Show simple item record

dc.contributor.authorJewdokimow, Marcin
dc.date.accessioned2021-01-27T12:08:00Z
dc.date.available2021-01-27T12:08:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJewdokimow Marcin (2017) Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej? „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 13, nr 1, s. 110‒126. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33219
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę autoprezentacji mnichów i prezentacji klasztorów na stronach WWW prowadzonych przez cystersów. Analiza wizualna pokazuje, jakie narracje poza religijnymi wykorzystywane są do konstruowania przekazów o sobie. Główny wniosek z przeprowadzonych analiz brzmi: dyskurs o klasztorach ma zarazem wymiar religijny, jak i pozareligijny, co pokazuje skomplikowaną obecność religii w sferze publicznej. Nie jest więc tak, że klasztor jako instytucja religijna i mnisi jako wspólnota poddani są sekularyzacji jako procesowi wobec nich zewnętrznemu. Semantyczny wymiar sekularyzacji (sekularyzacja semantyczna) rozumiany jako dodawanie wymiaru sekularnego do wymiaru sakralnego staje się również ich sposobem wypowiadania się o sobie.pl_PL
dc.description.abstractThe paper focuses on the autopresentations of monks and presentations of monasteries on Cistercians’ websites. The main conclusion of the websites’ visual analysis is that discourse on monasteries consists of both religious and non-religious narratives, which unveils complicated presence of religion in public sphere. Because monks use non-religious narratives to autopresent (semantic dimension of secularization or semantic secularization), one may say that a monastery as a religious institution and monks as a community are not only influenced by secularizations as an external factor but also as an internal one.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;1
dc.subjectmonastycyzmpl_PL
dc.subjectklasztorpl_PL
dc.subjectsekularyzacjapl_PL
dc.subjectautoprezentacjapl_PL
dc.subjectprezentacjapl_PL
dc.subjectmonasticismpl_PL
dc.subjectmonasterypl_PL
dc.subjectsecularizationpl_PL
dc.subjectautopresentationpl_PL
dc.subjectpresentationpl_PL
dc.titlePrezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej?pl_PL
dc.title.alternativePresentations of Monasteries and Autopresentations of Monks on Cistercian Websites— Towards Semantic Secularization?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number110‒126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Jewdokimow, doktor socjologii, kulturoznawca, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zainteresowania badawcze: religia, klasztory, zamieszkiwanie, materialność, pamięć zbiorowa, studia wizualne, edukacja. Adres kontaktowy: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW ul. Dewajtis 5, 00-001 Warszawapl_PL
dc.referencesBaniak Józef (2010) Powołania kapłańskie i zakonne w Kościele katolickim w Polsce [w:] Józef Baniak, red., W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 315–327.pl_PL
dc.referencesBaniak Józef (2012) Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900–2010. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.pl_PL
dc.referencesBar Joachim Roman (1997) Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II. Wydanie trzecie rozszerzone. Warszawa: ATK.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre (1985) The Forms of Capital [w:] J. Richardson, ed., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, s. 241–260.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre (1993) The Field of Cultural Production. New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre (2005) Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przełożył Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesBukowska Xymena i in. (2013) Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży. Warszawa: Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW.pl_PL
dc.referencesCollier John, Collier Malcolm (1986) Visual Anthropology: Photography as a Research Method. Albuquerque: University of New Mexico Press.pl_PL
dc.referencesDrozdowski Rafał (2004) Socjologie wizualne i ich dylematy [w:] Jerzy Kaczmarek, red., Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2011) Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Przełożyli Olena Waśkiewicz i Jacek Łaszcz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesHervieu-Léger Danièle (2014) Virtuosity, „Folklorisation” and Cultural Protest: Monasticism as a Laboratory of the Confrontation between Christianity and Modernity. Opportunity [w:] Isabelle Jonveaux, Enzo Pace, Stefania Palmisano, eds., Sociology and Monasticism. Between Innovation and Tradition. Lieden, Boston: Brill, „Annual Review of the Sociology of Religion”, vol. 5, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesJonveaux Isabelle (2014) Redefinition of the Role of Monks in Modern Society: Economy as Monastic Opportunity [w:] Isabelle Jonveaux, Enzo Pace, Stefania Palmisano, eds., Sociology and Monasticism. Between Innovation and Tradition. Lieden, Boston: Brill, „Annual Review of the Sociology of Religion”, vol. 5, s. 71–86.pl_PL
dc.referencesJonveaux Isabelle, Pace Enzo, Palmisano Stefania, eds., (2014) Sociology and Monasticism. Between Innovation and Tradition. Lieden, Boston: Brill, „Annual Review of the Sociology of Religion”, vol. 5.pl_PL
dc.referencesJewdokimow Marcin (2014) Monasteries in the Internet. A Case Study of Polish Websites. „Revista Ciências da Religião-História e Sociedade / Journal of Religious Studies, History, and Society”, nr 12/1, s. 288–298.pl_PL
dc.referencesJewdokimow Marcin (2015a) Klasztor (w Wąchocku) jako instytucja post-sekularna [w:] Mikołaj Lewicki i in., red., Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 318–330.pl_PL
dc.referencesJewdokimow Marcin (2015b) From the Secular to the Post-Secular. The Place of Religion in the Local Public Sphere in the Context of Monasteries in Poland – ACase Study. „Revista Ciências da Religião-História eSociedade / Journal of Religious Studies, History, and Society”,vol. 13, no. 1, s. 226–240pl_PL
dc.referencesOlechnicki Krzysztof (2003) Antropologia obrazu. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesPace Enzo (2014) Séguy and the Monastic Utopia [w:] Isabelle Jonveaux, Enzo Pace, Stefania Palmisano, eds., Sociology and Monasticism. Between Innovation and Tradition. Lieden, Boston: Brill, „Annual Review of the Sociology of Religion”, vol. 5, s. 277–283.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott (1966) A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. New York: The Free Press, London: Collier-MacMillan Limited.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott (1978) Action Theory and the Human Condition. New York: The Free Press, London: Collier-MacMillan Limited.pl_PL
dc.referencesRose Gillian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualanością. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr (2006) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWarczok Tomasz (2013) Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany. Podejście inspirowane teorią Pierre’a Bourdieu. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 1, s. 32‒47 [dostęp 23 września 2015 r.]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.referencesWeber Max (2000) Socjologia religii: dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych, t. 2, Hinduizm i buddyzm. Przełożył Grzegorz Sowinski. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesWeber Max (2002) Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Przełożyła Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWeber Max (2014) Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu. Przełożyli Bogdan Baran, Piotr Miziński. Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjewdokimow.marcin@gmail.compl_PL
dc.relation.volume13pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record