CONTENT

 1. Wprowadzenie - Introduction
  Kazimierz Kłysik
 2. Historia badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego - The history of climatological researches in Department of Meteorology and Climatology University of Łódź
  Alicja Zawadzka
 3. The urban effect on the daily min air-temperature in Thessaloniki - Wpływ miasta na dobowe minima temperatury powietrza w Salonikach
  Angeliki Arseni-Papadimitriou, Panagiotis Maheras, Philippe Cuniac
 4. Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi -Daily and annual cycle of urban heat island occurrence in Łódź
  Kazimierz Kłysik, Krzysztof Fortuniak
 5. The Athens urban climate experiment - temperature distribution - Miejski eksperyment klimatyczny w Atenach - rozkład przestrzenny temperatury
  Timoleon Makrogiannis, Manthos Santamouris, Nikos Papanikolaou, Ioanna Koronaki, Ioanna Tselepidaki, Dimosthenis Assimakopoulos
 6. Zależność miejskiej wyspy ciepła od cyrkulacji atmosferycznej - Urban heat island in dependence of atmospheric circulation types
  Jolanta Wawer
 7. Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne - Effect of Warsaw area development on temperature reconditions
  Urszula Kossowska-Cezak
 8. Problems and methods of modern applied climatology - Problemy i metody współczesnej klimatologii stosowanej
  Nina V. Kobysheva, Marina V. KIyeva
 9. Porównanie warunków termicznych w śródmieściu Lublina z obszarami pozamiejskimi - A comparison of the thermal conditions in the centre and suburbs of Lublin
  Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub
 10. Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model - Intensywność miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w okresie zimowym oraz jej prosty model
  Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik
 11. Densification and urban environment of the city of Porto Alegre - Gęstość zabudowy i środowisko miejskie w Porto Alegre
  Lúcia Mascarò
 12. Cooling effects of a river and sea breeze on the thermal environment: a case of Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia - Ochładzający wpływ rzeki i bryzy morskiej na warunki termiczne na przykładzie Kuala Terengganu, Terengganu, Malezja
  Ahmad Shaharuddin
 13. On the assessment of urban climate factors in the light of human biometeorological aspects - Ocena czynników klimatu miejskiego z punktu widzenia biometeorologii człowieka
  Wilhelm Kuttler
 14. Heat island and bioclimatic indexes in the city of Thessaloniki - Wyspa ciepła i wskaźniki bioklimatyczne w Salonikach
  Christos Balafoutis, Timoleon Makrogiannis
 15. Human bioclimatological features of Cluj - Bioklimatyczna charakterystyka miasta Kluż
  Robert Géczi
 16. Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy -Influence of meteorological conditions on the morbidity of the Warsaw citizens
  Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Stanisław Pisarczyk, Magdalena Śmietanka
 17. BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast BioKlima - seeking of new methods of urban bioclimate investigations
  Krzysztof Błażejczyk, Michał Błażejczyk
 18. Zastosowanie informacji satelitarnej AVHRR/NOAA do badania zjawiska miejskiej wyspy ciepła - Application of the AVHRR/NOAA satellite information for urban heat island investigation
  Piotr Struzik
 19. Charakterystyka powierzchni miejskich Łodzi z klimatologicznego punktu widzenia - The characteristic of urban area in Łódź from climatological point of view
  Kazimierz Kłysik
 20. Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi - Preliminary results of measurements of absolute short wave radiation and UV radiation in Łódź
  Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Fortuniak
 21. Zmienność temperatury i opadów w Lublinie w okresie 1951-1996 - The variability of air temperature and precipitation in Lublin in the period 1951-1996
  Wojciech Warakomski
 22. Tendencje i zmienność temperatury powietrza w Krakowie w latach 1792-1996 - Tendencies and variability of air temperature in Cracow in the period 1792-1996
  Janina Trepińska
 23. Cechy przebiegu dobowego temperatury powietrza w centrum i na peryferiach Lublina -The features of daily course of air temperature in the centre and suburban areas of Lublin
  Bogusław M. Kaszewski, Krzysztof Siwek
 24. Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze - Long-term differentiation of the number of frosty days and days with severe frost in Cracow and Prague
  Katarzyna Piotrowicz
 25. Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995 - The changes of the duration of the thermal seasons at Lublin in the period 1951-1995
  Marek Nowosad, Eugeniusz Filipiuk
 26. The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995 - Ekstremalne warunki opadowe w Łodzi w okresie 1931-1995
  Joanna Wibig, Krzysztof Fortuniak
 27. Zachmurzenie w Toruniu w latach 1986-1995 - Cloudiness in Toruń in the period 1986-1995
  Gabriel Wójcik, Joanna Uscka
 28. Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1950-1989 - The characteristic of snow cover in Łódź in the period 1950-1989
  Mirosław Niedźwiecki
 29. Charakterystyka wybranych zjawisk atmosferycznych w Łodzi w latach 1951-1992 - The characteristic of selected atmospherical phenomenons in Łódź in the period 1951-1992
  Marek Kafar
 30. Przestrzenne zróżnicowanie emisji ciepła antropogenicznego we Wrocławiu - The spatial differentiation on anthropogenic heat emission in Wrocław
  Dariusz Chudzia, Maria Dubicka
 31. Zmienność temperatury powietrza na wybranych stacjach Europy Środkowej na tle warunków cyrkulacyjnych - Variability of air temperature at the selected stations in Central Europę presented on the circulation conditions background
  Zbigniew Ustrnul
 32. Wpływ ośrodka miejskiego na meteorologiczne warunki lotów w rejonie lotniska - The influence of urban centre on meteorological conditions of flights in the airport area
  Zygmunt Wilczek, Janusz Ziarko
 33. O prognozie potencjalnych warunków zanieczyszczenia atmosfery - On forecasting of atmospheric pollution potential
  Stefan Reichhart
 34. Rola Regionalnego Systemu Monitoringu Powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w poznaniu klimatu lokalnego aglomeracji katowickiej - The importance of Regional System of Air Monitoring in Upper Silesia Industry Region in studies of local climate in Katowice agglomeration
  Leszek Ośrodka, Andrzej Kruczała
 35. Miejska Stacja Obserwacyjna w Krakowie jako przykład ukierun­kowanego systemu badań klimatu miasta - The urban observing station in Cracow as an example of a dedicated system for urban climate studies
  Jacek Walczewski
 36. Air pollution against the background of gasification and climatic factors (exemplified by the situation of Rabka) - Zanieczyszczenie powietrza na tle gazyfikacji oraz czynników klimatycznych (na przykładzie Rabki)
  Janusz Miczyński
 37. Smog zimowy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym jako jeden ze skutków antropogenicznych zmian klimatu lokalnego - Smog in the Upper Silesia Industry Region as an one of the consequences of anthropogenic changes of the local climate
  Leszek Ośródka, Katarzyna Ośródka, Janina Święch-Skiba
 38. Zmienność warunków termicznych wybranych miast Polski - Changes of the thermal conditions in the selected polish cities
  Danuta Limanówka
 39. Częstość miejskiej wyspy ciepła w Warszawie - Frequency of the Urban heat island in Warsaw
  Jolanta Wawer
 40. Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi - Spatial structure of the urban heat island in Łódź
  Kazimierz Kłysik
 41. The model of winter night-time temperature distribution in Łódź - Model nocnego rozkładu temperatury w Łodzi w warunkach zimowych
  Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik
 42. Występowanie przyziemnych inwersji temperatury powietrza w warunkach miejskich na przykładzie Sosnowca - The occurrence of near surface air temperature inversions in urban conditions, in Sosnowiec as an example
  Grażyna Bil
 43. Kształtowanie się wielkości opadów na obszarze województwa miejskiego krakowskiego The precipitation on the area of Cracow city district
  Elżbieta Cebulak
 44. Niektóre aspekty zmienności opadów maksymalnych dobowych w Warszawie i okolicy - Some aspects of variability of maximal daily precipitation in Warsaw and its vicinity
  Magdalena Bogucka
 45. Wieloletnia zmienność liczby dni z opadem w Krakowie - Long-term variability of the number of days with precipitation in Cracow
  Robert Twardosz
 46. Precipitation in Łódź in the period 1931-1995 - Opady w Łodzi w okresie 1931-1995
  Joanna Wibig
 47. Wpływ sytuacji synoptycznych na występowanie letnich opadów atmosferycznych w warunkach miejskich (Katowice) i na przedpolu Beskidu Śląskiego (Aleksandrowice) - The influence of synoptic situations on summer precipitation in urban area (Katowice) and at foreground of Beskid Śląski Mountains (Aleksandrowice)
  Ewa Łupikasza
 48. Wieloletnia zmienność występowania burz w Szczecinie, Łodzi, Krakowie i na Kasprowym Wierchu w latach 1954—1993 - Long-term variability of the thunderstorm frequency in Szczecin, Łódź, Kraków and Kasprowy Wierch in the period 1954-1993
  Zuzanna Bielec
 49. Warunki anemometryczne w niektórych formach zabudowy miejskiej (na przykładzie Warszawy) - Anemometric conditions in the selected urban form (an Warsaw example)
  Wojciech Ożga
 50. Zależność warunków wiatrowych w rejonie Warszawy-Okęcia od typu cyrkulacji atmosferycznej - Anemometric conditions at Warsaw-Okęcie station and their dependence on atmospheric circulation types
  Urszula Kossowska-Cezak, Marta Nurzyńska
 51. Wpływ zabudowy miejskiej Warszawy na kierunek i prędkość wiatru - Influence of Warsaw built area on wind direction and speed
  Urszula Kossowska-Cezak, Paweł Bareja
 52. Wpływ sytuacji synoptycznych na zachmurzenie w Krakowie - Influence of the synoptic situations on the cloudiness in Cracow
  Dorota Matuszko
 53. Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich - Long-term variability of snow cover in Cracow and suburban areas
  Małgorzata Falarz
 54. Optimal selection of the stations describing the global sea level pressure field - Optymalizacja lokalizacji stacji pomiarowych rozkładu pola ciśnienia na poziomie morza
  László Makra, László Stachò
 55. Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta - Automatical weather stations in the urban climate studies
  Dariusz Chudzia, Piotr Ropuszyński
 56. Konsekwencje zmiany lokalizacji stacji meteorologicznej w Kielcach - The consequences of the transfer of meteorological station at Kielce
  Grzegorz Szałach, Grzegorz Żarnowiecki
 57. Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy - Digital topoclimatic maps of Warsaw
  Anna B. Adamczyk, Krzysztof Błażejczyk
 58. Wpływ warunków meteorologicznych na wielkość średniodobowych stężeń SO₂ w uzdrowisku Inowrocław - The influence of the meteorological conditions on the mean daily SO₂ values in Inowrocław health resort
  Danuta Sziwa
 59. Miejska wyspa ciepła w Krakowie w świetle zastosowania sztucznych sieci neuronowych do opisu pola temperatury powietrza w Europie - Urban heat island in Cracow in the light of artificial neural networks application in the description of air temperature field in Europe
  Jerzy Skrzypski, Władysław Kamiński
 60. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stopnia czystości powietrza napływającego nad aglomeracje miejsko-przemysłowe (na przykładzie Łodzi) - The impact of air circulation on purity of the air flowing over urban and industrial agglomeration (a study case of Łódź)
  Jerzy Skrzypski
 61. Urban influence on human comfort sensation (on the example of Szeged) - Wpływ miasta na odczucie komfortu (na przykładzie Szegedu)
  János Unger
 62. Częstość występowania krwotoków pod pajęczynówkowych (SAH) w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody - The frequency of occurrence of Subarachnoid Hemorrhage (SAH) in the province of Łódź in the period 1992-1995 in relation to selected weather types
  Agnieszka Podstawczyńska, Bożena Adamkiewicz
 63. Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla) - Heat balance of the human body in the urban area (on the example of Supraśl)
  Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk


Redakcja naukowo-dydaktyczna:
Tadeusz Krzemiński
Kazimierz Kłysik
Stanisław Krysiak


Redaktor zeszytu
Kazimierz Kłysik

Recenzenci
Halina Lorenc
Bogusław M. Kaszewski

Recent Submissions

View more