SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Wyjaśnianie naukowe i rozumienie a epistemologiczne problemy badań nad turystyką (rozważania na kanwie teorii Kurta Lewina i Johna Tribe’a
  Wiesław Alejziak
 2. A scientific explanation and understanding of epistemological issues in tourism research (a study based on the theories of Kurt Lewin and John Tribe)
  Wiesław Alejziak
 3. Ekonomia współdzielenia i zarządzanie zrównoważonym rozwojem środowiska w sektorze turystycznym w skali globalne
  Ruhet Genç
 4. The sharing economy and management of a sustainable environment in the tourism sector on a global scal
  Ruhet Genç
 5. Kontrowersyjne rodzaje podróży w opiniach polskich producentów turystycznych: turystyka doświadczeń
  Grzegorz Godlewski
 6. Controversial types of travel and the position of Polish tourism service providers: Experience tourism
  Grzegorz Godlewski
 7. Przywracając życie w centrum miasta – projekt Oudlajan foodscape w Teheranie
  Shiva Hakimian, Ali Afshar, Joanna Kowalczyk-Anioł
 8. Returning life to the center of Tehran: The Oudlajan foodscape
  Shiva Hakimian, Ali Afshar, Joanna Kowalczyk-Anioł
 9. Determinanty rozwoju osadnictwa letniskowego na przykładzie gminy Stężyca
  Iwona Jażewicz, Aleksandra Zienkiewicz
 10. Development determinants of holiday settlement: Case study of the gmina of Stężyca
  Iwona Jażewicz, Aleksandra Zienkiewicz
 11. Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach: Studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin
  Katarzyna Klimek
 12. The implementation of “The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)” in the Polish Carpathians: A case study of six Bieszczady communes
  Katarzyna Klimek
 13. Męskie motywacje uczestnictwa w półmaratonie – analiza porównawcza biegaczy lokalnych i turystów sportowych
  Ewa Malchrowicz-Mośko, Joanna Poczta
 14. Motivations for running in men: A comparative analysis of local runners and sports tourists
  Ewa Malchrowicz-Mośko, Joanna Poczta
 15. Zmiany w strukturze funkcji turystycznej w uzdrowiskach kujawskich (na podstawie wielkości i struktury ruchu turystycznego)
  Andrzej Matczak
 16. Changes in the structure of the tourist function in Kujawy spas (based on the volume and structure of tourist traffic)
  Andrzej Matczak
 17. Przemiany w turystyce religijnej w Polsce na początku XXI wieku
  Franciszek Mróz
 18. Changes in religious tourism in Poland at the beginning of the 21st century
  Franciszek Mróz
 19. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim
  Aneta Pawłowska-Legwand
 20. Use of information and communication technology to access tourist information and services: The results of research conducted among Polish tourists in Małopolska Voivodeship
  Aneta Pawłowska-Legwand
 21. Turystyka w sowieckich Karpatach. Infrastruktura noclegowa dla turystyki kwalifikowanej w latach 70. i 80. XX wieku na obszarze Karpat Wschodnich (obwody lwowski i iwanofrankowski)
  Łukasz Quirini-Popławski, Nazar Kudła, Michajło Rytynski
 22. Tourism in the Soviet Carpathians: Accommodation facilities for qualified tourism in the Eastern Carpathians (Lviv and Ivano-Frankivsk oblast) in the 1970s and 1980s
  Łukasz Quirini-Popławski, Nazar Kudła, Michajło Rytynski
 23. Identyfikacja i ocena czynników uczestnictwa kibiców sportowych w międzynarodowych widowiskach sportowych na przykładzie badań kibiców siatkówki
  Jakub Ryśnik
 24. Identification and evaluation of factors influencing sports fan attendance at international events: volleyball case study
  Jakub Ryśnik

Recent Submissions

View more