Publikacja "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica" jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Zawiera teksty reprezentujące szeroki zakres tematyczny różnych dziedzin geografii fizycznej, geofizyki i pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.
Dotychczas wydawane były dwa rodzaje publikacji: zbiory artykułów naukowych oraz zeszyty o charakterze monografii naukowych, głównie rozprawy doktorskie. W aktualnych planach wydawniczych znajdują się:

  • recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym

  • inne prace ogłaszane drukiem: krótkie doniesienia naukowe (notatki naukowe, komunikaty), materiały konferencyjne, recenzje, sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa, 2011 r.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Redakcja:
Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny)
Małgorzata Frydrych (sekretarz)
Jan Degirmendžić (redaktor statystyczny)
Jolanta Fiszbak (redaktor językowy)
Anna Majchrowska (redaktor tematyczny - geografia fizyczna, geoekologia)
Aleksander Szmidt (redaktor tematyczny – GIS, kartografia cyfrowa)

Rada Redakcyjna:
prof. zw. dr hab. Paweł JOKIEL (Uniwersytet Łódzki)
Senior Engineer Polina LEMENKOVA (Schmidt Institute of Physics of the Earth)
prof. zw. dr hab. Adam ŁAJCZAK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
PhD. Ján NOVOTNẎ (Slovenská Akademia Vied, Geografický ústav /Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
doc. RNDr. Eva PAUDITŠOVĂ, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
dr hab. Mariusz SZUBERT, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Adres Redakcji:
Redakcja "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica"
ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
WWW: foliagp.geo.uni.lodz.pl
e-mail: folia.geo.physica@uni.lodz.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1427-9711
eISSN 2353-6063

Collections in this community

Recent Submissions

View more