Show simple item record

dc.contributor.authorKapralski, Slawomir
dc.contributor.authorNiedźwiedzki, Dariusz
dc.contributor.authorNowak, Jacek
dc.date.accessioned2019-05-24T11:42:23Z
dc.date.available2019-05-24T11:42:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28630
dc.description.abstractIn the years 1988-1993 the authors of this article participated in the research project “The Memory of Jewish Culture Among the Inhabitants of the Sub-Carpathian Region,” in result of which ca. 400 in-depth interviews with the inhabitants of southern Poland have been collected. This material for various reasons have not been elaborated at that time. In 2013, we have decided to return to it in the framework of a new project: “Strategies of Remembering the Jewish Culture in Galicia.” The new reading of the material collected 25 years ago offered us an exceptional opportunity to see how our perception has changed. We have noticed several hidden assumptions that we assumed when conducting interviews. The first of them was the location of the interviewees in the “allochronic discourse” in which they were perceived as the representatives of the past who did not belong to our commonly shared present and were not influenced by it. The second assumption was the commonsense concept of memory as mnéme, that is the present recollection of the image of events as encoded in the past. The third assumption was the acceptance as something self-evident that the interviewees must remember what they had experienced and that it is precisely the content of that experience that they share with us in the situation of the interview. While reading the interviews again, we have had to revise these assumptions. We have accepted that the visions of the past are constructed in the present, that they serve to build and to defend the constructs of identity of the respondents, and that what they delivered was in fact a result of a complicated process of interaction and overlapping of various discourses in terms of which they apprehended the past. We have also had to self-critically admit that reading the old material from the perspective of the debates that took place in Poland after the publications of Neighbors and following books by J. T. Gross revealed a certain naivety with which we had approached the Polish Jewish relations 25 years ago and a certain tendency to marginalize the Holocaust in favor of a nostalgic vision of Jewish culture. The revision of this naivety allowed us to see in the interviews the motifs, allusions, significant silences, contributing to what we describe in the final sections of the article as “non-memory” in which the past unveils more authentically than in its elaborated images.en_GB
dc.description.abstractW latach 1988−1993 autorzy artykułu uczestniczyli w projekcie badawczym „Pamięć kultury żydowskiej wśród mieszkańców Podkarpacia”, w ramach którego zebrano około 400 pogłębionych wywiadów z mieszkańcami Polski południowej. Materiał ten, z różnych powodów, nie został wówczas opracowany. W 2013 roku postanowiliśmy do niego powrócić w ramach nowego projektu „Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”. Odczytując na nowo materiał zebrany 25 lat temu, mieliśmy wyjątkową okazję zaobserwować, jak zmieniła się nasza percepcja wypowiedzi respondentów. Przede wszystkim dostrzegliśmy szereg ukrytych założeń, którymi posługiwaliśmy się, przeprowadzając wywiady. Pierwsze z nich to lokowanie naszych rozmówców w dyskursie, który Johannes Fabian określał jako „allochroniczny”, a więc traktowanie ich jako reprezentantów przeszłości, nienależących do naszej wspólnej teraźniejszości i nie podlegających jej wpływowi. Drugie to zdroworozsądkowa koncepcja pamięci jako mnéme, a więc jako przekazywania w teraźniejszości zakodowanego w przeszłości obrazu wydarzeń. Trzecie to przyjęcie za pewnik, że nasi rozmówcy muszą pamiętać to, co przeżyli i że właśnie treść tych przeżyć jest tym, co nam przekazują. Odczytując na nowo zebrane wywiady, poddaliśmy te założenia rewizji. Przyjęliśmy mianowicie, że wizje przeszłości są konstruowane w teraźniejszości, że służą budowie i obronie konstruktów tożsamościowych, i że to, co mówili nam respondenci, było w istocie rezultatem skomplikowanego nakładania się na siebie różnych dyskursów, w których ujmowali oni przeszłość. Samokrytycznie też musieliśmy przyznać, że odczytanie zebranego materiału z perspektywy debat, jakie przetoczyły się przez Polskę po opublikowaniu Sąsiadów i następnych książek J. T. Grossa ujawniło naiwność, z jaką 25 lat temu podchodziliśmy do stosunków polsko-żydowskich oraz pewną tendencję do marginalizacji problematyki Zagłady na rzecz nostalgicznej wizji żydowskiej kultury. Rewizja tej naiwności pozwoliła nam na dostrzeżenie w wywiadach wątków, aluzji, znaczących przemilczeń i tym podobnych, składających się na to, co określamy jako „niepamięć”, w której przeszłość ujawnia się bardziej autentycznie niż w wyartykułowanych jej obrazach.pl_PL
dc.description.sponsorshipTekst powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS3/03464.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt nr 11H 12 0305 81 (umowa nr 0027/NPRH2/H11/81/2012) pt. „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, realizowany w latach 2012–2018 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectmemoryen_GB
dc.subjectnon-memoryen_GB
dc.subjectJewsen_GB
dc.subjectthe Holocausten_GB
dc.subjecttraumaen_GB
dc.subjectpamięćpl_PL
dc.subjectniepamięćpl_PL
dc.subjectŻydzipl_PL
dc.subjectZagładapl_PL
dc.subjecttraumapl_PL
dc.titleCzy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat późniejpl_PL
dc.title.alternativePolish Memory of Jews and the Holocaust 25 Years Afteren_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number42-70
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki, Katedra kultury i społeczeństwa Europy, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zakład Antropologii Społecznej, ul. Grodzka 52, 30-044 Kraków
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnoteSławomir Kapralski, dr hab., prof. UP, socjolog, zajmuje się problematyką teorii kultury, stosunkami etnicznymi i nacjonalizmami, relacją pamięci i tożsamości, a także antysemityzmem i stosunkami polsko-żydowskimi oraz społecznościami romskimi. Autor, współautor i redaktor m.in.: Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation (2017), Kierunek: przyszłość. 25 lat wolności a Romowie (2015) Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów (2012), Roma in Auschwitz (2011), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (2010), The Jews in Poland (1999), Wartości a poznanie socjologiczne (1995).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDariusz Niedźwiedzki, dr hab., prof. UJ, z wykształcenia socjolog i antropolog społeczny, od ponad dwudziestu lat prowadzący badania i analizy dotyczące problemów konstruowania i rekonstruowania tożsamości społecznej, migracji, pamięci społecznej, społecznych i kulturowych zmian w integrującej się Europie, konfliktów etnicznych, związków między sferą kultury i polityki. Autor, redaktor i współredaktor m.in.: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Tom I i II (2016), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach: przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego (2015), Kultura, tożsamość i integracja europejska (2014), Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku (2010).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJacek Nowak, dr hab., publikuje i wykłada z zakresu antropologii społecznej, etniczności, nacjonalizmu i religii. Zainteresowania naukowe to problematyka etniczności i narodu, pamięć zbiorowa, tożsamość społeczna. Autor wielu publikacji, m.in. Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej (2011) i Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami (2000).pl_PL
dc.referencesAlexander Jeffrey C. (2012) Trauma. A Social Theory. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesAradau Claudia i in., red. (2014) Critical Security Methods: New Frameworks for Analysis. London-New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesAssmann Aleida (2016) Formen des Vergessens. Göttingen: Wallstein Verlag.pl_PL
dc.referencesAugé Marc (2004) Oblivion. Przełożyła Marjolijn de Jager. Minneapolis: University of Minnesota Press.pl_PL
dc.referencesBalzacq Thierry, red., (2011), Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve. London-New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesBanasiewicz-Ossowska Ewa (2007) Między dwoma światami. Żydzi w kulturze polskiej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.pl_PL
dc.referencesBauer Yehuda (2001) Rethinking the Holocaust. New Haven: Yale University Press.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt (1992) Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt (2005) Liquid Life. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesBenz Wolfgang (2004) Anti-Semitism in Europe. Traditions, Structures, Manifestations. Uppsala: Uppsala University.pl_PL
dc.referencesBerger Peter L. (1963) Invitation to Sociology. New York: Doubleday.pl_PL
dc.referencesBloch Maurice (2012) Anthropology and the Cognitive Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBielik-Robson Agata (2000) Inna nowoczesność. Pytanie o współczesną formułę duchowości, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesBrowning Christopher. S., Joenniemi Pertti (2017) Ontological Security, Self-Articulation and the Securitization of Identity, „Cooperation and Conflict”, vol. 52, no. 1, s. 31−47.pl_PL
dc.referencesBuchowski Michał (2017) Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesBurawoy Michael (2003) Revisits. An outline of a theory of reflexive ethnography. „American Sociological Review”, vol. 68, no. 5, s. 645–679.pl_PL
dc.referencesBurke Peter J. (2013) Identity, Social [w:] Byron Kaldis, ed., Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, vol. 1. Los Angeles: Sage, s. 454−457.pl_PL
dc.referencesCała Alina (1992) Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesCała Alina (2012) Żyd – wróg odwieczny. Antysemityzm w Polsce i jego źródła. Warszawa: Wydawnictwo Nisza.pl_PL
dc.referencesCBOS (2015) Postrzeganie Żydów i relacji polsko-żydowskich. Komunikat z badań, nr 112.pl_PL
dc.referencesClifford James (2000) Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Przełożyła Ewa Dżurak. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesConnerton Paul (2012) Jak społeczeństwa pamiętają? Przełożył Marcin Napiórkowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesCorry Olaf (2012) Securitisation and “Riskification”: Second-Order Security and the Politics of Climate Change. „Millennium – Journal of International Studies”, vol. 40, no. 2, s. 235–258.pl_PL
dc.referencesFabian Johannes (1983) Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object. New York: Columbia.pl_PL
dc.referencesFeierstein Daniel (2012) The Concept of “Genocidal Social Practices” [w:] Adam Jones, red., New Directions in Genocide Research. London, New York: Routledge, s. 18−35.pl_PL
dc.referencesForecki Piotr (2010) Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesFriedman Jonathan (1994) Cultural Identity and Global Process. London: SAGE.pl_PL
dc.referencesGeertz Clifford (2010) Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog Przełożył Tomasz Tesznar. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony (1994) Living in a Post-Traditional Society [w:]: Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford: Stanford University Press, s. 56−109.pl_PL
dc.referencesGross Jan T. (2000) Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Pogranicze.pl_PL
dc.referencesGruber Ruth E. (2002) Virtually Jewish. Reinventing Jewish Culture in Europe. Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesHannerz Ulf (1989) Notes on the Global Ecumene. „Public Culture”, vol. 1, no. 2, s. 66−75.pl_PL
dc.referencesHobsbawm Eric, Ranger Terence, eds. (1983) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesHoffman Eva (2004) After Such Knowledge. A Meditation on the Aftermath of the Holocaust. London: Vintage.pl_PL
dc.referencesHoffman Eva (1997) Shtetl. The Life and Death of a Small Town and the World of Polish Jews. Boston, New York: Houghton Mifflin.pl_PL
dc.referencesJanicka Elżbieta (2015) Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka. „Studia Litteraria et Historica”, nr 3−4, s. 148−227.pl_PL
dc.referencesKansteiner Wulf (2004) Genealogy of a category mistake: a critical intellectual history of the cultural trauma metaphor. „Rethinking History: The Journal of Theory and Practice”, vol. 8, no. 2, s. 193−221.pl_PL
dc.referencesKapralski Sławomir (2001) Battlefields of Memory: Landscape and Identity in Polish-Jewish Relations. „History and Memory”, vol. 13, no. 2, s. 35−58.pl_PL
dc.referencesKapralski Sławomir (2012) Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesKapralski Sławomir (2015) Amnesia, Nostalgia, and Reconstruction: Shifting Modes of Memory in Poland’s Jewish Spaces [w:] Erica Lehrer, Michael Meng, eds. Jewish Space in Contemporary Poland. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, s. 149−169.pl_PL
dc.referencesKatznelson Ira (1995) Uwagi na temat tożsamości, rasy i polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych [w:] Krzysztof Michalski, red., Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków-Warszawa: Znak, s. 73−89.pl_PL
dc.referencesKinnvall Catarina (2004) Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Security. „Political Psychology”, vol. 25, no. 5, s. 741−767.pl_PL
dc.referencesKrajewski Marek (2003) Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.pl_PL
dc.referencesKurczewska Joanna, red. (1999) Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesLaCapra Dominick (2001) Writing History, Writing Trauma. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.pl_PL
dc.referencesMarkowski Radosław (2018) Miastko. I co z tego? „Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny”, 10−11 lutego.pl_PL
dc.referencesMälksoo Maria (2015) “Memory must be defended”: Beyond the Politics of Mnemonical Security. „Security Dialogue”, vol. 46, no. 3, s. 221−237.pl_PL
dc.referencesMeng Michael (2011) Shattered Spaces: Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesMisztal Barbara A. (2003) Theories of Social Remembering. Maidenhead – Philadelphia: Open University Press.pl_PL
dc.referencesMisztal Barbara A. (2004) The Sacralization of Memory. „European Journal of Social Theory”, vol. 7, no. 1, s. 67−81.pl_PL
dc.referencesMisztal Bronisław (2000) Teoria socjologiczna a praktyka społeczna. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesMokrzycki Edmund (2001) Bilans niesentymentalny. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesNijakowski Lech M. (2007) Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.pl_PL
dc.referencesNovick Peter (2001) The Holocaust and Collective Memory. The American Experience. London: Bloomsbury.pl_PL
dc.referencesNowak Jacek, Kapralski Sławomir, Niedźwiedzki Dariusz (2018) On the Banality of Forgetting. Tracing the Memory of Jewish Culture in Poland. Berlin: Peter Lang.pl_PL
dc.referencesPawlak Marek (2018) Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesPrager Jeffrey (1998) Presenting the Past. Psychoanalysis and the Sociology of Misremembering. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2003) O sobie samym jako innym. Przełożył Bogdan Chełstowski. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesRoskies Diane K., Roskies David G. (1975) The Shtetl Book: An Introduction To East European Jewish Life And Lore. New York: Ktav Publishing House.pl_PL
dc.referencesSchmidt Siegfried J. (2008) Memory and Remembrance: A Constructivist Approach, [w:] Astrid Erll, Ansgar Nünning, Sara B. Young, eds., Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, s. 191−202.pl_PL
dc.referencesSchütz Alfred (1962) Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action [w:] tenże, Collected Papers, vol. 1: The Problem of Social Reality. The Hague: Nijhoff, s. 3−47.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy (1971) Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy (1999) Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany [w:] Kurczewska J. red., Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 123−133.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, red. (1999) Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesTajfel Henri., Turner John C. (1986) The Social Identity Theory of Inter-Group Behavior [w:] Stephen Worchel, William G. Austin, eds., Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall Publishers, s. 7−24.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir Joanna (2004) Rzeczy mgliste. Eseje i studia. Sejny: Pogranicze.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir Joanna (2008) Legendy o krwi. Antropologia przesądu. Warszawa: Wydawnictwa W.A.B.pl_PL
dc.referencesTörnqvist-Plewa Barbara (2005) The Jedwabne Killings – A Challenge for Polish Collective Memory [w:] Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander, eds., Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe. Lund: Nordic Academic Press, s. 141−176.pl_PL
dc.referencesVinitzky-Seroussi Vered, Teeger Chana (2010) Unpacking the Unspoken: Silence in Collective Memory and Forgetting. „Social Forces”, vol. 88, no. 3, s. 1103−1112.pl_PL
dc.referencesWaller James (2002) Becoming Evil. How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński Edmund, Ziółkowski Marek, red. (2001) Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. Warszawa: ISP PAN.pl_PL
dc.referencesYerushalmi Yosef Hayim (1996) Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle: University of Washington Press.pl_PL
dc.referencesZerubavel Eviatar (1996) Social Memories: Steps to a Sociology of the Past. “Qualitative Sociology”, vol. 19, no. 3, s. 283−299.pl_PL
dc.referencesZerubavel Eviatar (2015) Hidden in Plain Sight: The Social Structure of Irrelevance. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesZiółkowski Marek (2002) Dziedziczenie i wybór. Zwiększenie możliwości wyboru, nierówności społeczne i problemy społecznej tożsamości, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 5−35.pl_PL
dc.referencesZiółkowski Marek (2001) Pamięć i zapominanie: trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3−4, s. 3−22.pl_PL
dc.contributor.authorEmailslawomir.kapralski@up.krakow.pl
dc.contributor.authorEmaildariusz.niedzwiedzki@uj.edu.pl
dc.contributor.authorEmailjacek.nowak@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.15.1.04
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.