Show simple item record

dc.contributor.authorBiernacka, Maja
dc.date.accessioned2021-01-27T11:18:35Z
dc.date.available2021-01-27T11:18:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBiernacka Maja (2017) Maur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennością. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 13, nr 1, s. 90–109 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33212
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie znaczenia historycznie kształtowanej, podpartej uproszczoną wizją relacji między chrześcijaństwem i islamem dychotomii „my” i „oni” w Hiszpanii, a w dalszej kolejności odniesienie jej do życia społecznego. Pomimo coraz bardziej wielokulturowego charakteru społeczeństwa Hiszpanii i jego sekularyzacji, prowadzącej do znaczącego spadku znaczenia chrześcijaństwa oraz Kościoła rzymsko-katolickiego jako źródła moralności oraz autorytetu, dychotomia ta pozostaje żywa w życiu społecznym. W tym kontekście na uwagę zasługuje zwłaszcza postrzeganie dziedzictwa islamu w kształtowaniu tożsamości mieszkańców kraju. Szczegółowym zamierzeniem artykułu jest próba systematyzacji wypowiedzi na ten temat na podstawie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów, prowadzonych przeze mnie corocznie w Hiszpanii w latach 2010–2016. Na podstawie uzyskanego materiału wyodrębniam trzy robocze grupy stosunku wobec dziedzictwa islamu z odniesieniem do własnej tożsamości respondentów. Systematyzacja ta, a ponadto powiązanie stosunku do przeszłości z kwestiami tożsamościowymi stanowić mogą przyczynek do stawiania hipotez w szerzej zakrojonych badaniach empirycznych, zarówno w Hiszpanii, jak i w innych społeczeństwach, gdzie miały miejsce wielowiekowe procesy wypierania z pamięci zbiorowej znaczącego przez wieki wyznania lub rysu cywilizacyjnego.pl_PL
dc.description.abstractThe objective of the article is to present the meaning of a historically constructed dichotomy between “us” and “them” in Spain, based upon a simplified vision of the relation between Christianity and Islam, thereupon relating it to social life. Regardless of the increasingly multicultural character of the Spanish society, its secularization processes—leading to the decrease of the importance of Christianity and the Roman-Catholic Church as the source of morality and a number of other factors, this dichotomy remains vivid in social life. In this context, a special focus should be made on the perception of the Muslim heritage in constructing identities of Spaniards. A particular goal is an attempt to its systematization with reference to the identity of respondents upon semi-structured interviews conducted in Spain in the years 2010-2016. Drawing upon this material, three working categories of attitudes towards the heritage of Islam can be made with reference to respondents’ identity. They may serve as a contribution to hypothesis forming in a wide-scale empirical research in Spain or other societies where a significant religion had been disowned and eroded from the national memory over the centuries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;1
dc.subjectHiszpaniapl_PL
dc.subjectIslampl_PL
dc.subjectspuścizna/dziedzictwopl_PL
dc.subjectpamięć zbiorowapl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectSpainpl_PL
dc.subjectHeritage/Legacypl_PL
dc.subjectSamenesspl_PL
dc.subjectOthernesspl_PL
dc.subjectIdentitypl_PL
dc.titleMaur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennościąpl_PL
dc.title.alternativeThe Moor as a Stranger in Spain? Between Sameness and Othernesspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number90–109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaja Biernacka, socjolog (doktorat ISP PAN 2006) i tłumacz (ILS UW 2002), adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, wykłada też w Collegium Civitas. Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi socjologię wielokulturowości, w tym szeroko rozumiane zjawiska dotyczące współistnienia kultur. Autorka książek monograficznych: Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009) oraz Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością, (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2012). Adres kontaktowy: Katedra Socjologii Wielokulturowości Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystokpl_PL
dc.referencesAdams Susan M. i in. (2008) The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance. Paternal Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula. „American Journal of Human Genetics”, vol. 83, no. 6, s. 725‒736.pl_PL
dc.referencesAlbert Guardiola María Carmen, Masanet Ripoll Erika (2008) Los matrimonios mixtos en España ¿espacios de construcción intercultural? „OBETS: Revista de Ciencias Sociales”, nr 1, s. 45‒71.pl_PL
dc.referencesAlvar Ezquerra (1997) La inquisición española 1478-1834. Madrid: Akal.pl_PL
dc.referencesAmrán Rica (2002) Mito y realidad de los conversos castellanos en el siglo XV. El traslado de una carta-privilegio que El Rey Juan II dio a un hijodalgo [w:] Elena Romero Castelló, (red.), Judaísmo hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, t. 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), s. 593‒605.pl_PL
dc.referencesAndreu Obregón Mauricio (1999) Atlas de los descubrimientos. Bogotá: Quebecor World Bogotá SA.pl_PL
dc.referencesAradilla Agudo Antonio, Iñigo José María (2010) Viaje por la España judía. Madrid: Vision Libros.pl_PL
dc.referencesArango Vila-Belda Joaquín (2003) Europa, ¿una sociedad multicultural en el siglo XXI?: el caso de España. „Papeles de economía española”, nr 98, s. 2‒15.pl_PL
dc.referencesÁlvarez de Morales Camilo (2000) Muley Hacén, El Zagal y Boabdil. Los últimos reyes de Granada. Granada: Comares.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl (2004) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBastero de Eleizalde Juan Luis (2004) La inmaculada en los siglos XIX y XX. „Anuario de historia de la Iglesia”, nr 13, s. 79‒104.pl_PL
dc.referencesBel Adell Carmen (2005) De la realidad multicultural a la sociedad intercultural. „Anales de Historia Contemporánea”, nr 21, s. 137‒160.pl_PL
dc.referencesBiernacka Maja (2009) La hispanidad. Idea prymatu narodu hiszpańskiego. „Studia Socjologiczne”, 3 (194), s. 109‒134.pl_PL
dc.referencesBiernacka Maja (2010) Od narodu do interkulturowości. Współczesne wyobrażenia na temat zasad życia zbiorowego w społeczeństwie hiszpańskim „Pogranicze, Studia Społeczne”, t. 16, s. 5‒21.pl_PL
dc.referencesBiernacka Maja (2011) Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego. „Studia Socjologiczne 2011”, 3 (202), s. 161‒191.pl_PL
dc.referencesCachón Rodríguez Lorenzo (2002) La formación de la „España inmigrante”: mercado y ciudadanía. „Reis: Revista española de investigaciones sociológicas”, nr 97, s. 95‒126.pl_PL
dc.referencesCalderón José Ángel, López Calle Pablo (2010) Transformaciones del trabajo e individualización de las relaciones laborales. „Sociología del trabajo”, nr 68, s. 3‒26.pl_PL
dc.referencesCano Pérez María José, Ferre Cano Lola, Ayaso Martínez José Ramón (1989) Los judíos en Almería. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.pl_PL
dc.referencesCaravaca Rubén (2008) La España multicultural. Lavapiés, un mundo aparte. „Cambio 16”, nr 1894, s. 24‒25.pl_PL
dc.referencesCasas Flores María José (2005) El estudio de ADN humano en época almohade y actual revela la influencia migratoria norteaafricana en Priego de Córdoba. „Antiquitas”, nr 17, s. 137‒142.pl_PL
dc.referencesCasey James (2009) Las causas económicas de la expulsión de los moriscos. „Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante”, nr 27, s. 135‒150.pl_PL
dc.referencesCastillo del Carpio José María (2009) Documentos para el estudio de la revuelta mudéjar de Espadán (1526). XI Simposio Internacional de Mudejarismo, 18‒20 de septiembre 2008, Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Estudios Mudéjares, s. 837‒852.pl_PL
dc.referencesChromiec Elżbieta (2004) Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesChromiec Elżbieta (2006) Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej: z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl_PL
dc.referencesClemente Quijada Luis Vicente, Rina Simón César (2015) Usos públicos de la historia en la España contemporánea: nacionalismos, regionalismos y modelos de estado [w:] Juan Carlos Colomer Rubio, Javier Esteve Martí, Mélanie Ibáñez Domingo, (red.), Ayer y hoy: Debates, historiografía y didáctica de la Historia. Valencia: Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, s. 103‒107.pl_PL
dc.referencesColler Porta Xavier, Echavarren José Manuel, Cordero García Guillermo (2016) Identidad nacional y regional [w:] Xavier Coller Porta, Antonio M. Jaime Castillo, Fabiola Mota Consejero, (red.), El poder político en España: parlamentarios y ciudadanía. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, s. 187‒206.pl_PL
dc.referencesComas Arnau Domingo (2004) El proceso de secularización en la España democrática. „Laicidad y libertades: escritos jurídicos”, nr 4, s. 63‒106.pl_PL
dc.referencesConte Cazcarro Ánchel (2009) Los moriscos en la ciudad de Huesca: una convivencia rota. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.pl_PL
dc.referencesContreras Contreras Jaime (1997) Historia de la Inquisición Española (1478-1834): herejías, delitos y representación. Madrid: Arco Libros.pl_PL
dc.referencesCosta Rico Antón (2005) Entre la memoria cultural y la sociedad global: identidades y educación en España. „Revista de ciencias de la educación: Organo del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación”, nr 202, s. 279‒294.pl_PL
dc.referencesCrow John Armstrong (2005) Spain. The Root and the Flower. An Interpretation of Spain and the Spanish People. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.pl_PL
dc.referencesDufour Gérard (2005) ¿Cuándo fue abolida la Inquisición en España? „Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII”, nr 13, s. 93‒107.pl_PL
dc.referencesFernández Frontela Luis Javier (2010) Laicidad y secularización en la España contemporánea. „Revista de espiritualidad”, nr 275, s. 225‒256.pl_PL
dc.referencesFernández Ubiña, José (2007), Los origenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociologicas, “Hispania Sacra”, LIX 120, lipiec-grudzień, s. 427-458pl_PL
dc.referencesFernández-Armesto Felipe (2010a) The Year Our World Began. London: Bloomsbury Publishing Plc.pl_PL
dc.referencesFernández-Armesto Felipe (2010b) En nacimiento de la modernidad. Przełożył Ricardo García Peréz. Barcelona, Madrid: Editorial Debate.pl_PL
dc.referencesFontana Andrea, Frey James H. (2010) Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, red. nauk. wydania polskiego Krzysztof Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 81‒128.pl_PL
dc.referencesGarcía Arenal Mercedes, Leroy Béatrice (1984) Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media. Madrid: Hiperión.pl_PL
dc.referencesGarcía de Cortázar Ruiz de Aguirre Fernando (2001) Secularización y religiosidad en la España actual [w:] Luis Antonio Ribot García, Ramón Villares Paz, Julio Valdeón Baruque, (red.), Año mil, año dos mil: dos milenios en la Historia de España, tom 2. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, s. 321‒334.pl_PL
dc.referencesGarcía Sanjuán Alejandro (2004) Causas inmediatas y alcance de la revuelta mudéjar de 1264. „Mudéjares y moriscos, cambios sociales y culturales: acta”. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Estudios Mudéjares, s. 505‒518.pl_PL
dc.referencesGibert y Sánchez de la Vega Rafael, Zurita Aldeguer Rafael (2006) La Inquisición en la historia del Derecho español [w:] José Antonio Escudero López, (red.), Intolerancia e Inquisición: actas del Congreso Internacional de Intolerancia e Inquisición, tom 2, Madrid, Segovia, s. 157‒180.pl_PL
dc.referencesGironés Guillem Ignasi (2009) 1609. Los morisquillos, la otra mirada de la historia: “los niños se criarán mejor entre los cristianos viejos” [w:] Amparo Sánchez Rosell (red.) El Islam cercano: los moriscos valencianos. Valencia: Centro Cultural Islamico de Valencia, s. 104‒128.pl_PL
dc.referencesGonzález Suárez Isidro (2011) El retorno de los judíos. „Andalusía en la historia”, nr 33, s. 32‒35.pl_PL
dc.referencesGonzález-Carvajal Santabárbara Luis (2009) La secularización en España hoy [w:] Jacinto Choza, Jesús de Garay Suárez-Llanos, (red.), Pluralismo y secularización. Madrid: Plaza y Valdés España, s. 177‒188.pl_PL
dc.referencesGrzeszkiewicz-Radulska Katarzyna (2012) Metody badań pilotażowych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 42, s. 113‒141.pl_PL
dc.referencesHering Torres Max Sebastián (2003) “Limpieza de sangre” ¿Racismo en edad moderna? „Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna”, vol. 4, nr 9, (brak stron).pl_PL
dc.referencesHerrera Ponce María Soledad (2007) Individualización social y cambios demográficos: ¿hacia una segunda transición demográfica?: estudio comparado acerca de las relaciones entre valores y cambios demográfico-familiares a fines del siglo XX. Madrid: Siglo XXI.pl_PL
dc.referencesJabardo Velasco Mercedes (2000) Migración, multiculturalismo y minorías étnicas en España. „Anales del Museo Nacional de Antropología”, nr 7, s. 139‒166.pl_PL
dc.referencesJasińska-Kania Aleksandra (2009) Wykluczanie z narodu: Dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński, (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 39‒57.pl_PL
dc.referencesLa Parra López Emilio, Casado-Díaz María Angeles (2013) La Inquisición en España: agonía y abolición. Madrid: Los Libros de Catarata.pl_PL
dc.referencesLema Pueyo José Ángel (1991) Las relaciones entre moros y cristianos en Tudela y su ordenamiento foral en el pacto de capitulación de marzo de 1119. „Vasconia: Cuadernos de historia – geografía”, nr 18, s. 23‒34.pl_PL
dc.referencesLeón Tello Pilar (1967) Los judíos en Palencia. „Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses”, nr 25, s. 1‒169.pl_PL
dc.referencesLeroy Béatriz (1996) De Tudela a la aventura sefardí, el ejemplo de la familia Menir [w:] „Luces y sombras de la judería europea (siglos XI-XVII). Primeros Encuentros Judaicos de Tudela”, praca zbiorowa. Tudela: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, s. 149‒160.pl_PL
dc.referencesLeroy Béatriz (2004) Au temps de la „Convivencia”, l’exemple de la judería de Tudela [w:] Convivencia de culturas y sociedades mediterráneas. V Encuentros Judaicos de Tudela, praca zbiorowa. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, s. 15‒22.pl_PL
dc.referencesLópez Alvarez Ana María, Izquierdo Benito Ricardo, red. (2003) Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval. Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha.pl_PL
dc.referencesLópez Soto Manolo (2003) Patrones microgeográficos del ADN mitocondrial en el sur de la Península Ibérica. Niepublikowana praca doktorska. Sevilla: Universidad de Sevilla.pl_PL
dc.referencesŁodziński Sławomir (2009) Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczania etnicznego [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński, (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 181‒203.pl_PL
dc.referencesMarco Sola Luisa (2009) El Catolicismo Identitario en la construcción de la idea de Nación Española: Menéndez Pelayo y su “Historia de los Heterodoxos Españoles”. „Ilu. Revista de ciencias de la religiones”, nr 14, s. 101‒116.pl_PL
dc.referencesMartínez Masegosa Miguel (1988) Identidades paralelas el la España de las Autonomías. „Actas del I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local”, s. 495‒508.pl_PL
dc.referencesMartínez Millán José (1984) La Hacienda de la Inquisición (1478- 1700). Madrid: Instituto Enrique Flórez.pl_PL
dc.referencesMartínez Millán José (2010) Las facciones cortesanas ante la expulsión de los moriscos. „Chronica nova: Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada”, nr 36, s. 143‒196.pl_PL
dc.referencesMartínez Veiga Ubaldo (2006) La integración cultural de los inmigrantes en España: el multiculturalismo como justicia social. „Sistema: Revista de ciencias sociales”, nr 190‒191, s. 281‒290.pl_PL
dc.referencesMeil Landwerlin Gerardo (2011) Individualización y solidaridad familiar. Barcelona: Fundación “La Caixa”.pl_PL
dc.referencesMercado Pacheco (2009) En el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos. „Anales de la Cátedra Francisco Suárez”, nr 43, s. 301‒302.pl_PL
dc.referencesMitre Fernández Emilio (2002) Otras religiones ¿otras herejías? (los judíos en el medievo europeo y el especial caso hispánico). „Hispania sacra”, t. 54, nr 110, s. 515‒552.pl_PL
dc.referencesMontano Morente Vicente (1954) Jaén, por la Inmaculada. „Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”, nr 4, s. 9‒78.pl_PL
dc.referencesMontañés Antonio (2015) Interacciones entre cultura(s) y religión en minorías socio-religiosas. El caso de los musulmanes y evangélicos-pentecostales en España. „Papeles de CEIC, International Journal on Collective Identity Research”, nr 3, s. 1‒9.pl_PL
dc.referencesMontero Gibert José Ramón (1986) Iglesia, secularización y comportamiento político en España. „Reis: Revista española de investigaciones sociológicas”, nr 34, s. 131‒160.pl_PL
dc.referencesMontes Romero Camacho Isabel (2004) Judíos y mudéjares. „Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales”, nr 13‒14, s. 241‒274.pl_PL
dc.referencesMucha Janusz, red. (1999) Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesNowak Stefan (2007) Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesNúñez Seixas Xosé M. (2010) Identidades nacionales o identidades regionales en la España del siglo XX: ¿armonía o conflicto? [w:] Manuel Suárez Cortina, Tomás Pérez Vejo, (red.) Los caminos de la ciudadanía: México y España en perspectiva comparada. México D.F: Siglo XXI Editores México, s. 298‒320.pl_PL
dc.referencesPalacios Alcalde María (1989) La legislación inquisitorial (1478- 1504). Córdoba: Universidad de Córdoba.pl_PL
dc.referencesPardo Molero Juan Francisco (1997‒1998) “Per salvar la sua ley”: Historia del levantamiento, juicio y castigo de la villa de Benaguacil contra Carlos V (1525-1526). „Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos”, nr 14‒15, s. 113‒154.pl_PL
dc.referencesParedes Méndes Francisca, Harpring Mark, Ballesteros José R. (2014) Voces de España. Antología liter aria. Boston: Hainle, Cengage Learning.pl_PL
dc.referencesParra López Santiago (2010) Sobre las causas de la expulsión de los moriscos [w:] Elia Gonzálbez Esteve, Santonja Cardona, José Juis, (red.), Conversos i expulsats: la minoria morisca entre l’assimilació i el desterrament. Muro de Alcoy: Ajuntament de Muro d’Alcoi, s. 143‒172.pl_PL
dc.referencesPérez-Agote Poveda Alfonso (2007) El proceso de secularización en la sociedad española. „Revista CIDOB d’afers internacionals”, nr 77, s. 65‒82.pl_PL
dc.referencesPérez-Agote Poveda Alfonso (2010) La irreligión de la juventud española. „Revista de Estudios de Juventud”, nr 91, s. 49‒63.pl_PL
dc.referencesPérez Berenguel José Francisco (2002) Una visión liberal de la política y el gobierno durante la época de Carlos III. „Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante”, nr 20, s. 471‒486.pl_PL
dc.referencesPérez Ledesma Manuel (2001) Anticlericalismo y secularización en España [w:] Antonio Morales Moya, (red.), Las claves de la España de hoy, tom 8. Valencia, Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, s. 269‒286.pl_PL
dc.referencesPla Alberola Primitivo José (2006) Benemejís y Señera ante la expulsión de los moriscos. „Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante”, nr 24, s. 153‒226.pl_PL
dc.referencesPorras Arboledas Pedro Andrés (2015) La supuesta revuelta mudéjar preconizada por el zabazala de Deza (Ágreda, 1339). „Anaquel de estudios árabes”, nr 26, s. 213‒230.pl_PL
dc.referencesRamos Gómes Luis Javier (1989) El sometimiento del cacique de Port de Paix (Haiti) a los Reyes Católicos en el primer viaje de Cristóbal Colón (diciembre de 1492). „Revista española de antropología american”, nr 19, s. 137‒152.pl_PL
dc.referencesRamos Gómes Luis Javier (1990) Los dos pactos sellados por Guacanagarí y Cristóbal Colón en diciembre d 1492. „Revista española de antropología americana”, nr 20, s. 67‒92.pl_PL
dc.referencesRábade Obradó María del Pilar (2004) Cristianos nuevos. „Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales”, nr 13‒14, s. 275‒292.pl_PL
dc.referencesRevuelta González Manuel (1994) La secularización de las cosas y de las personas en la España contemporánea. „Carthaginensia: Revista de estudios e investigación”, t. 10, nr 17, s. 73‒92.pl_PL
dc.referencesReyes Luis (2014) La expulsión de los judíos. „Tiempo”, nr 1641, s. 64‒65.pl_PL
dc.referencesRiquer i Permanyer (de) Borja (2001) Nacionalismo y pluralidad de identidades en la España de final del milenio [w:] Luis Antonio Ribot García, Ramón Villares Paz, Julio Valdeón Baruque, (red.), Año mil, año dos mil: dos milenios en la Historia de España, tom 1. s. 239‒254.pl_PL
dc.referencesRodés Vinué Manuel (1959) Huesca y la Inmaculada. „Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses”, nr 37, s. 47‒60.pl_PL
dc.referencesRoiz Célix Miguel (1981) Identidad y conciencia regional y nacional de los pueblos de España. „Documentación social”, nr 45, s. 29‒55.pl_PL
dc.referencesRuiz-Gálvez Priego Estrella (2008) “Sine Labe”. El inmaculismo en la España de los siglos XVI a XVII: la proyección social de un imaginario religioso. „Revista de dialectología y tradiciones populares”, t. 63, z. 2, s. 197‒241.pl_PL
dc.referencesSaralengui Benito Miguel (2016) España y Latinoamérica: identidades y diferencias „Revista de Occidente”, nr 419, s. 70‒83.pl_PL
dc.referencesSeguí Luis (2002) España ante el desafío multicultural. Madrid: Siglo XXI de España.pl_PL
dc.referencesSoyer François (2007) The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal. King Manuel I and the End of Religious Tolerance (1496-7). Leiden: Koninklijke Brill NV.pl_PL
dc.referencesTorregrosa Montaner Ramón José (2015) Medición y evolución de la identidad nacionalista en España. „Investigaciones regionales: Journal of Regional Research”, nr 33, s. 53‒70.pl_PL
dc.referencesTorró Josep (1988‒1989) El problema del hábitat fortificado en el sur del Reino de Valencia después de la segunda revuelta mudéjar (1276-1304). „Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval”, nr 7, s. 53‒82.pl_PL
dc.referencesTrapani Vanessa (2009) „Inni” w polskich debatach sejmowych. Przykłady dyskursywnego konstruowania tożsamości przez większość i mniejszości narodowe [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński, (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 77‒94.pl_PL
dc.referencesValdeón Baruque Julio (1994) Los judíos españoles entre el „Pogrom” y la expulsión. „XX Siglos”, t. 5, nr 19, s. 81‒90.pl_PL
dc.referencesVeira Veira José Luis (2001) Individualización y cambio cultural en España [w:] Estructura y cambio social: homenaje a Salustiano del Campo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), s. 989‒1004.pl_PL
dc.referencesVillena Villena Leonardo (2007) El último suspiro del rey Boabdil. Granada: Dulcinea.pl_PL
dc.referencesZapata Barrero Ricard (2005) Bases para interpretar la multiculturalidad en España [w:] Rafael del Aguila Tejerina, (red.), Inmigración: un desafío para España. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, s. 193‒246.pl_PL
dc.referencesZapata Barero Ricard (2006) Inmigración y cambios estructurales: indicadores de multiculturalidad en España [w:] Ignacio Campoy Cervera, (red.), Una discussión sobre la universalidad de los Derechos Humanos y la inmigración. Madrid: Editorial Dykinson, s. 153‒194.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmmbiernacka@tlen.plpl_PL
dc.relation.volume13pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record