Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Beata
dc.date.accessioned2019-05-24T11:42:20Z
dc.date.available2019-05-24T11:42:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28626
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the methodological difficulties and problems that I encountered as a researcher conducting field research on emotions in teachers’ professional work, in the context of two issues, i.e. access to data and researcher’s search for identity. The analysis was limited to the difficulties associated with the selection of the research area, problems with entering the research area and obtaining access to data and reflections on the conscious hiding of the researcher’s identity. The ethnographic studies described concerned emotions in teachers’ professional work. I assumed that only the interpretation paradigm would give me the basics to understand the process of managing emotions and let me see the emotions, including their sources, present in the teacher’s work. The reflections in the article are the result of: 1) multiple observations and participant observations conducted by the author in 2008-2016 at primary and junior high schools from the Łódź agglomeration; 2) analyzes of unstructured and structured interviews conducted by the author with current teachers, retired teachers, parents, principals and other school employees; 3) unstructured research talks with the respondents, 4) analyzes of existing documents and websites. The selection of the researcher’s identity is determined by the research area. In the study of educational institutions, revealing the identity of the researcher enables wider access to data.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest zaprezentowanie trudności metodologicznych i problemów, jakie napotkałam jako badacz, prowadząc badania terenowe dotyczące emocji w pracy zawodowej nauczycieli, w kontekście dwóch kwestii, to jest uzyskania dostępu do danych oraz poszukiwania tożsamości przez badacza. Analiza ograniczona została do trudności wiążących się z wyborem terenu badań, problemów z wejściem na teren badań i uzyskaniem dostępu do danych oraz refleksji dotyczących świadomego ukrywania tożsamości badacza. Opisywane badania etnograficzne dotyczyły emocji w pracy zawodowej nauczycieli. Założyłam, że jedynie przyjęcie paradygmatu interpretatywnego da mi podstawy do zrozumienia procesu kierowania emocjami oraz pozwoli na dostrzeżenie emocji, w tym ich źródła, występujących w pracy nauczyciela. Zawarte w artykule przemyślenia są wynikiem: 1) wielokrotnych obserwacji oraz obserwacji uczestniczących prowadzonych przez autorkę w latach 2008−2016 na terenie szkół podstawowych i gimnazjów z aglomeracji łódzkiej; 2) analiz wywiadów swobodnych małoustrukturalizowanych oraz ustrukturalizowanych prowadzonych przez autorkę z obecnymi nauczycielami, emerytowanymi nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i pozostałymi pracownikami szkół; 3) nieustrukturyzowanych rozmów badawcza z badanymi, 4) analiz dokumentów zastanych i stron internetowych. Wybór tożsamości badacza determinowany jest terenem badań. W badaniu placówek edukacyjnych ujawnienie tożsamości badacza umożliwia szerszy dostęp do danych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt nr 11H 12 0305 81 (umowa nr 0027/NPRH2/H11/81/2012) pt. „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, realizowany w latach 2012–2018 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectethnographyen_GB
dc.subjectidentity of researcher’sen_GB
dc.subjectaccess to dataen_GB
dc.subjectschoolen_GB
dc.subjectteacheren_GB
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjecttożsamość badaczapl_PL
dc.subjectdostęp do danychpl_PL
dc.subjectszkołapl_PL
dc.subjectnauczycielpl_PL
dc.titlePoszukiwanie tożsamości przez badacza w kontekście etnograficznego badania emocji w pracy nauczycielapl_PL
dc.title.alternativeSeeking the Researcher’s Identity in the Context of Ethnographic Study of Emotions in Teachers’ Worken_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number154-177
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, ul. Rewolucji 1905 roku 41/43, 90-214 Łódź
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnoteBeata Pawłowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Absolwentka socjologii i psychologii (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi). Pracownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ. Badacz kultury organizacyjnej oraz obecnie zachowań emocjonalnych w środowisku pracy. Członek wielu zespołów badawczych. Wykładowca studiów podyplomowych między innymi z zakresu coachingu, mentoringu i consultingu personalnego oraz metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych, ZZL i public relations. Kierownik studiów podyplomowych „Skuteczny Kierownik Sektora Publicznego”. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce emocji w środowisku pracy, w tym w środowisku edukacyjnym.pl_PL
dc.referencesAtkinson Paul, Hammersley Martyn (1994) Ethnography and participant observation [w:] Norman K. Denzin, Yvonna Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA, London: Sage, s. 248−261.pl_PL
dc.referencesAverill James R. (1980) A constructivist view of emotion [w:] Robert Plutchik, Henry Kellerman, eds., Emotion: Theory, research, and experience. New York: Academic Press, s. 305−339.pl_PL
dc.referencesAverill James R. (1982) Anger and aggression: An essay on emotion. New York: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesAverill James R. (1983) Studies on anger and aggression: Implications for theories of emotion. „American Psychologist”, vol. 38, s. 1145−1160.pl_PL
dc.referencesAverill James R. (1993) Illusions of anger [w:] Richard B. Felson, James T. Tedeschi, eds., Aggression and violence: Social interactionist perspectives. Washington, DC: American Psychological Association, s. 171−192.pl_PL
dc.referencesBacker Howard S., Geer Blanche (1960) Participant observation. The analysis of qualitative field data [w:] Richard N. Adams, Jack J. Preiss, eds., Human Organization Research. Field Relations and Techniques. Homewood, IL: Dorsey, s. 267−289.pl_PL
dc.referencesCahill Spencer E., Eggleston Robin (1994) Managing emotions in public The case of wheelchair users. „Social Psychology Quarterly”, vol. 57, s. 300−312.pl_PL
dc.referencesCampos Joseph J. i in. (1994) A Functionalist Perspective on the Nature of Emotion. „ The Japanese Journal of Research on Emotions”, vol. 2, No. 1, s. 1-20.pl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr (2008) Mobbing w pracy z perspektywy interakcjonistycznej. Proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesCollins Randall (1990) Stratification, emotional energy, and the transient emotions [w:] Theodore D. Kemper, ed., Research agendas in the sociology of emotions. Albany: State University of New York Press, s. 27−57.pl_PL
dc.referencesCollins Randall (2004) Interaction ritual chains. Princeton: NJ Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesCollins Randall (2012) Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Przełożyła Katarzyna Suwada Tomanek. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.pl_PL
dc.referencesCooley Charles H. (1902) Human Nature and Social Order. New York: Scribner’s.pl_PL
dc.referencesDenzin Norman K. (1990) Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii. Znaczenie a metoda w analizie biograficznej [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, red., Metoda biograficzna w socjologii. Przełożyła Nina Nowakowska. Warszawa, Poznań: PWN, s. 55–69.pl_PL
dc.referencesDoktór Kazimierz (1964) Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „Cegielski”. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesDoliński Dariusz (2004) Mechanizmy wzbudzania emocji [w:] Jan Strelau, red., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s. 319−350.pl_PL
dc.referencesEkman Paul (1973) Darwin and facial expression. New York: Academic Press.pl_PL
dc.referencesEkman Paul (2008) Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesEkman Paul (2012) Emocje ujawnione. Gliwice: HELION.pl_PL
dc.referencesEkman Paul, Friesen Wallace V., Sonia Ancoli (1980) Facial signs of emotional experience. „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 39(6), s. 1125−1134.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (1961) Encounters: Two studies in the sociology of interaction. Indianapolis: Bobbs-Merrill.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (1974) Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper and Row.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2005) Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyli Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2006) Rytuał interakcyjny. Przełożyła Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2008) Zachowanie w miejscach publicznych, o społecznej organizacji zgromadzeń. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2010a) Analiza ramowa. Przełożył Stanisław Burdziej. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2010b) Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji. Przełożył Paweł Tomanek. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska Iwona (2012) Emocje w procesie uczenia się i nauczania. „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, nr 1(57), s. 39−48.pl_PL
dc.referencesHallett Tim (2003) Emotional feedback and amplification in social interaction. „The Sociological Quarterly”, vol. 44, s. 705−726.pl_PL
dc.referencesHammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesHammersley Martyn, Atkinson Paul (2007) Ethnography. Principles in Practice. New York: Taylor and Francis.pl_PL
dc.referencesHochschild Arlie R. (1983) The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesHochschild Arlie R. (2009) Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Przełożył Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHuberman Michael A., Miles Mattew N. B. (1984) Innovation up Close: How School Improvement Works. New York: Plenum Press.pl_PL
dc.referencesKemper Theodore D. (1978) A Social Interactional Theory of Emotions. New York: Wiley.pl_PL
dc.referencesKemper Theodore D. (1991) Predicting Emotions from Social Relations. „Social Psychology Quarterly”, vol. 54, s. 330−342.pl_PL
dc.referencesKemper Theodore D. (2005) Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji. Przełożył Piotr Kołyszko [w:] Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, red., Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. s. 72−87.pl_PL
dc.referencesKemper Theodore D. (2008) Power, status, and emotions [w:] Monica Greco, Paul Stenner, eds., Emotions a social science reader. London, New York: Routledge Taylor and Francis Group, s. 127−131.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (1992) W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKostera Monika (2003) Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (2012) Etnografia socjologiczna [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin. s. 77−82.pl_PL
dc.referencesKostera Monika, red. (2011) Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesKostera Monika (2012) Etnografia organizacji [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin. s. 73−77.pl_PL
dc.referencesLeavitt Robin L., Power Martha B. (1989) Emotional socialization in the postmodern era: Children in day care. „Social Psychology Quarterly”, vol. 52, s. 35−43.pl_PL
dc.referencesLewis Helen (1971) Shame and guilt in neurosis. New York: International Universities Press.pl_PL
dc.referencesLewis Michael (1992) Shame: The exposed self. New York: Free Press.pl_PL
dc.referencesLewis Michael (2000) Self-conscious emotions. Embarrassment, pride, shame and guilt [w:] Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, eds., Handbook of emotion. New York: Guilford Press. s. 742−756.pl_PL
dc.referencesLewis Michael (2005) Emocje samoświadomościowe: Zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy [w:] Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, eds., Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne. s. 780-797.pl_PL
dc.referencesMadalińska-Michalak Joanna, Góralska Renata (2012) Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer Business.pl_PL
dc.referencesMarciniak Łukasz T. (2016) Bazary. Kooperacja czy konkurencja? Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMoore Lucy, Savage Jan (2002) Participant observation, informed consent and ethical approval. „Nurse Researcher”, vol. 9 (4), s. 58−69.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata (2011) Jakościowe podejście do badania emocji [w:] Anna Czerner, Elżbieta Nieroba, red., Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. s. 91−118.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata (2012) Duma i wstyd jako emocje kierujące zachowaniem. Problemy metodologiczne. „Societas/Communitas”, nr 2(14), s. 39−54.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata (2013) Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPerakyla Anssi (1989) Appealing to the experience of the patient in the care of the dying. „Sociology of Health and Illness”, vol. 11 (2), s. 117−134.pl_PL
dc.referencesPollak Lauren H., Thoits Peggy A. (1989) Processes in emotional socialization. „Social Psychology Quarterly”, vol. 52, s. 22−34.pl_PL
dc.referencesPrus Robert (1997) Subcultural Mosaics and Intersubjective realities. An ethnographic research agenda for pragmatizing the social sciences. New York: State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesPrus Robert, Grills Scott (2003) The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regulation. Westport: Preager Publishers.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska Ilona (1978) Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. „Przegląd Socjologiczny”, t. 30 (30), s. 53−68.pl_PL
dc.referencesRetzinger Suzanne M. (1995) Identifying Shame and Anger in Discourse. „American Behavioral Scientist”, vol. 38 (8), s. 1104−1113.pl_PL
dc.referencesScheff Thomas J. (1988) Shame and Conformity: The Deference Emotion System. „American Sociological Review”, vol. 53, s. 395−406.pl_PL
dc.referencesScheff Thomas J. (1990) Microsociology. Discurse, emotion, and social structure. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesScheff Thomas J. (2000) Shame and the social bond, and human reality. New York: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesScheff Thomas J. (2003) Shame and self in society. „Symbolic Interaction”, vol. 26, s. 239−262.pl_PL
dc.referencesSchwartz Morris, Schwartz Charlotte G. (1955) Problems in Participant Observation. „American Journal of Sociology”, vol. 60(4), s. 343−353.pl_PL
dc.referencesSilverman David (1984) Going private: ceremonial forms in a private oncology clinic. „Sociology”, vol. 18 (2), s. 191−204.pl_PL
dc.referencesSilverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSpringer Agnieszka, Oleksa Karolina (2017) Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe – analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych. „Medycyna Pracy”, nr 68(5), s. 605–615.pl_PL
dc.referencesStake Robert E., (1994) Case Studies [w:] Norman K. Denzin, Yvonna Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA, London: Sage, s. 236−247.pl_PL
dc.referencesSutton Rosemary E. (2004) Emotional regulation goals and strategies of teachers. “Social Psychology of Education”, 7 (4), s. 379– 398.pl_PL
dc.referencesSutton Rosemary E. (2005) Teachers’ Emotions and Classroom Effectiveness: Implications from Recent Research. “The Clearing House”, 78 (5), s. 229-234.pl_PL
dc.referencesSutton Rosemary E., Mudrey-Camino Reneé, Knight Catharine C. (2009) Teachers’ Emotion Regulation and Classroom Management. „Theory Into Practice”, vol. 48, s. 130–137.pl_PL
dc.referencesTangney June Price (1995b) Shame and guilt in interpersonal relationships [w:] June Tangney, Kurt Fischer, eds., Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment and pride. New York: Guilford Press. s. 114−141.pl_PL
dc.referencesTangney June Price, Dearing Rhonda L. (2002) Shame and guilt. New York: Guilford Press.pl_PL
dc.referencesTaylor Stephanie, Littleton Karen (2006) Biographies in talk: A narrative-discursive research approach. „Qualitative Sociology Review”, vol. 2(1), s. 22−38.pl_PL
dc.referencesTooby John, Cosmides Leda (1990) The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environment. „Ethology and Sociobiology”, vol. 11, s. 375−424.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H., Stets Jan E. (2009) Socjologia emocji. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesWalsh David (1998) Doing ethnography [w:] Clive Seale, ed., Researching Society and Culture. London: Sage. s. 245−260.pl_PL
dc.referencesWisecup Allison K, Robinson Dawn T., Smith-Lovin Lynn (2006) Sociology of Emotions [w:] Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck, eds., The Handbook of the 21st Century Sociology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. s. 106−115.pl_PL
dc.referencesWróbel Monika (2013) Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderująca rola inteligencji emocjonalnej. „Psychologia Społeczna”, t. 8, nr 1 (24), s. 53–66.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawlowska.beata@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.15.1.09
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.