Show simple item record

dc.contributor.authorGłowacki, Antoni
dc.date.accessioned2019-05-24T11:42:25Z
dc.date.available2019-05-24T11:42:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28633
dc.description.abstractThe article shows distinct types of religiosity coexisting in a Parisian catholic parish, as evident in differences in organization of the mass observed between three liturgical animators. The analysis of differences of religious preferences is especially pertinent in case of studies made in parishes, as they are often heterogenous communities due to the arbitrary (and not voluntary) assignment of their members. The analysis proposed in the article draws from Simmel’s theory of religion as well as from the actor-network-theory, in the paradigm of relational sociology, which aims to take into account the specifics of religious phenomena. Therefore, the main task is to represent crucial relation between believers and the spiritual realm. Preferences regarding liturgy are shown as resulting from different ways of conceptualizing relation between the faithful and their God.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia modele religijności występujące w paryskiej parafii katolickiej, rekonstruowane na podstawie różnic w organizacji mszy obserwowanych między trojgiem animatorów liturgicznych. Analiza różnic preferencji religijnych jest zagadnieniem szczególnie istotnym w przypadku badań parafii. Często są to wspólnoty wewnętrznie zróżnicowane, co wynika z arbitralnego (a nie dobrowolnego) przyporządkowania wiernych. Proponowana analiza odwołuje się do teorii religii Simmla oraz teorii aktora-sieci, sytuując się w nurcie socjologii relacyjnej, podkreślającej konieczność brania pod uwagę specyfiki zjawisk religijnych. W konsekwencji głównym zadaniem jest opisanie kluczowej dla nich relacji między wierzącymi a rzeczywistością duchową. Preferencje liturgiczne zostały opisane jako wynikające z odmiennego postrzegania centralnej dla katolicyzmu relacji między wiernymi a ich Bogiem.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – projekt nr 11H 12 0305 81 (umowa nr 0027/NPRH2/H11/81/2012) pt. „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, realizowany w latach 2012–2018 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectcatholicismen_GB
dc.subjectreligiosityen_GB
dc.subjectrelational sociologyen_GB
dc.subjectsociology of religionen_GB
dc.subjectFranceen_GB
dc.subjectkatolicyzmpl_PL
dc.subjectreligijnośćpl_PL
dc.subjectsocjologia relacyjnapl_PL
dc.subjectsocjologia religiipl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.title„Każdy przeżywa wiarę na swój sposób”. Modele religijności w paryskiej parafii katolickiejpl_PL
dc.title.alternative„To Each His Own Way to Live His Faith”. Models of Religiosity in Parisian Catholic Parishen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number116-134
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnoteAntoni Głowacki ukończył studia magisterskie w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w zakresie nauk o religiach i społeczeństwie. Specjalizuje się w socjologicznych i antropologicznych badaniach religii, szczególnie katolicyzmu we Francji i w Polsce. Doktorant Instytutu Socjologii UW.pl_PL
dc.referencesBéraud Céline (2007) Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français. Paris: Presses Universitaires de France.pl_PL
dc.referencesBleuzen Brigitte (2008) „Africains” en paroisses de banlieues. „Archives de sciences sociales des religions”, vol. 143, s. 215−234.pl_PL
dc.referencesBobineau Olivier (2006) Sociabilité et socialisation paroissiales: une comparaison franco-allemande. „Archives de sciences sociales des religions”, vol. 133, s. 93−114.pl_PL
dc.referencesCavalin Tangi, Viet-Depaule Nathalie (2012) La mission ouvrière : la justification religieuse d’un deplacement à gauche (19401955) [w:] Denis Pelletier, Jean-Louis Schlegel, red., À la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours., Paris: Éditions du Seuil, s. 123−156.pl_PL
dc.referencesCrossley Nick (2015) Relational sociology and culture: a preliminary framework. „International Review of Sociology”, vol. 25(1), s. 65−85.pl_PL
dc.referencesCzarnowski Stefan (1958) Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego [w:] Czarnowski Stefan, Kultura. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesDépelteau François (2015) Relational sociology, pragmatism, transactions and social fields. „International Review of Sociology”, vol. 25(1), s. 45−64.pl_PL
dc.referencesDianteill Erwan (2002) Pierre Bourdieu et la religion. Synthèse critique d’une synthèse critique. „Archives de sciences sociales des religions”, vol. 118, s. 5−19.pl_PL
dc.referencesDonati Pierpaolo (2015) Manifesto for a critical realist relational sociology. „International Review of Sociology”, vol. 25(1), s. 86−109.pl_PL
dc.referencesDuriez Bruno (2012) Action catholique rurale et ouvrière et engagement social : à distance de la politique [w:] Denis Pelletier, JeanLouis Schlegel, red., À la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours. Paris: Éditions du Seuil, s. 157−182.pl_PL
dc.referencesHałas Elżbieta, Donati Pierpaolo (2017) Introduction: Back to Relations in Themselves. „Stan rzeczy”, nr 1(12), s. 7−12.pl_PL
dc.referencesHervieu-Léger Danièle (1999) Le pelerin et le converti. La religion en mouvement. Paris: Flammarion.pl_PL
dc.referencesHervieu-Léger Danièle (2010) Le partage du croire religieux dans des sociétés d’individus. „L’année sociologique”, vol. 60, s. 41−62.pl_PL
dc.referencesLambert Yves (1985) Dieu change en Bretagne. La religion à Limerzel de 1900 à nos jours. Paris: Éditions du Cerf.pl_PL
dc.referencesLamine Anne-Sophie (2010) Les croyances religieuses: entre raison, symbolisation et expérience. „L’Année sociologique”, vol. 60, s. 93−114.pl_PL
dc.referencesLatour Bruno (2010) Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przełożyli Aleksandra Derra, Krzysztof Arbiszewski. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesLatour Bruno (2012) Enquête sur les modes d’existence. Paryż: La Découverte.pl_PL
dc.referencesMandes Sławomir, Rogaczewska Maria (2008) Parafia rzymsko-katolicka w środowisku lokalnym [w:] Joanna Kurczewska, red., Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 272–294.pl_PL
dc.referencesMol Annemarie (2002) The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham, London: Duke University Press.pl_PL
dc.referencesMooney Margarita (2006) The Catholic Bishops Conferences of the United States and France: Engaging Immigration as a Public Issue. „American Behavioral Scientist”, vol. 49(11), s. 1455−1470.pl_PL
dc.referencesMotak Dominika (2013) Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla. Kraków: Wydawnictwo Libron.pl_PL
dc.referencesPiette Albert (1999) La Religion de près. L’activité religieuse en train de se faire. Paris: Métaillé.pl_PL
dc.referencesPiwowarski Władysław (1969) Parafia katolicka jako grupa społeczna. „Zeszyty naukowe KUL”, nr 3(43), s. 43−52.pl_PL
dc.referencesPrandini Riccardo (2015) Relational sociology: a well-defined sociological paradigm or a challenging ‘relational turn’ in sociology?. „International Review of Sociology”, vol. 25(1), s. 1−14.pl_PL
dc.referencesVandenberghe Frederic (2010) Immanent Transcendence. On Georg Simmel’s Sociology of Religion. „Journal of Classical Sociology”, vol. 10, s. 5−32.pl_PL
dc.referencesVillemin Laurent (2006) La paroisse, les diocèses et les nouveaux mouvements. „Études”, tome 405, s. 635−646.pl_PL
dc.referencesVerter Bradford (2003) Spiritual Capital. Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu. „Sociological Theory”, vol. 21(2), s. 150−174.pl_PL
dc.contributor.authorEmaila.glowacki@is.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.15.1.07
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.