Show simple item record

dc.contributor.authorLesiakowski, Krzysztof
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:24Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30624
dc.description.abstractHistorical Institute (IH) of University of Lodz was established on 24 June 1948. The first years of its activity took place during the Stalinism period. The stuff and students were subjected to propaganda and were engaged in different political actions. Researches and didactics were imposed into methodology of Marxism-Leninism. The students of IH articulated their objection towards such practices in 1956 and therefore in next years, took place many positive changes. One of them was the possibility of making trips to archives and libraries in western countries. Unfortunately, in 1968 the Institute experienced many political upheavals. The consequences of anti-Semitic campaign, which were then set off, was dismissal from work and emigrating from Poland of four employees of IH. During next years, functioning of the Institute and life of the students were subjected to strong political pressure again. Its expression were e.g. working- -class practices of first year students. The situation in the Institute changed only when in 1980 Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” was created. The students and employees started to fight for their issues. The former ones took part in nearly month-long sit-down strike (January–February 1981). After the introduction of martial law two students were interned, besides the stuff and students were forbidden to conduct any independent activities. Some of them however got engaged in underground activity. The legal activity started again only in May 1988. In this time the students government on the IH was created. The students and employees joined into the transitions which took place in 1989. One of adjuncts became even the Member of Parliament (so-called contractual Parliament).en_GB
dc.description.abstractInstytut Historyczny (IH) Uniwersytetu Łódzkiego został utworzony 24 czerwca 1948 r. Pierwsze lata jego działalności przypadły na okres stalinizmu. Kadra i studenci zostali wtedy poddani propagandzie i byli angażowani w różne akcje polityczne, a badaniom i dydaktyce narzucono metodologię marksistowsko-leninowską. Swój sprzeciw wobec tych praktyk studenci IH wyrazili w 1956 r. i dlatego w kolejnych latach nastąpiło wiele korzystnych zmian. Jedną z nich była możliwość wyjazdów pracowników do archiwów i bibliotek w krajach zachodnich. Niestety w 1968 r. Instytut doświadczył wielu politycznych wstrząsów. Następstwem uruchomionej wtedy kampanii antysemickiej było zwolnienie z pracy i wyjazd z Polski czterech pracowników IH. W kolejnych latach funkcjonowanie Instytutu i życie studentów ponownie poddano silnej presji politycznej. Jej wyrazem były np. obowiązkowe praktyki robotnicze dla studentów I roku. Dopiero gdy w 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Instytucie sytuacja się zmieniła. Studenci i pracownicy zaczęli walczyć o swoje interesy. Ci pierwsi uczestniczyli nawet w trwającym blisko miesiąc strajku okupacyjnym (styczeń–luty 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego dwóch studentów zostało internowanych, poza tym pracownikom i studentom zabroniono prowadzenia wszelkiej niezależnej działalności. Niektórzy z nich podjęli jednak aktywność w podziemiu. Jawna działalność niezależna została na nowo podjęta dopiero w maju 1988 r. Powstał wtedy w IH samorząd studencki. Studenci i pracownicy włączyli się też w przemiany, które nastąpiły w 1989 r. Jeden z adiunktów został nawet posłem na Sejm (tzw. Sejm kontraktowy).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectUniversity of Lodzen_GB
dc.subjectInstitute of Historyen_GB
dc.subjectPolish historiansen_GB
dc.subjectstudents in Polanden_GB
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.subjectInstytut Historiipl_PL
dc.subjecthistorycy polscypl_PL
dc.subjectstudenci w Polscepl_PL
dc.titleInstytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego w realiach PRL. Wybrane zagadnieniapl_PL
dc.title.alternativeThe University of Lodz Institute of History in the realities of the Polish Peoples Republic. Chosen questionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number195-218
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polskii Świata po 1945 roku
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [KŁ PZPR] 1435.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [KU PZPR] 62, 92.pl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Łódzkiego [AUŁ], Akta osobowe 4186, 4203.pl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Łódzkiego [AUŁ], Dział Nauczania 187.pl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Łódzkiego [AUŁ], Dział Nauki 231.pl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Łódzkiego [AUŁ], Wydział Filozoficzno-Historyczny 707, 739, 761, 765, 768.pl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Łódzkiego [AUŁ], Wydział Humanistyczny 3.pl_PL
dc.referencesArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi [AIPN Łd], Ld 0040/1345, Ld 0050/76, t. 3, Ld 0081/1, Ld 0081/10, Ld 00324/1, Ld 0255/1, Ld 0255/4, 0255/6, Ld 02255/4, 0313/12, Ld 047/551, Pf 10/51, Pf 10/52, Pf 10/310, Pf 10/525, Pf 10/706/1, Pf 10/737, Pf 10/807, 10/836, Pf 13/440, t. V.pl_PL
dc.referencesArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Biuro Udostępniania [AIPN BU], 00169/79/2, 0248/257/7.pl_PL
dc.referencesKatedra Historii Polski i Świata po 1945 r. – Uniwersytet Łódzki [KHPŚ UŁ], Materiały nieopracowane.pl_PL
dc.referencesBanaś K., Gawryszczak M., Lesiakowski K., Strajk studencki w Łodzi styczeń–luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, Łódź–Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesBąkowicz S., Mój uniwersytet. Wspomnienia byłego studenta, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesMarzec ’68 w Łodzi, red. S.M. Nowinowski, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesMateriały na konferencję Zespołu Partyjnego Komitetu Nauk Historycznych PAN w Instytucie Historii UŁ, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesŚreniowska K., Moje życie, red. R. Stobiecki, J. Kolbuszewska, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesMichalak H., W sprawie programu PPS – artykuł dyskusyjny, „Robotnik” 1989, nr 4, s. 2.pl_PL
dc.referencesBanasiak S., Ewolucja struktur organizacyjnych, rozwój kadry oraz bazy materialnej instytutu, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 31, 1988, s. 3–19.pl_PL
dc.referencesBanasiak S., Z dziejów Instytutu Historii, [w:] Uniwersytet Łódzki. Informator Instytutu Historii, Łódź 1998, s. 6–18.pl_PL
dc.referencesEisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKita J., Stobiecki R., Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesLesiakowski K., Łódź, [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004, s. 165–185.217pl_PL
dc.referencesLesiakowski K., Więzienie śledcze przy ul. Gdańskiej 13, [w:] Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2016, s. 203–220.pl_PL
dc.referencesMarczak H., Wykaz osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu oraz osób z regionu łódzkiego internowanych w innych ośrodkach odosobnienia na terenie kraju, [w:] Internowani z regionu łódzkiego, red. M. Papis, Łódź–Łowicz 2002, s. 147–181.pl_PL
dc.referencesMikosik J., Kierunek niezależność, [w:] W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968–1989, red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016, s. 248–314.pl_PL
dc.referencesMusiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 234–269.pl_PL
dc.referencesOlejnik L., Prasa podziemna stanu wojennego w Łodzi (1981–1983). Wybrane problemy, „Rocznik Łódzki” 2016, t. LXV, s. 53–81.pl_PL
dc.referencesOlejnik L., Żydzi łódzcy w latach 1956–1972, [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009, s. 123–136.pl_PL
dc.referencesOsiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948–1988, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 31, 1988, s. 3–135.pl_PL
dc.referencesOssowski P., Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka – działaczka – łodzianka, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesPuś W., Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesStruktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945–1956, red. R. Rabiega, J. Żelazko, Łódź 2019 [w druku].pl_PL
dc.referencesUniwersytet Łódzki. Informator Instytutu Historii, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Jerzy Kosiński a tajne służby, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 197–233.pl_PL
dc.referencesBudzyński P., Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2016, Łódź 2017 [praca licencjacka przechowywana w IH UŁ].pl_PL
dc.referencesCiota A., Działalność ZMP na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1948–1956, Łódź 1982 [praca magisterska przechowywana w IH UŁ].pl_PL
dc.referenceshttps://ceraneum.uni.lodz.pl/o-patronie/biogram.pl_PL
dc.referenceshttps://ipn.gov.pl/download/…/BIOGRAMYODZNACZONYCHWDNIU17112017.pdf.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.lesiakowski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.08
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.