Show simple item record

dc.contributor.authorGemel, Aleksander
dc.date.accessioned2020-06-08T14:06:09Z
dc.date.available2020-06-08T14:06:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGemel A., Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-827-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-827-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32032
dc.descriptionIdee powstałe na gruncie filozofii kontynentalnej oraz poglądy współczesnej kognitywistyki są tak odmienne, że niemożliwe wydaje się znalezienie dla nich jakiejkolwiek płaszczyzny komparatystycznej. Na płaszczyźnie filozofii języka te na pozór odległe tradycje intelektualne w wielu kwestiach przemawiają jednak zadziwiająco podobnym głosem. Jednogłośność ta staje się jeszcze bardziej fascynująca, kiedy uświadomimy sobie, że ukształtowała się na gruncie tradycji podążających różnymi drogami intelektualnymi i zaabsorbowanych odmienną problematyką filozoficzną. W obu nurtach jednak u kresu tej intelektualnej wędrówki pojawiło się ostatecznie przekonanie, że struktury poznawcze i forma języka są nieuchronnie sprzęgnięte ze sobą, a sam proces poznania przebiega na drodze wielopoziomowych interakcji między systemem językowym i kognitywnym. Pogląd ten zwięźle można określić mianem językowego modelu poznania. W książce przedstawiono analizę językowego modelu poznania zarówno na gruncie tradycji kontynentalnej, jak i językoznawstwa kognitywnego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkoncepcja językapl_PL
dc.subjectkognitywne komponentypl_PL
dc.subjectfilozofia językapl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectdekonstrukcja świadomościpl_PL
dc.titleJęzykowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii językapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number251pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Kognitywistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-828-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteAleksander Gemel, doktor filozofii, absolwent filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się głównie filozofią współczesną, filozofią języka oraz kognitywistyką. Koordynator serii wydawniczej i spotkań seminaryjnych pn. „Nietzsche seminarium”. Redaktor tomów: Cognition, Meaning and Action. Lodz−Lund Studies in Cognitive Science, „Nietzsche seminarium”, t. 6: Nietzsche a problem metafizyki, „Nietzsche seminarium”, t. 7: Nietzsche − muzyka i język. Autor licznych publikacji poświęconych filozofii kultury, filozofii języka oraz kognitywistyce. Stażysta w kierowanym przez prof. Petera Gärdenforsa Zakładzie Kognitywistyki na Uniwersytecie w Lund.pl_PL
dc.referencesAbramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, Warszawa 1962pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Bartmiński J. (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, „Język a Kultura”, t. 12, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999pl_PL
dc.referencesArystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesArystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesAssoun P., Freud and Nietzsche, przeł. na angielski R. L. Collier, New York 2000pl_PL
dc.referencesBaczko B., Kołakowski L. (red.), Antynomie wolności, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesBanasiak B., Filozofia „końca filozofii”, Szczecin 2007pl_PL
dc.referencesBarthes R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999pl_PL
dc.referencesBehler E., Confrontations: Derrida/Heidegger/Nietzsche, przeł. na angielski S. Taunbeck, Stanford 1991pl_PL
dc.referencesBehler E., Nietzsches Sprachtheorie und der Aussagecharakter seiner Schriften, „Nietzsche- Studien” 1996, 25pl_PL
dc.referencesBerlin B., Kay P., Basic colour terms: Their Universality, and Evolution, Berkeley 1969pl_PL
dc.referencesBertino A. C., „As with Bees?” Notes on Instinct and Language in Nietzsche and Herder, [w:] J. Constâncio, M. J. Mayer Branco (eds.), Nietzsche on Instinct and Language, Berlin 2011pl_PL
dc.referencesBiela A., Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych, Lublin 1995pl_PL
dc.referencesBierwiaczonek B., Teorie metonimii – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy, [w:] O. Sokołowska, D. Stanulewicz (red.), Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006pl_PL
dc.referencesBishop P. (ed.), Nietzsche and Antiquity, His Reaction and Response to the Classical Tradition, New York 2004pl_PL
dc.referencesBlondel E., Nietzsche and Freud, or: How within Philosophy While Criticizing It from Whithout, [w:] J. Golomb, W. Santaniello, R. Lehrer, Nietzsche and depth psychology, New York 1999pl_PL
dc.referencesBoroditsky L., Gaby A., Remembrances of times east: Absolute spatial representations of time in an Australian Aboriginal community, „Psychological Science” 2010, 21pl_PL
dc.referencesBowie A., Aesthetics and subjectivity: from Kant to Nietzsche, Manchester 2003pl_PL
dc.referencesBrickerton D., Adam’s Tongue: How Humans Made Language, How Language Made Humans, New York 2009pl_PL
dc.referencesBrickerton D., Szathmary E. (eds.), Biological Foundations and Origin of Syntax, Cambridge 2009pl_PL
dc.referencesBrinck I., Gärdenfors P., Co-operation and Communication in Apes and Humans, „Mind & Language” 2003, 18(5), s. 484−501pl_PL
dc.referencesCassirer E., Die Philosophie der symbolischen Formen, Bd. I: Die Sprache, Berlin 1923pl_PL
dc.referencesCassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesCassirer E., Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum (Vortrag auf dem Vierten Kongress für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Hamburg 1930), „Beilagenheft zur Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1931, Bd. 25pl_PL
dc.referencesCassirer E., Symbol i język, przeł. B. Andrzejewski, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesCassirer E., The Concept of Group and Theory of Perception, „Philosophy and Phenomenological Reaserch”, 1944 vol. V, no. 1pl_PL
dc.referencesCassirer E., Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt 1969pl_PL
dc.referencesCassirer E., Zur Logik der Kulturwissenschaften, Göteborg 1942pl_PL
dc.referencesChomsky N., Halle M., The Sound Pattern of English, New York 1968pl_PL
dc.referencesChomsky N., Zagadnienia teorii składni, przeł. I. Jakubczak, Wrocław 1982pl_PL
dc.referencesClark M., Language and Deconstruction: Nietzsche, de Man, and Postmodernism, [w:] C. Koelb (ed.), Nietzsche as postmodernist: essays pro and contra, New York 1990pl_PL
dc.referencesClausner T., Croft W., Productivity and schematicity in metaphors, „Cognitive Science” 1997, 21(3)pl_PL
dc.referencesCohen H., Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1918pl_PL
dc.referencesCohen H., Logik der reinen Erkentniss, Berlin 1902pl_PL
dc.referencesConstâncio J., Mayer Branco M. J. (eds.), Nietzsche on Instinct and Language, Berlin 2011pl_PL
dc.referencesDankowska J., Miejsce muzyki w filozofii Fryderyka Nietzschego, „Estetyka i Krytyka” 2000, 1(1)pl_PL
dc.referencesDeacon T. W., The Symbolic Species: Co-evolution of Language and the Brain, New York 1997pl_PL
dc.referencesDecock L., Douven I., What is Graded Membership?, „Noûs” 2012, 48(4)pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesDerrida J., Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesDerrida J., Of Grammatology, trans. G. Ch. Spivak, J. Hopkins, Baltimore 1976pl_PL
dc.referencesDerrida J., Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, Gdańsk 1997pl_PL
dc.referencesDouven I., Decock L., Dietz R., Égré P., Vagueness: A Conceptual Spaces Approach, „Journal of Philosophical Logic” 2013, 42 (1)pl_PL
dc.referencesDunbar R., Pchły, plotki a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesEco U., Teoria semiotyki, przeł. M. Czerwiński, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesEco U., Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesEco U., Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesEvans V., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta, M. Cierpisz, J. Podhorodecka, A. Gicala, J. Winiarska, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesFauconnier G., Mappings in Thought and Language, Cambridge 1997pl_PL
dc.referencesFauconnier G., Turner M., Rethinking metaphor, [w:] R. Gibbs (ed.), Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge 2008pl_PL
dc.referencesFichte J. G., Teoria wiedzy, przeł. M. Siemek, J. Garewicz, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesFoucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2005pl_PL
dc.referencesG. Habrajska, Prototyp – stereotyp – metafora, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, „Język a Kultura”, t. 12, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesGärdenfors P., Jak homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGärdenfors P., Conceptual Spaces as a Framework for Knowledge Representation, „Mind and Matter” 2004, 2(2)pl_PL
dc.referencesGärdenfors P., Conceptual Spaces: The Geometry of Thought, Cambridge 2000pl_PL
dc.referencesGärdenfors P., Cooperation and the evolution of symbolic communication, [w:] D. K. Ollera, U. Griebel (eds.), Evolution of Communication Systems, Cambridge 2004pl_PL
dc.referencesGärdenfors P., The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces, Cambridge 2014pl_PL
dc.referencesGasché R., The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, London 1986pl_PL
dc.referencesGerber G., Die Sprache als Kunst, Bromberg 1871pl_PL
dc.referencesGibbs R. (ed.), Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge 2008pl_PL
dc.referencesGolomb J., Santaniello W., Lehrer R. (eds.), Nietzsche and depth psychology, New York 1999pl_PL
dc.referencesGrady J. E., Foundations of meaning: Primary metaphors and primary scenes, Berkeley 1997pl_PL
dc.referencesGrey B., The Grammatical Foundation of Rhetoric. Discourse Analysis, New York 1977pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, „Język a Kultura”, t. 12, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesHampton J. A., Typicality, Graded Membership, and Vagueness, „Cognitive Science” 2007, 31pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesHiggins K., Nietzsche and Postmodern Subjectivity, [w:] C. Koelb (ed.), Nietzsche as postmodernist: essays pro and contra, New York 1990pl_PL
dc.referencesHill R. K., Nietzsche’s Critiques. The Kantian Foundations of His Thought, Oxford 2003pl_PL
dc.referencesHjelmslev L., Prolegomena do teorii języka, przeł. A. Weinsberg, H. Kurkowska, [w:] H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesHumboldt von W., Gesammelte Schriften, Hrsg A. Leitzmann, Berlin 1968pl_PL
dc.referencesHumboldt von W., O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, przeł. E. M. Kowalska, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesHumboldt von W., Wybór pism, przeł. B. Andrzejewski, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesIngarden R., Spór o istnienie świata, t. II, Kraków 1948pl_PL
dc.referencesJakobson R., W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. M. R. Mayenowa, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesKardela H., Schemat i prototyop w morfologii kognitywnej, [w:] H. Kardela (red.), Kognitywistyka 1, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesKempton W., The Folk Classification of Ceramics: A Study of Cognitive Prototypes, Academic Press 1981pl_PL
dc.referencesKerényi K., Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesKevin Hill R., Nietzsche’s Critiques. The Kantian Foundations of His Thought, Oxford 2003pl_PL
dc.referencesKhan Ch., Język i ontologia, przeł. B. Żukowski, Kęty 2008pl_PL
dc.referencesKleiber G., Semantyka prototypu, kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesKofman S., Nietzsche et la métaphore, Paris 1983pl_PL
dc.referencesKornblith H., Inductive Inference and Its Natural Ground: An Essay in Naturalistic Epistemology, Cambridge 1993pl_PL
dc.referencesKowalska E. M., Wilhelm von Humbolt. Życie, dzieło, mit, Rzeszów 2006pl_PL
dc.referencesKowalska M. (red.), Wyjaśniać i rozumieć: Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, Białystok 2006pl_PL
dc.referencesKremer-Marietti A., Nietzsche, Metaphor and Cognitive Science, „Dogma”, http://www.dogma.lu/txt/AKM-NietzscheMetaphorCognitiveScience.htmpl_PL
dc.referencesKünzli R. E., Nietzsche i semiologia. Nowe kierunki we francuskich interpretacjach Nietzschego, przeł. P. Pieniążek, [w:] A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900−2000, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesKurkowska H., Weinsberg A. (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesLabov W., Sociolinguistic Patterns, Pennsylvania 1973pl_PL
dc.referencesLacoue-Labarthe Ph., Obejście, przeł. P. Pieniążek, „Teksty Drugie” 2004, 3(87)pl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M., Co kognitywizm wnosi do filozofii, przeł. A. Pawelec, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. P Krzeszowski, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesLakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesLampert L., Nietzsche and Plato, [w:] P. Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity, His Reaction and Response to the Classical Tradition, New York 2004pl_PL
dc.referencesLangacker R. W., Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. E. Tabakowska et al., Kraków 2009pl_PL
dc.referencesLangacker R. W., Gramatyka konstrukcyjna, konstrukcje gramatyczne i gramatyzacja z punktu widzenia gramatyki kognitywnej, przeł. W. Kubiński, [w:] O. Sokołowska, D. Stanulewicz (red.), Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006pl_PL
dc.referencesLausberg H., Retoryka literacka, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002pl_PL
dc.referencesLeach E., Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse, „In Anthrozoos A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People Animals” 1964, vol. 2, no. 3pl_PL
dc.referencesLehrer R., Freud and Nietzsche, 1892−1895, [w:] J. Golomb, W. Santaniello, R. Lehrer (eds.), Nietzsche and depth psychology, New York 1999pl_PL
dc.referencesLevin M. (ed.), Hegemony of Vision, London 1993pl_PL
dc.referencesLewis D. K., Convention: A Philosophical Study, Harvard University Press 1969pl_PL
dc.referencesLyons J., Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesMacLaury R., Color and Cognition in Mesoamerica: Constructing Categories as Vantages, Austin 1997pl_PL
dc.referencesMalmberg B., Nowe drogi w językoznawstwie, przeł. A. Szulc, Warszawa 1969pl_PL
dc.referencesMan (de) P., Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesMarquez G. G., Sto lat samotności, przeł. G. Grudzińska, K. Carlson, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesMcGee V., McLaughlin B., Distinctions Without a Difference, „Southern Journal of Philosophy” 1994, 33pl_PL
dc.referencesMcInerney P. K., Nietzsche and Cognitive Science, „International Studies in Philosophy” 1997, 3 (29)pl_PL
dc.referencesMeijers A., O tle historycznym filozoficzno-językowych ujęć wczesnego Nietzschego, przeł. A. Mikulski, [w:] S. Sarnowski (red.), Jedność i wielość, Bydgoszcz 1996pl_PL
dc.referencesMoore G., Nietzsche, Biology and Metaphor, Edinburgh 2004pl_PL
dc.referencesMoore K. E., Space-to-time mappings and temporal concepts, „Cognitive Linguistics” 2006, 17(2)pl_PL
dc.referencesMurphy T., Nietzsche, metaphor, religion, New York 2001pl_PL
dc.referencesNida E. A., Componential Analysis of Meaning, The Hague 1975pl_PL
dc.referencesNietzsche F. Język i retoryka, przeł. P. Pieniążek, „Sztuka i Filozofia” 2001, 19pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Le Livre du philosophe, étude théorétiques, przeł. na francuski A. Kremer- -Marietti, Paris 1969pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Nachlass. Pisma z lat 1884−1885, przeł. G. Kowal, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Narodziny tragedii, przeł. B. Baran, Kraków 1994pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Pisma pozostałe, przeł. B. Baran, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przeszłości, przeł. P. Pieniążek, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Przedstawienie retoryki starożytnej, przeł. B. Baran, [w:] A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900−2000, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Hrsg. von G. Colli, M. Montinari, Berlin−New York 1967−1977 (1988; 1999; 2001)pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Warszawa 1905pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Umwertung aller Werte, Bd. I, Leipzig 1931pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Werke. Kritische Gesamtausgabe, Hrsg. G. Colli, M. Montinari, Berlin 1967pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Wola mocy, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. P. Pieniążek, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesNoras A. J., Kant a neokantyzm badeński i marburski, Katowice 2000pl_PL
dc.referencesNúñez R., Cooperrider K., Doan D., Wassmann J., Contours of time: Topographic construals of past, present, and future in the Yupno valley of Papua New Guinea, „Cognition” 2012, 124pl_PL
dc.referencesNúñez R., Sweetser E., With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time, „Cognitive Science” 2006, 30(3)pl_PL
dc.referencesOllera D. K., Griebel U. (eds.), Evolution of Communication Systems, Cambridge 2004pl_PL
dc.referencesOverbeck F., Nietzsche. Zapiski przyjaciela, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2008pl_PL
dc.referencesParkes G., Nietzsche and Jung: Ambivalent Appreciation, [w:] J. Golomb, W. Santaniello, R. Lehrer (eds.), Nietzsche and depth psychology, New York 1999pl_PL
dc.referencesPasley M. (ed.), Nietzsche: Imagery and Thought, London 1978pl_PL
dc.referencesPieniążek P., Nietzsche – Wola nieznanego, „Przegląd Filozoficzny” 1998, 4 (28)pl_PL
dc.referencesPieniążek P., Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, Łódź 2006pl_PL
dc.referencesPieniążek P., Metafora i interpretacja u Nietzschego. Nietzsche et la métaphore Sarah Kofman, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2007, 19/20pl_PL
dc.referencesPieniążek P., Podmiot, autor i tekst u Nietzschego, „Nowa Krytyka” 2002, (13)pl_PL
dc.referencesPolański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1993pl_PL
dc.referencesPrzybysławski A. (red.), Nietzsche 1900−2000, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesPrzybysławski A., Coincidentia oppositorum, Gdańsk 2004pl_PL
dc.referencesPütz M., Niemeier S., Dirven R. (eds.), Applied Cognitive Linguistics, Vol.1: Theory and Language Acquisition, Berlin 2001pl_PL
dc.referencesR. Schacht (ed.), Nietzsche’s Postmoralism. Essays on Nietzsche’s Prelude to Philosophy’s Future, New York 2001pl_PL
dc.referencesRonen S., Nietzsche and Wittgenstein. In Search of Secular Salvaton, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesRosch E., Cognitive Representation of Semantic Categories, „Jurnal of Experimental Psychology” 1975, 104(3).pl_PL
dc.referencesSafranski R., Nietzsche. Biografia myśli, przeł. D. Stroińska, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesSapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. R. Zimand, B. Stanosz, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesSarnowski S. (red.), Jedność i wielość, Bydgoszcz 1996pl_PL
dc.referencesSaussure (de) F., Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 1961pl_PL
dc.referencesSaussure (de) F., Szkice z językoznawstwa ogólnego, przeł. M. Danielewiczowa, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSchiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. J. Prokopiuk, I. Krońska, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesSchlegel F., Fragmenty, przeł. C. Bartl, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesSchrift A. D., Nietzsche and the Question of Interpretation: Between Hermeneutics and Deconstruction, New York 1990pl_PL
dc.referencesSchrift A. D., Nietzsche French Legacy: A Genealogy of Poststructuralism, New York 1995pl_PL
dc.referencesShapiro G., In the Shadows of Philosophy: Nietzsche and the Question of Vision, [w:] M. Levin (ed.), Hegemony of Vision, London 1993pl_PL
dc.referencesShapiro S., Vagueness in Context, New York 2006pl_PL
dc.referencesSiemek M., Fichte albo Schelling: dwa paradygmaty pokantowskiej filozofii transcendentalnej, [w:] M. Kowalska (red.), Wyjaśniać i rozumieć: Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, Białystok 2006pl_PL
dc.referencesSiemek M., Fichte: wolność i kształt wolności, [w:] B. Baczko, L. Kołakowski (red.), Antynomie wolności, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesSiemek M., Fryderyk Schiller, Warszawa 1970pl_PL
dc.referencesSinha Ch., da Silva Sinha V., Zinken J., Sampaio W., When time is not space: The social and linguistic construction of time intervals in an Amazonian culture, „Language and Cognition” 2011, 3(1)pl_PL
dc.referencesSkyrms B., Signals: Evolution, Learning & Information, Oxford 2008pl_PL
dc.referencesSłowiński T., Radykalizacja projektu transcendentalnego? Kantowskie źródła epistemologii Nietzschego, Wrocław 2009pl_PL
dc.referencesSokołowska O., Stanulewicz D. (red.), Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006pl_PL
dc.referencesSoll I., Nietzsche on the Illusions of Everyday Experience, [w:] R. Schacht (ed.), Nietzsche’s Postmoralism. Essays on Nietzsche’s Prelude to Philosophy’s Future, New York 2001pl_PL
dc.referencesStack G. L., Nietzsche and Lange, Berlin 1983pl_PL
dc.referencesStambaugh J., The Problem of Time in Nietzsche, przeł. na angielski J. F. Humphrey, London 1987pl_PL
dc.referencesStaten H., Wiettgenstein and Derrida, Lincoln 1986pl_PL
dc.referencesStern J. P., Nietzsche, and the Idea of Metaphor, [w:] M. Pasley (ed.), Nietzsche: Imagery and Thought, London 1978pl_PL
dc.referencesSzturc W., Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesTaminiaux J., Poetics, speculation, and judgment: the shadow of the work of art from Kant to Phenomenology, przeł. na angielski M. Gendres, New York 1996pl_PL
dc.referencesTaylor J. F., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesTugenhat E., Bycie, prawda: rozprawy filozoficzne, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesTyler A., Evans V., The relations between experience, conceptual structure and meanning: Non-temporal uses of tense and language teaching, [w:] M. Pütz, S. Niemeier, R. Dirven (eds.), Applied Cognitive Linguistics, vol.1: Theory and Language Acquisition, Berlin 2001pl_PL
dc.referencesWhorf B. L., Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Introduction. Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture Specific Configurations, New York 1992pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Język – umysł − kultura, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Lexicography and Conceptual Analysis, Karoba 1985pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesŻukowski B., Semantyczne aspekty instrumentalistycznych koncepcji rozwoju nauki, [w:] E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Festiwal filozofii, T. 6: Oblicza współczesności, Olsztyn 2014pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-827-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe