Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2021-01-04T10:57:48Z
dc.date.available2021-01-04T10:57:48Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.citationSzukalski P., Czy obniżenie wieku emerytalnego w 2017 r. spowodowało spadek aktywności zawodowej wśród starszych pracowników?, "Rynek Pracy", 2020, nr 4, 43-53pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33031
dc.description.abstractLowering the normal retirement age in 2017 to 60 (women) and 65 (men) raises the question about the impact of this event on the economic activity of older people. The aim of this article is to indicate that contrary to the fears formulated during the period of work on this change, neither the typical retirement age nor the level of economic activity of people at retirement age has decreased. Some reasons explaining lack of changes are also discussed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesRynek Pracy;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstarsi pracownicypl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectwiek emerytalnypl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectdezaktywizacja zawodowapl_PL
dc.subjectreformy systemu emerytalnegopl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titleCzy obniżenie wieku emerytalnego w 2017 r. spowodowało spadek aktywności zawodowej wśród starszych pracowników?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number43-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAdamczyk, M. D., 2019, Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury, Wyd. KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2010, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn – taki sam czy różny. Komunikat z badań, BS/49/2010, <https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2010/K_049_10.PDF> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.referencesCBOS, 2012, Nadal nieprzekonani – Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Komunikat z badań, BS/57/2012, <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_057_12.PDF> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.referencesCBOS, 2017, Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. Komunikat z badań, nr 67/2017, <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_06 7_17.PDF> (dostęp 08.09.2020)pl_PL
dc.referencesDannefer, D., Settersten, R. A. jr, 2011, The study of the lifecourse: implications for social gerontology, w: Dannefer, D., Phillipson Ch. (eds.), The Sage handbook of social gerontology, Sage, London.pl_PL
dc.referencesGUS, 2020, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku, ZWS GUS, Warszawa, <https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/osobypowyzej- 50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2018-roku- 7,8.html> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.referencesGUS, 2020a, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, <https://stat. gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow- i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-tablicysredniego- dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn,285, 8.html> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.referencesKryńska, E., red., 2013, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J., red., 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski, Ł., Kowalik, W., Suwada, K., Pawlina, A., 2014, Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, WN Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRichert-Leszczyńska, A., 2019, Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska, B., 2017, Debata publiczna o wieku emerytalnym w Polsce, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 37 (2). Szatur-Jaworska, B., 2016, Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, DW Elipsa, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2012, Aktywność zawodowa, w: Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań, <http://212.87.21.2/polsenior/ sites/polsenior.iimcb.gov.pl/fi les/fi le/monografi a/mono grafi aPolSenior.pdf> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2015, Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia, Polityka Społeczna, nr 2.pl_PL
dc.referencesUrbaniak, B., 1998, Praca zawodowa po przejściu na emeryturę, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. nr 162, poz. 1118pl_PL
dc.referencesZalewska, H., 2020, Demografi a a system emerytalny w Polsce, referat prezentowany na konferencji „Bezpieczeństwo fi nansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demografi cznej”, Warszawa, 03.09.pl_PL
dc.referencesZUS 2016, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2012–2014.pl_PL
dc.referencesZUS 2019, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2015–2017.pl_PL
dc.referencesZUS, 2020, Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2019 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1100,00 zł), <https://www.zus.pl/documents/ 10182/2564874/Emerytury+wyp%C5%82acone- +w+XII+2019+w+wysoko%C5%9Bci+ni%C5%BCszej+ ni%C5%BC+najni%C5%BCsza+emerytura.pdf/d96ba43 4-ba0e-1e8a-e87d-d92a6e08e504> (dostęp 08.09.2020).pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe