 la. Zarys geografii pielgrzymek, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace geograficzne, z. 85, 230 s.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1991b, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa, 184 s.pl_PL
dc.referencesJackowski A. (red.), 1992, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), „Zeszyty Naukowe UJ", Prace geograficzne, z. 89, 102 s.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1992, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939). Zarys działalności dydaktycznej i naukowej, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace geograficzne, z. 89. s. 39-57.pl_PL
dc.referencesJagusiewicz A., 1990, Walory etniczne Polski dla turystyki żydowskiej, „Problemy Turystyki”, nr 3-4, s. 93-109.pl_PL
dc.referencesJagusiewicz A., 1991, Sentymentalno-poznawcze aspekty atrakcyjności Polski dla Niemców, „Problemy Turystyki”, nr 3-4, s. 17-29.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo Jak organizować poznanie świata (cz.l i 2), Wydawnictwo UL. Łódź.pl_PL
dc.referencesKlementowski K., 1993, Stan techniczny bazy noclegowej turystyki w Polsce, „Problemy Turystyki", nr 2, s. 83- -93.pl_PL
dc.referencesKlementowski K., 1996, Turystyczne zasoby noclegowe w Polsce i ich wykorzystanie w 1995 r., „Problemy Turystyki", nr 1-4, s. 19-33.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów", Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 178 s.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa, 287 s.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2001, Geografia hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 429 s.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakter powiązań. „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, nr 138.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1991, Zarys geoekologii rekreacji. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1995, Zarys geoekologii rekreacji t. 2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich polskich Karpat. „Rozprawy habilitacyjne” nr 194, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 136 s.pl_PL
dc.referencesKurek W., 1995, Gospodarstwa agroturystyczne w Karpatach, „Turyzm”, t. 5, z. 2, s. 77-86.pl_PL
dc.referencesLatosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, „Szlakami Nauki", ŁTN, nr 27, Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1932, Geografia turystyczna Jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, „Pamiętniki Polskiego Towarzystwa Balneologicznego”, t. 11, s. 32-35.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1937, Podhale Jako region uzdrowiskowy (Rozważania z geografii turyzmu), „Prace Studium Turyzmu” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, t. 1, 51 s.pl_PL
dc.referencesLijewski T. Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa, 288 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1987, Główne kierunki badań geograficznych nad turystyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, „Zeszyty Naukowe", AWF w Krakowie, nr 54. s. 243 -270.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 1989, Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa, 125 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1992, Geography of Tourism in Poland, „Turyzm", t. 2, z. 1, s. 129-135pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm", t. 5, z. 2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota l właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm", t. 8, z. 1, s. 39-67.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi). „Turyzm", t. 9, z. 1, s. 51-73.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań, s. 77-109.pl_PL
dc.referencesŁopaciński K., 1992, Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski w 1990 r., „Problemy Turystyki”, nr 1, s. 49-56.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis", 241 s.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1995, Województwa o funkcji turystycznej a obszary o skażonym środowisku geograficznym w Polsce, „Turyzm", t. 5, z. 1, s. 57-66.pl_PL
dc.referencesMileska M. I., 1963, Regiony turystyczne Polski Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne", IG PAN, Warszawa, nr 43, 130 s.pl_PL
dc.referencesOwsiak J., Sewerniak J., 1994, Aktywizacja gospodarcza „Ściany Wschodniej” przez rozwój przemysłu turystycznego, „Problemy Turystyki", nr 2, s. 3-21.pl_PL
dc.referencesPawlikowska-Piechotka A., 1994, Zagospodarowanie turystyczne zachodniego pogranicza Polski Uwarunkowania, „Problemy Turystyki”, s. 65-75.pl_PL
dc.referencesPlan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski Założenia i podstawowe ustalenia planu, 1971, O. Rogalewski (generalny projektant), Zakład Zagospodarowania Turystycznego, GKKFiT, Wrocław, 78 s.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewska-Gudelis R., 1994, Turystyka w zachodniej Polsce: studium możliwości aktywizacyjnych, „Problemy Turystyki", nr 2, s. 23-35.pl_PL
dc.referencesRodacka M., 1997, Wykorzystanie turystyczne dziedzictwa kulturowego Kaszubów, „Turyzm", t. 7, z. 1, s. 57-71.pl_PL
dc.referencesSołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesStachowski J., 1990, O terminologii osadnictwa turystycznego, .Acta Universltatis Lodziensis", Turyzm, nr 6, s. 5-20.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 1996, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych. „Turyzm", t. 6, z. 2, s. 67-94.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce, „Turyzm”, t. 10, z. 1. s. 39-72.pl_PL
dc.referencesStyperek J., 2001, Piesze szlaki turystyczne w polskich parkach narodowych. „Turyzm", t. 11, z. 1, s. 25-37.pl_PL
dc.referencesSzwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie nadbałtyckiej, Koszalin, 226 s.pl_PL
dc.references"Turyzm", 1994, z. 2, 135 s.pl_PL
dc.referencesTourisme et loisirs dans les environs de grandes uilles, 1983, Materiały z sympozjum naukowego Komisji Geografii Turyzmu i Wypoczynku Międzynarodowej Unii Geograficznej, Łódż-Sulejów, 4-11 września 1983, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), „Zeszyty Naukowe UJ", Prace geograficzne, z. 36. 143 s.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, 333 s.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1984, Geography of Tourism in Poland. „GeoJumal”, vol. 9. no. 1, July, s. 69-70.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J. (red.), 1992, Scientific and Didactic Activity in Polish University Centres on the Geography of Tourism, „Zeszyty Naukowe UJ”. Prace geograficzne, z. 86, 195 s.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1999, Główne problemy badawcze geografii turyzmu. „Turyzm", t. 9, z. 1, Łódź, s. 37-50.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., (red.), 2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1 i 2, (wyd. IV), PWN. Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, „Szlakami Nauki", ŁTN, nr 24. Łódź, 215 s.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B.,1993, Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego, „Turyzm", t. 3, z. 1. s. 5-29.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej. „Szlakami Nauki", LTN, nr 29, Łódź. 194 s.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K. H., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Wyd. UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, „Szlakami Nauki", ŁTN, nr 26, Łódź, 158 s.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 935, Studia Geograficzne, nr XLIV, 264 s.pl_PL
dc.referencesZagadnienia terminologii w geografii turyzmu, 1976, „Zeszyty Naukowe UJ", Prace geograficzne, z. 42 (Materiały z międzynarodowego sympozjum Kraków-Za- kopane, 7-10 listopada 1974 r.), 119 s.pl_PL
dc.referencesZaręba D., 2000, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa, 184 s.pl_PL
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record