Show simple item record

dc.contributor.authorChoczyński, Marcin
dc.date.accessioned2019-05-24T11:43:23Z
dc.date.available2019-05-24T11:43:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28636
dc.description.abstractThe topic of this study is the social situation of a qualitative sociological study (an interview with a partially structured type with open questions), during which some elements of therapy can be distinguished in the general sense. The inspiration to make the thesis about the involuntary (largely unconscious) therapy (which can be called quasi-therapy) of people subjected to sociological interviews was their own research. I took them in July 2015, the participants were elderly people, residents of Warsaw. They concerned the stereotyping and linguistic categorization of the Jewish minority. This article presents the assumptions of qualitative interviews, reference to the definition of therapy, its similarities and differences with the sociological history. Conclusions and comparisons of both forms were presented in relation to the aforementioned own studies. In particular, they emphasized the real statements of the interlocutors, in which the role of conversation and conversation as well as their therapeutic function were raised. In conclusion, the collected arguments were summarized and the forms of logotherapy and resilience were referred to as examples of the therapeutic significance of the conversation. Thus, the main goal of the article was to confirm the role and meaning of a good relationship in sociological research.en_GB
dc.description.abstractTematem przewodnim niniejszego opracowania jest sytuacja społeczna jakościowego badania socjologicznego (wywiadu o typie częściowo ustrukturyzowanym z pytaniami otwartymi), podczas której można wyodrębnić pewne elementy terapii w znaczeniu ogólnym. Inspiracją do postawienia tezy o mimowolnej – w dużej mierze nieuświadomionej – terapii (która może być nazwana quasi-terapią) osób poddanych wywiadom socjologicznym były badania własne. Odbyłem je w lipcu 2015 r., uczestnikami były osoby starsze, mieszkańcy Warszawy. Dotyczyły one stereotypizacji i kategoryzacji językowej mniejszości żydowskiej. W niniejszym artykule przedstawiono założenia wywiadów jakościowych, odniesiono się do definicji terapii, jej podobieństw i różnic z wywiadem socjologicznym. Wnioski i porównania obu form zostały przedstawione w odniesieniu do wspominanych badań własnych. Zaakcentowano w nich przede wszystkim rzeczywiste wypowiedzi rozmówców, w których podnoszono rolę rozmowy i konwersacji oraz ich funkcję terapeutyczną. W konkluzji dokonano podsumowania zebranych argumentów i nawiązano do form logoterapii i rezyliencji jako przykładowych rodzajów terapeutycznego znaczenia rozmowy. Tym samym, potwierdzeniu uległ zasadniczy cel artykułu, jakim jest wskazanie roli i znaczenia dobrej relacji w badaniach socjologicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 4
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectquasi-therapyen_GB
dc.subjectpartially structured sociological interviewen_GB
dc.subjectquasi-terapiapl_PL
dc.subjectwywiad częściowo ustrukturyzowanypl_PL
dc.titleQuasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznympl_PL
dc.title.alternativeQuasi-Therapeutic Function of Semi-Structured Interview in Relation to own Research. The Role and Meaning of a Good Relationship in a Sociological Interviewen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number150-170
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Choczyński, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Politechnice Warszawskiej oraz ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na obszarach zmiany społecznej, kategoryzacji poznawczej oraz socjologii muzyki.pl_PL
dc.referencesAngrosino Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. Przełożyła Anna Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBeverly John (2009) Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny. Przełożyła Maria Świąkiewicz-Mośny [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 761−774.pl_PL
dc.referencesBoje David M., Tourani Nazanin (2012) Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania. Przełożyła Marta Höffner [w:] Dariusz Jemielniak, red., Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 215-241.pl_PL
dc.referencesBorucka Anna (2011) Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty badań [w:] Wioletta Junik, red., Resilience. Teoria – badania – praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. 11−28.pl_PL
dc.referencesBorucka Katarzyna M. (1992) Specyfika wywiadów kwestionariuszowych z chorymi na raka [w:] Zygmunt Gostkowski, red., Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom 9. Problemy humanizacji procesu badawczego. Warszawa: IFiS PAN, s. 142−159.pl_PL
dc.referencesCharmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesChase Susan E. (2009) Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. Przełożył Filip Schmidt [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15−55.pl_PL
dc.referencesChmielarczyk Wiktor (2016) Słowo – substytut leku? [w:] Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jakub Z. Lichański, Bibiana Mossakowska, red., Terapia słowem. Warszawa: Pani Twardowska, s. 25−33.pl_PL
dc.referencesEdwards Rosalind, Holland Janet (2013) What is qualitative interviewing? London – New Delhi – New York – Sydney: Bloomsbury.pl_PL
dc.referencesFlick Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFlick Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFontana Andrea, Frey James H. (2009) Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania. Przełożyła Marta Skowrońska [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 81−127.pl_PL
dc.referencesFrankl Viktor E. (2010) Wola sensu. Założenia i zastosowanie logo terapii. Przełożyła Aleksandra Wolnicka. Warszawa: Czarna Owca.pl_PL
dc.referencesFrederickson Jon (2014) Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej. Przełożyła Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. Gdańsk: Harmonia Universalis.pl_PL
dc.referencesGale Jerry (1992) When interviews are more therapeutic than therapy interviews. „The Qualitative Report” 1, No. 4 [dostęp: 12 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol1/iss4/3/pl_PL
dc.referencesGibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGlaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.pl_PL
dc.referencesGudkova Svetlana (2012) Wywiad w badaniach jakościowych [w:] Dariusz Jemielniak, red., Badania jakościowe. Metody i narzędzia t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 111−129.pl_PL
dc.referencesHutchinson Sally A., Wilson Margaret E., Wilson Holly Skodol (1994) Benefits of participating in research interviews. „Journal of Nursing Scholarship”, vol. 26(2), s. 161−164.pl_PL
dc.referencesJanus Edyta (2016) Terapia zajęciowa – podstawowe pojęcia [w:] Aneta Bac, red., Terapia zajęciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 15−26.pl_PL
dc.referencesJunik Wioletta (2011) Zjawisko rezyliencji – wybrane problemy metodologiczne [w:] Wioletta Junik, red., Resilience. Teoria – badania – praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. 47−65.pl_PL
dc.referencesJuszczyk Stanisław (2013) Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Mirosława, Olejnik Iwona, Springer Agnieszka (2013) Badania jakościowe – metody i zastosowania. Warszawa: CeDeWu.pl_PL
dc.referencesKaufmann Jean-Claude (2010) Wywiad rozumiejący. Przełożyła Alina Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesKaźmierska Kaja (2016) Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek, red., Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 61−72.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKowalewicz Kazimierz (2016) Narracje autobiograficzne – zagrożenie – zaradność, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek, red., Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 155−175.pl_PL
dc.referencesKulis Aleksandra (2017) Wprowadzenie do terapii zajęciowej osób starszych, [w:] Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-Reichmann, red., Terapia zajęciowa w geriatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 37−52.pl_PL
dc.referencesKvale Steinar (2004) InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.pl_PL
dc.referencesKvale Steinar (2010) Prowadzenie wywiadów. Przełożyła Agata Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLeźnicka-Łoś Agnieszka (2012) Podstawy terapii psychoanalitycznej. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.pl_PL
dc.referencesŁodej-Sobańska Wiesława (2011) Analityczna psychoterapia grupowa [w:] Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek, red., Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, s. 125−147.pl_PL
dc.referencesMossakowska Bibiana (2016), Terapia słowem [w:] Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jakub Z. Lichański, Bibiana Mossakowska, red., Terapia słowem. Warszawa: Pani Twardowska, s. 22−24.pl_PL
dc.referencesMrozowicki Adam, Li-chuan Liuhuang (2012) Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (The Biographic-Narrative Interpretive Method, BNIM) [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, s. 43−45.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2012) Wywiad narracyjny (Narrative interviews) [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, s. 329−331.pl_PL
dc.referencesNowak Stefan (2007) Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesParker Ian (2005) Qualitative psychology: introducing radical research. New York: McGraw-Hill Education.pl_PL
dc.referencesPrawda Marek (1989) Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze). „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81−98.pl_PL
dc.referencesRapley Tim (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSawiński Zbigniew (1992) Zasady doboru osób w badaniu, [w:] Paweł Daniłowicz i in., red., Podręcznik socjologicznych badań ankietowych. Ankieter w procesie badawczym. Warszawa: IFiS PAN, s. 27−42.pl_PL
dc.referencesSoroko Emilia (2015) Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 20, nr 4, s. 514−535.pl_PL
dc.referencesSilverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper i Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego (2003) Stanisław Dubisz, red., t. 3, 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRogers Carl R. (1991) Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Przełożyły Anna Dodziuk i Elżbieta Knoll. Wrocław: Thesaurus Press.pl_PL
dc.referencesRubin Herbert J., Rubin Irene S. (1997) Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. Przełożył Marcin Ciechomski [w:] Leszek Korporowicz, red., Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 201−222.pl_PL
dc.referencesWachowiak Anna (2008) Wstęp [w:] Anna Wachowiak, red., Socjologia jako społeczna terapia. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5−7.pl_PL
dc.referencesWilliams J. Allen, Jr. (1964) Interviewer – respondent interaction. A study of bias in the information interview. „Sociometry”, vol. 27, no. 3, s. 338−352.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.choczynski@uksw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.4.08
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.