SPIS TREŚCI - CONTENT

  ARTYKUŁY

 1. Nadanie miejscowości tytułu Miejsca Dziedzictwa Światowego UNESCO: transformacje przestrzeni turystycznych z perspektywy mieszkańców - UNESCO World Heritage Site Designation: Transforming Tourism Spaces. A Site Communtty’s Perspective
  E. Wanda George
 2. Irlandzki turyzm genealogiczny w zglobalizowanym świecie: analiza współczesnych trendów w hrabstwie Galway - Irish Genealogy Tourism in a Globalised World: An Analysis of Contemporaiy Trends in County Galway
  Marta Gregelyova, Mark McMacarthy, Monica Nielsen
 3. Odbudowa turystyki w Serbii. Rola wolontariatu w Wojwodinie - Restoring Tourism in Serbia: The Role Played by Voluntereeing in Vojvodina
  Tamara Klicek, Zelida Breda
 4. Zastosowanie reguł asocjacji i sekwencji zdarzeń do analizy działalności inwestycyjnej gospodarstw agroturystycznych - Association and Sequence Rules of Events in an lnvestment Analysis of Agrotourism Farms
  Mirosława Lasek, Ewa Nowak, Marek Pęczkowski
 5. Rola różnych konceocji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego - The Role o f Different Tourism Concepts and Forms in the Pursuance of Sustainable Development Goals
  Agnieszka Niezgoda
 6. SPRAWOZDANIA

 7. Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS: Miejsca odwiedzane ponownie. Perspektywy rozwoju i zarzadzania obszarami turystycznymi", Viana do Castelo (Portugalia), 5-7 w rześnia 2007 r. - Report from the Annual ATLAS Conference: ‘Destinations Revisited. Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas’, Viana do Castelo (Portugal), 5th-7th September 2007
  Robert Wiluś
 8. XXIII seminarium terenowe Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Rochna, 20-22 września 2007 r. - The 23nd Seminar 'Research Workshop on the Geography of Tourism’, Rochna, 20th-22nd September 2007
  Robert Wiluś
 9. Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS: Sprzedawać czy opowiadać? Paradoksy w turystyce, kulturze oraz dziedzictwie”, Brighton, 2-4 lipca 2008 r.” - Raport from the Annual ATLAS Conference: 'Selling or Telling? Paradoxes in Tourism, Culture and Heritage, Brighton, 2nd-4th July 2008
  Robert Wiluś
 10. Recenzje - Reviews

 11. Turystyka, Włodzimierz Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 541 ss. - Tourism, Włodzimierz Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 541 pp.
  Elżbieta Dziegieć
 12. Przedsiębiorstwo turystyczne, Andrzej Rapacz, Difin, Warszawa 2007, 280 ss. - The Touiism Enterprise, Andrzej Rapacz, Difin, Warszawa 2007, 443 pp.
  Jacek Kaczmarek
 13. Geografia turyzmu - podręcznik, A.J. Aleksandrowa, red., Wydawnictwo „Knorus", Moskwa 2008, 592 ss. - Tourism Geography - Tekst Book, A.J. Aleksandrova, ‘Knorus', Moskwa 2008, 592 pp.
  Bogdan Włodarczyk
 14. Psychologia turystyki, Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 152 ss. - The Psychology of Tourism, Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 152 pp.
  Joanna Kowalczyk-Anioł

Recent Submissions