Show simple item record

dc.contributor.authorSamborska-Kukuć, Dorota Karolina
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:09Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30609
dc.description.abstract   pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.titleKilka komentarzy do wspomnień Józefa Zajączkowskiego (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach)pl_PL
dc.title.alternativeSome commentaries on memories of Józef Zajączkowski (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number233-247
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.contributor.authorBiographicalnoteUr. w roku 1966 w Tarnobrzegu. Absolwentka łódzkiej polonistyki. Po uzyskaniu – w roku 1991 – magisterium z literatury współczesnej, wzorem tradycji dawnych nauczycieli akademickich pracowała przez 10 lat w szkolnictwie średnim. Studia doktoranckie rozpoczęła, pracując jeszcze zawodowo, w roku 1999 i zakończyła po 2 latach 26.10. 2001 r. obroną dysertacji Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku. Na Uniwersytecie Łódzkim została zatrudniona od 1.02. roku następnego. Habilitację – z wyróżnieniem Rady Wydziału – uzyskała 8.01.2010 r. na podstawie rozprawy Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany przez Prezydenta RP w dniu 9.05.2018 r. Od kwietnia tegoż roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ. D. Samborska-Kukuć jest historykiem literatury, kresoznawcą, genealogiem, biografem. Zajmuje się – jako literaturoznawca – przede wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi (Białoruś, Inflanty) oraz – jako genealog – rekonstruowaniem i korygowaniem biografii głównie postaci i rodzin związanych z literaturą. Współpracuje z Polskim Słownikiem Biograficznym, jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Opublikowała dotąd 11 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Wypromowała 3 doktorów i 40 magistrów. W 2010 r. wybrana przez studentów na Najlepszego Wykładowcę Wydziału Filologicznego; wyróżniana wielokroć nagrodami naukowymi JM Rektora UŁ (w tym trzykrotnie I stopnia) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.pl_PL
dc.referencesArchiwum Archidiecezji w Częstochowie, USC Biała, akt nr 48 z roku 1834.pl_PL
dc.referencesArchiwum Narodowe w Krakowie [ANK], USC Kraków / parafia św. Mikołaja, akt nr 67 z roku 1817, akt nr 105 z roku 1819. USC Kraków / parafia św. Floriana, akt nr 34 z roku 1844, akt nr 154 z roku 1844, akt nr 185 z roku 1845.pl_PL
dc.referencesUSC Proszowice, akt nr 11 z roku 1848.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Częstochowie, USC Krzepice, akt nr 1 z roku 1834.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], Akta tyczące szkoły elementarnej we wsi Chocianowice, sygn. 101, k. 265–312.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Borszewice, akt nr 24 z roku 1839.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Dobra, akt 29 z roku 1863.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Kazimierz, akt nr 11 z roku 1855, akt nr 28 z roku 1857, akt nr 18 z roku 1859.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Łódź/parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, akt nr 3451 z roku 1900, akt nr 55 z roku 1862, akt numer 158 z roku 1897, akt nr 55 z roku 1864, akt nr 52 z roku 1863, akt nr 106 z roku 1863, akt nr 128 z roku 1863.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Wieluń, akt nr 16 z roku 1854.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Zgierz, akt nr 143 z roku 1861, akt nr 8 z roku 1895.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie, USC Kazimierz Biskupi, akt nr 93 z roku 1827.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Siedlcach, USC Kałuszyn, akt nr 86 z roku 1838.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Andrzeja, akt nr 50 z roku 1843, akt nr 334 z roku 1832, akt 364 z roku 1830, akt nr 51 z roku 1832, akt nr 445 z roku 1893.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Krzyża, akt nr 740 z roku 1854, akt nr 686 z roku 1828.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Jana, akt nr 19 z roku 1826.pl_PL
dc.references„Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 5.pl_PL
dc.referencesBarszczewska A., Nurty walki. Udział Łodzi i okręgu łódzkiego w ruchach narodowowyzwoleńczych 1795–1864, Łódź 1971.pl_PL
dc.referencesBellina S. [W. Jaworski], Notatki o powstaniu w łęczyckim powiecie, [w:] Polska w walce, wybór A. Giller, Paryż 1868, s. 219–245.pl_PL
dc.referencesBukowski J., Wartość poznawcza dokumentów pamiętnikarskich, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, t. II, nr 4, s. 88–100.pl_PL
dc.referencesCieński A., Interpretacja dzieła pamiętnikarskiego, [w:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979, s. 287–296.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Pamiętniki jako źródło dla historyka nowożytnego, „Pamiętni-karstwo Polskie” 1972, t. II, nr 2, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. V, Kraków 1880.pl_PL
dc.referencesHerbst S., Pamiętnik i relacja jako źródła do historii wojskowości, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, t. II, z. 2, s. 8–10.pl_PL
dc.referencesJadczyk K., Kita J., Nartonowicz-Kot M., Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i Materiały, Łódź 2014.247pl_PL
dc.referencesJadczyk K., Ks. Józef Czajkowski – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi i dowódca partii powstańczej w 1863 roku w regionie łódzkim. Nieznane szczegóły z życiorysu, „Rocznik Łódzki” 2015, t. LXIII, s. 187–195.pl_PL
dc.referencesManikowski H., Powstanie styczniowe 1863–1864 r. w powiecie łęczyckim, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. VIII, cz. 2, s. 151–202.pl_PL
dc.referencesManikowski H., Walki wyzwoleńcze w Łęczyckiem w latach 1863–1864, „Ziemia Łęczycka” 1964, s. 117–140.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, Warszawa 1957, s. 538–546.pl_PL
dc.referencesMuszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy, „Strzelec” 2005, nr 1, s. 5.pl_PL
dc.referencesPamiętnik Jana Podkowy, weterana z 1863 roku, „Gazeta Łódzka” 1916, R. V, nr 230, s. 2, nr 231, s. 2.pl_PL
dc.referencesPamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII–XX wiek), red. K. Karolczak, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesPaul S., O naukowym użytkowaniu dokumentów autobiograficznych, przekł. K. Ra-dziwiłł, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1976, nr 1/4, s. 97–113.pl_PL
dc.referencesPłażewski I., Dzieje polskiej fotografii, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSamborska-Kukuć D., Próba restytucji biografii. Maria Piotrowiczowa w świetle dokumentów, „Rocznik Łódzki” 2017, t. LXVII, s. 27–49.pl_PL
dc.referencesSzewera T., Ostatni gest pani Marii, [w:] K. Frejdlich, Uśmiech Ariadny. Antologia reportażu łódzkiego, Łódź 1973, s. 296–311.pl_PL
dc.referencesŚmiałowski J., Radziejowski Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 63.pl_PL
dc.referencesWaszkiewicz L., Józef Dworzaczek – lekarz powstaniec, „Ziemia Łęczycka” 1959, nr 2, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesWaszkiewicz L., Początek powstania 1863 roku w Łodzi. Wymarsz pierwszej partii, „Łódź w ilustracji”. Dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” 1935, nr 3, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesWojtkowiak Z., O klasyfikacji interpretacji pamiętników. Uwagi i propozycje, „Studia Źródłoznawcze” 1980, t. XXV, s. 163–177.pl_PL
dc.referencesWojtyński J., Łódź wobec roku 1863, „Słowo Katolickie” 1937, nr 8, s. 132.pl_PL
dc.referencesZajączkowski J., Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach, [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 111–167.pl_PL
dc.referencesZiemnicki J.A., Zagadka Józefa Sawickiego: epizod z dziejów powstania styczniowego w Łęczyckiem, „Przegląd Historyczny” 1975, t. LXVI, z. 2, s. 273–281.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildorota.samborska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.10
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.