Show simple item record

dc.contributor.authorGreta, Marianna
dc.date.accessioned2019-09-16T06:36:48Z
dc.date.available2019-09-16T06:36:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGreta M., Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-852-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-852-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30139
dc.descriptionCel główny opracowania dotyczy euroregionów, ale tych nie da się oddzielić od polityki regionalnej, jej celów i instrumentów. Autorka umiejętnie łączy te zagadnienia i przedstawia politykę regionalną łącznie z jej instrumentami organizacyjnymi i finansowymi w kontekście euroregionalnym, czego nie czyni się w powszechnie dostępnych, standardowych opracowaniach. Wart podkreślenia jest też fakt przedstawienia perspektywicznej (już niedługo) polityki regionalnej na okres 2014-2020 wraz z jej nowym instrumentem finansowym „Łącząc Europę” oraz jego euroregionalnym ukierunkowaniem. Zawarto tu również nową filozofię wsparciową starych instrumentów funduszowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności) w kontekście trzech wzrostów (inteligentnego, zrównoważonego i integracji społecznej) określonych w Strategii Europa 2020 i służących euroregionom. Stanowi to nowe ujęcie, jeszcze nierozpowszechnione w literaturze przedmiotu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectregionpl_PL
dc.subjecteuroregionpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectRada Europypl_PL
dc.subjectpolityka regionalnapl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnegopl_PL
dc.subjectEuropejski Fundusz Spójnościpl_PL
dc.subjectEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichpl_PL
dc.subjectEuropejski Fundusz Rybackipl_PL
dc.subjectEuropejska Współpraca Terytorialnapl_PL
dc.subjectklasterpl_PL
dc.titleEuroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number288pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.referencesAsheim B.T.: Flexible specialization, industrial districts and small firms: a critical appraisal [w:] H. Ernste, V. Meier (wyd.), Regional Development and Contemporary Industrial Response: Extending Flexible Specialization, Belhaven, London 1992pl_PL
dc.referencesBajko Z., Jóźwik B., Szewczak M. (red.): Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007– 2013, Wyd. KUL Lublin 2008pl_PL
dc.referencesBarański D.: Słubice: Zostań obywatelem i wyborcą Slubfurtu, http://miasta.gazeta.pl/gorzow/pl_PL
dc.referencesBarca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A placed-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April 2009pl_PL
dc.referencesBiehl D.(red..): Bestimmungsgrűnde des regionalen Entwicklungspotentials – Infrastruktur, Agglomeration und sektorale Wirtschaftstsruktur, Tűbingen 1975pl_PL
dc.referencesBiehl D.: The Role of Infrastructure in a Regional Development [w:] Vickerman R. W.: Infrastructure and Regional Development, London 1991pl_PL
dc.referencesBlakely E. J., Bradshaw T. K.: Planning Local Economic Development, 3rd edition, SAGE Publications 2002pl_PL
dc.referencesBörzel T.: States and Regions in the European Union: Institutional Adaptation in Germany and Spain, Cambridge University Press, Cambridge 2003pl_PL
dc.referencesBrezis E. Krugman P. R., Tsiddon D.: Leapfrogging in International Competition: A Theory of Cycles in National Technological Leadership, American Economic Review Nr 83/1993pl_PL
dc.referencesCommission staff working document accompanying the communication from the Commission to the European Parlament and the Council, taking stock of the European Neighbourhood Policy, SEC (210)513pl_PL
dc.referencesConstantinesco V.: Le protocole sur l’application des principles de subsidiarité et de proportionnalité, Revue Trimestrielle du Droit Euroéen nr 4 1997pl_PL
dc.referencesCourle C., Pecqueur B., Soulage B.: Industrie et Dynamique de Territories, Revue d’Economie Industrielle Nr 64/1995pl_PL
dc.referencesDehousse R., Deloche-Gaudez (red.): Comment l’Europe s’adapte, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 2006pl_PL
dc.referencesDicken P., Peck J., Tickell A.: Unpacking the global [w:] Lee R., Wills J. (wyd.), Geographies of economies, Arnold, London 1997pl_PL
dc.referencesEmmert F.: Prawo europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesEnright M.: Regional Clusters and Economic Development: A research Agenda [w:] Staber U., Schaefer N., Sharma B., Business Networks: prospects for Regional Development, Walter de Gruyter, Berlin 1996pl_PL
dc.referencesFlorida R.: Toward the Learning Regions, Futures Vol. 29, 2004pl_PL
dc.referencesGerling K., Schmidt K-D.: Emerging East-West Corporate Networks in Central European Border Regions: Some Theoretical Arguments and stylized Facts, Kieler Arbeitspapier Nr 852, Institut fűr Weltwirtschaft, Kiel 1998pl_PL
dc.referencesGiersch H.: A European Look at the World Economy. The 12th Annual William K. McInally Memorial Lectures, Ann Arbor 1978pl_PL
dc.referencesGillespi A., Richardson R., Cornford J.: Regional Development and the New Economy, EIB Papers Nr 6, 2001, European Investment Bank, Luxembourg 2001pl_PL
dc.referencesGrabher G.: The weakness of strong ties. The lock-in of regional development in the Ruhr area [w:] Grabher G. (red.), The embedded fi rm. On the socio-economics of industrial networks, Routledge, London, New York 1993pl_PL
dc.referencesGreta M. : Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesGreta M., Kowalski J.: Polityka regionalna Unii Europejskiej w perspektywie wyzwań Strategii Europa 2020, [w:] Wołkonowski J. (red.): Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, fi lia w Wilnie, UAB BMK Leidyka, Wilno 2012pl_PL
dc.referencesGreta M.: Institutional, Legal and Financial Aspects of the Functioning of Euroregions and Their Activity in the Youngest Polish Euroregions and Well as in the Oldest one: Bialowieza Forest, Szeszupa, Lyna-Lava and Neisse, Technical University of Lodz, Lodz 2011pl_PL
dc.referencesGreta M.: Kasperkiewicz W.: Podstawy integracji europejskiej. Od Traktatu Rzymskiego do Amsterdamskiego, Absolwent, Łódź 1999pl_PL
dc.referencesGreta M.: Lewandowski K.: Unia Europejska jako system wieloszczeblowego zarządzania, Gospodarka w praktyce i w teorii, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Nr 2 (22)/2008pl_PL
dc.referencesGreta M.: Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa – aktywność Ukrainy, [w:] B. Jóźwik, M. Sągan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, Instytut Środkowo-Wschodniej, Lublin 2011pl_PL
dc.referencesGreta M.: Transborder Cooperation, Euroregion and EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected Examples of Polish Euroregions), Technical University of Lodz, Lodz 2008pl_PL
dc.referencesHakasson H.: Corporate Technological Behavior – Cooperation Networks, London, New York 1989pl_PL
dc.referencesHall R., Smith A., Hall L., Tsoukalis A. L.: Competitiveness and cohesion in EU policies, Oxford University Press, Oxford 2001pl_PL
dc.referencesJacobs D., Man A.P.: Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: a menu approach, technology Analysis and strategic Management, vol. 8, no 4, 1996pl_PL
dc.referencesJankowska A., Kierzkowski T., Knopik R.: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesKeating M.: The New Regionalism In Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Edward Elgar, Cheltenham 1998pl_PL
dc.referencesKempe I.: A New Östpolitik? Prioritters and Realites of Germany’s EU Council Presidency, CAP Policy Analysis No 4 August 2007pl_PL
dc.referencesKrieger-Boden C.: Die räumliche Dimension in der Wirtschaftstheorie. Ältere und neuere Erklärungsansätze, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 1995pl_PL
dc.referencesKrugman P. R.: Geography and trade, London, Leuven 1991pl_PL
dc.referencesKundera J., Szmyt W.: Leksykon polityki regionalnej UE, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesLazerson M.: Factory of Putting – out? Knitting networks in Modena, [w:] Grabher G.: The Embedded Firm, London, New York 1993pl_PL
dc.referencesLearner E.E., M. Stopper M.: The Economic Geography of the Internet Age, NBER Working Papers, Nr 8450, 2001pl_PL
dc.referencesLeonardi R.: Convergence, Cohesion and Integration In the European Union, Macmillan 1995, s. 2–7pl_PL
dc.referencesLundvall B.A., Johnson B.: The Learning Economy, Journal of Industry Studies Nr 1, 1994pl_PL
dc.referencesMaillet P.: Subsidiarité quel contenu, quelle ampleur, quelle portée? Une vision économique [w:] Maillet P. (red.): Trois défi s de Maastricht: convergence, cohesion, subsidiarité, L’harmattan, Paris 1993pl_PL
dc.referencesMakaro J.: Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007pl_PL
dc.referencesMaliszewska-Nienartowicz J.: Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, Sprawy Międzynarodowe nr 3, 2007pl_PL
dc.referencesMaskell P.: Towards Knowledge-based Theory of Geographical Clusters, Industrial and Corporate Change, vol. 10, number 4, 2001pl_PL
dc.referencesMathijsen P.: Subsydiarność w praktycznym funkcjonowaniu organów wspólnotowych, [w:] Milczarek D.: Subsydiarność, CEDEWU Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesMichałowski G.: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (Studia Europejskie), Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesMowbray A.: Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, Oxford, University Press, Oxford 2007pl_PL
dc.referencesMync A., Szul R.: Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesNeal L.: The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press 2007pl_PL
dc.referencesPorter M.: Clusters and Competition: New Agenda for Companies, Governments and Institutions [w:] Porter M., On Competition, Harvard Business review Book, Boston 1998pl_PL
dc.referencesPotulska K., Potulski J.: Współpraca transgraniczna. Podstawy prawne i formy istnienia euroregionów na granicach Polski [Publikacja elektroniczna, Serwis internetowy 2p.pl Samorząd, 2002pl_PL
dc.referencesReichmann E. (red.), Szersza Europa i nowa Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesRomer P. R.: Increasing Returns and long Run Growth, Journal of Political Economy nr 94/1986; R.E. Lucas, On the mechanics of Economic Development, Journal of monetary Economics Nr 22/1998pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X.: Lecture Notes on Economic Growth, Working Paper Nr 3563, National Bureau of Economic Research, Cambrige 1990pl_PL
dc.referencesSaxenian A.: Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge, London 1994pl_PL
dc.referencesSchmitt M.: L’energence de rěgionalisme coopěratif en Europe, Edicions Universitaires Fribourg, Fribourg 2002pl_PL
dc.referencesScott A.J.: New Industrial Spacer, Pion, London 1988pl_PL
dc.referencesSkawiński F.: Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesSkorulska J.: Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Naruszewicz S.(red.), Fundusze strukturalne w polityce regionalnej Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005pl_PL
dc.referencesStopper M., The Regional Word: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press, New York 1997pl_PL
dc.referencesStopper M., Walker R.: The Capitalist Inperative. Territory, Technology and Industrial Growth, Basil Blackwell, New York 1989pl_PL
dc.referencesŚwieżak P.: Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy, Bezpieczeństwo Narodowe nr 1–2, 2007pl_PL
dc.referencesSzumski S.: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (Studia Europejskie), Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesTarschys D.: Reinventing cohesion. The Future of European Structural Policy, Swedish Institute for European Policy Studies, Report No. 17, Stockholm 2003pl_PL
dc.referencesTobndle G.: Can UE’s Cohesion Policy Achieve Convergence? Working Papers: Research Institute European Affairs 9, Wien 1995pl_PL
dc.referencesTomaszewski T.: Regiony w procesie integracji europejskiej, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesUryga J., Magielski W., Bienias I.: Środki unijne – klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesVandersander G.: Droit des Communaités européennes, Presses Universitaires de Bruxelles, vol. 1, Bruxelles 1999pl_PL
dc.referencesWarlegh A. : The Committee of Regions, London European Research Centre, London 2002pl_PL
dc.referencesWintjes R., Hollanders H.: Innovation pathways and Policy challenges at the regional level: smart specialization, UNU-MERIT Working Papers 2011–027, Maastricht Economic and social Research Institute on Innovation and Technology, UNU-MERIT Maastricht Graduate School of Governance MGSoG, Maastricht 2011pl_PL
dc.referencesWojtaszczyk K.A. (red.): Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWysokińska Z.: Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na Jednolitym Rynku Europejskim w dobie globalizacji gospodarki [w:] Wysokińska Z., Witkowska J. (red.), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2004pl_PL
dc.referencesZdanowicz M.(red.), Dubowski T. (red.), Piekutowska A. (red.): Partnerstwo Wschodnie: wymiary realnej integracji, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010pl_PL
dc.referencesCompetitiveness and cohesion: trends in the regions, European Commission, Luxemburg 2003pl_PL
dc.referencesDecyzja Komisji Europejskiej 189/2007pl_PL
dc.referencesDecyzja Komisji Europejskiej 595/2006pl_PL
dc.referencesDecyzja Komisji Europejskiej 796/2006pl_PL
dc.referencesDecyzja Rady z dnia 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE);pl_PL
dc.referencesEuropean Governance. A White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2001pl_PL
dc.referencesEuropean Regional and Urban Statistics Guide 2010, Publikacja Unii Europejskiej, Luxemburg 2010pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (nowelizacja), Gronau 07.10.2004pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej 124/1994, poz. 607pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji Europejskiej – Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemupl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji Europejskiej – Łącząc Europę – nowa bazowa sieć transportowa UEpl_PL
dc.referencesKonwencja Madrycka z 1980 roku dostępny w dokumentacji i materiałach Komisji Europejskiej, Dziennik Ustaw poz. 268pl_PL
dc.referencesKwalifi kowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wytyczne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMateriały Instytutu Badań nad Gospodarką, „Polityka wspierania klastrów”pl_PL
dc.referencesMateriały Komisji Europejskiej – Polityka spójności 2014–2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011pl_PL
dc.referencesMateriały Komisji Europejskiej pt.: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 03.03.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostatecznapl_PL
dc.referencesMateriały Konferencyjne NT.: The Implementation of Territorial Cooperation in the European Union, Komitet Regionów, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesMateriały Konferencyjne SERG (konferencje roczne w różnych euroregionach)pl_PL
dc.referencesPraktyczny Przewodnik współpracy transgranicznej LACE, wyd. 2, Komisja Europejska, 1997pl_PL
dc.referencesRaport na temat spójności „Investing in Europe’s future” Komisja Europejskapl_PL
dc.referencesRaport Polska 2011 „Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”, Warszawa 2011 (tektura całego tekstu), Ministerstwo Rozwoju Regionalnegopl_PL
dc.referencesReport The Committee of the Regions and the implementation and monitoring of the principles of subsidiary and proportionality in the light of the Constitution of Europe, Committee of the Regions Luxemburg OOPEC 2006pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 rokupl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i rady nr 1784/1999pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji Europejskiej (Regulation) (EC) No 1059/2003)pl_PL
dc.referencesRozporządzenie nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006pl_PL
dc.referencesRozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006pl_PL
dc.referencesRozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. o EUWT.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku, które uzupełniło Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwapl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwapl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 rokupl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 951/2007pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 951/2007pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Europejskiej 1083/2006pl_PL
dc.referencesRozporządzenie WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnegopl_PL
dc.referencesStatut Rady Europy z 5 maja 1949 rokupl_PL
dc.referencesTraktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczejpl_PL
dc.referencesTraktat Wspólnoty Europejskiejpl_PL
dc.referencesWniosek dotyczący Rozporządzenia PE i Rady (WE) zmieniający Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1082/2006 z 5 lipca 2006 r. o EUWT – propozycja z dnia 11 października 2011 rpl_PL
dc.referenceshttp://bip.mg.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Funduszepl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_en.html#pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/inforegiopl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/funds/efrror/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional:policy/funds/procf/cf_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/cources/docoffic/official/regulation/poff/2014/proposals/regulation2014_ leaffet_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/carte/cartes_en.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/images/pdf/int3a_eur15_a4p.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag19/mag19_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/pdf/mag14_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_ pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/pdf/URBAN12_a3_final_3c.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfnpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional-policy/consultation/5cr/index_en.cfmpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/transport/index_en.htm_for_core_network_maps_national_maps_projects_listspl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/0703_enpi_figures_en.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eupl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eupl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_ structures_eupl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/institutions/consultative/cor/index-pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://funduszestrukturalne.gov.pl/PODSTAWY+WSPARCIA+WSPOLNOTY/polityka+spojnopl_PL
dc.referenceshttp://prawoipartnerstwo.pl/stara/publikacje/Wspolpraca.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://lukdan.vxm.pl/karpacki/istota_wspolpracy_transgranicznej.html#barierypl_PL
dc.referenceshttp://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/FC93288F31C65E09C12504500448E7D/$fi le/eog/PDFpl_PL
dc.referenceshttp://www.2p.pl/nn/samorzad/raporty.euroreg.html#Toc681429pl_PL
dc.referenceshttp://www.bsrinterreg.net/programme.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.coe.intpl_PL
dc.referenceshttp://www.coe.org.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.eib.org/projects/topics/cohesion_and_convergence/index.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.euroregion-silesia.pl/files/strony/Euroregiony-w-Polsce.jpgpl_PL
dc.referenceshttp://www.fundusze_strukturalne.gov.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.euroregion-silesia.cz%2Fdownload.php%3Fid%3D262&ei=uUNOUaa tJtGL4gSbiYHoBA&usg=AFQjCNHoFLAXUXVLbCZOm-nJEeWIp-jIgA&bvm=bv.44158598,d.bGEpl_PL
dc.referenceshttp://www.h6oc.ostrowiec.pl/my,NUTS.HTML;pl_PL
dc.referenceshttp://www.interreg.gov.pl/20072013/instrument+sasiedztwa/pl_PL
dc.referenceshttp://www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIB/INTERREG+IIIB+CADSES/pl_PL
dc.referenceshttp://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=310pl_PL
dc.referenceshttp://www.mswia.gov.pl/portal/pl/234/3396/Mechanizm_Finansowy_EOG_i_Norweski_Mechanizm_ Finansowy.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.polemb.se/polen-se/weblankar.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.ukie.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.are_regions_europe_orgpl_PL
dc.referenceswww.ec.europa.eu/regionalpolicy/index pl.cfmpl_PL
dc.referenceswww.funduszestrukturalne.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.mapadotacji.gov.plpl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskie_Unii_Europejskiejpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/inforegiopl_PL
dc.referenceshttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/depa/dv/depa_20100610_09b_depa_20100610_09b_en.pdfpl_PL
dc.referenceswww.clubdeidiscreti.it/uknews16.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://interreg.gov.pl/20072013/instrument+sąsiedztwapl_PL
dc.referenceshttp://slubfurt.fundacjacp.org/pl/slubfurt/index.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/POWT_Region_Morza_Baltyckiego_2007_13.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.baltc-cooperation.eu/mediabig/3239A.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/depa_20100610_06e_/depa_20100610_06e_en.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.cap.lnu.de/download/2007/CAP_Policy_Analysis_2007_04.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Litwa.aspxpl_PL
dc.referenceshttp://www.ewz.euv-frankfurt-o.de/DPDMZ/html_pl/g_slub_pl.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.forum-grenzstaedte.net/pl/970.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.forum-grenztaedte.net/pl/415.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.gubin.pl/content.php?mod=sub&cms_id=97&lang=pl&p=p4&s=s4pl_PL
dc.referenceshttp://www.karpacki.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://www.karpacki.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/pl_PL
dc.referenceshttp://www.lietuva-polska.eu/index.php?1409914321pl_PL
dc.referenceshttp://www.slubice.pl/?a=temat&irl=8pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/latvia/factsheets/pdf/fact_lv/en.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.ukrstatt.gov.uapl_PL
dc.referenceshttp://eu.baltic.net/pl_PL
dc.referenceshttp://www.lietuva-polska.eu/index.php?1409914321pl_PL
dc.referenceshttp://www.pwste.edu.pl/images/editor/Clipboard01.jpgpl_PL
dc.referenceshttp://archiwum-ukiepolskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C31256E- 86004711F1/$file/karta.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://archiwumukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/8D36E053993B739C1256E-3005EEB01?Open&RestrictToCategorypl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-852-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe